ChristenUnie wil actie en geen symbolisch vloekverbod

APVvrijdag 26 januari 2018 13:12

In de algemene plaatselijke verordening (APV) zijn gemeentelijke regels vastgelegd op het gebied van openbare orde en veiligheid. In de afgelopen periode is de gemeente onder andere in gesprek gegaan met de inwoners van Oldebroek om te bezien welke regels wellicht overbodig zijn en dus aanpassing behoeven. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nieuwe APV die door de gemeenteraad op 25 januari 2018 is vastgesteld. Naar de mening van de fractie van de ChristenUnie past het helemaal bij de wens om te dereguleren en dus minder regels op te leggen en meer over te laten aan de inwoners zelf. Wij konden niet instemmen met de het voorstel van de SGP om op onderdelen juist meer regels op te leggen.

Via een motie riep de SGP het college op om aan de raad een nota ter vaststelling voor te leggen waarin richtlijnen zijn opgenomen voor het houden van evenementen en het geluid bij evenementen. Deze motie kreeg niet de steun van de ChristenUnie en alle andere fractie omdat dit een bevoegdheid is van het College en wil dit dus verder aan het College overlaten. Bovendien zijn er al regels over het houden van evenementen en het geluidsniveau waar de burgemeester toeziet op de naleving. “Wij zien geen enkele aanleiding het college onder curatele te moeten zetten” aldus ChristenUnie fractielid Henk van Bergeijk.

Via een amendement stelde de SGP voor om het vloekverbod her in te voeren. In de vorige eeuw kende ook Oldebroek een vloekverbod maar vanwege strijdigheid met artikel 7 van de Grondwet (vrijheid van meningsuiting) heeft de rechter het vloekverbod in 1986 verboden om op te nemen in de APV. In een tiental gemeenten is nadien wel weer een vloekverbod opgenomen in de APV maar in de praktijk blijkt dat dit verbod niet te handhaven is en dus nooit tot een veroordeling zal leiden. De fractie van de ChristenUnie bevreemdt het dat na jarenlang stilzwijgen bij aanpassingen van de APV  nu ineens het vloekverbod weer uit de kast is gehaald door de SGP terwijl juist ook deze partij af wil van overbodige regels. Wij verschillen niet van mening met de SGP dat in het openbaar de naam van God vloekende niet gebruikt mag worden of ruwe of onzedelijke taal niet gebezigd wordt. Maar om een verbod op te nemen waarop niet gehandhaafd kan worden zien wij als het bedrijven van symboolpolitiek. Wij staan een meer praktische benadering voor om de inwoners bewust te maken welke waarden en normen wij in Oldebroek voorstaan. Zo heeft onze fractie in 2006 geregeld dat op alle voetbalvelden in onze gemeente borden zijn geplaatst door de Bond tegen het vloeken met de tekst ”Een vloek mist ieder doel”. Met tevredenheid stelt de fractie vast dat deze borden nog steeds ter hoogte van de middellijn prominent getoond worden aan publiek en spelers. Henk van Bergeijk heeft namens de fractie het voorstel ingebracht om met de nieuwe raad na te gaan of we wellicht een werkgroep moeten instellen die in gesprek gaat met de inwoners over welke waarden en normen we Oldebroek voorstaan met elkaar en hoe we respectvol met elkaar kunnen omgaan.

Henk van Bergeijk

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil actie en geen symbolisch vloekverbod'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.