Hart van Oosterwolde

Hart van Oosterwoldemaandag 22 juli 2019 10:20

In de raadsvergadering van 11 juli heeft de raad unaniem ingestemd met het collegevoorstel en ja gezegd  tegen het initiatief "hart van Oosterwolde” mits er een aantal voorwaarden verder worden uitgewerkt. Een belangrijke reden voor de ChristenUnie om voor te stemmen is omdat het een plan is dat voor en door de verenigingen in het dorp is gemaakt.  De initiatiefgroep met vertegenwoordiging uit verschillende verenigingen hebben zich er hard voor ingezet om het plan doorgang te laten vinden. Wij denken dat dit plan toekomst geeft aan het dorp en aan de verenigingen. Een nieuwe sportzaal en een multifunctioneel centrum biedt nieuwe kansen voor het dorp. Daarnaast is het mooi dat er woningbouw wordt gerealiseerd voor ouderen en jongeren.

Het is geen vanzelfsprekendheid dat er een gymzaal en een dorpshuis is in een dorp als Oosterwolde. Er zijn genoeg dorpen die dat niet hebben. De Heerdt in zijn huidige staat is op de lange termijn niet houdbaar, er moet iets gebeuren. En als we nu niet een stap zetten, is onze inschatting, is de kans groot dat er over een aantal jaren helemaal geen sportzaal meer is in Oosterwolde.

We zijn het wel eens met het college om te vragen aan de initiatiefgroep om een  aantal voorwaarden die in 2017 aan het plan zijn gesteld verder uit te werken. Zo moet het dorp laten zien dat ze zich echt achter het plan scharen. De verenigingen kunnen dat doen door het risico voor de exploitatie te dragen. Het kan niet zo zijn dat als er geen sluitende begroting is, ze bij de gemeente aan kunnen kloppen.  Ook moet er wat ons betreft een bijdrage zijn van inwoners door sponsoring en zelfredzaamheid. Ook vinden we het belangrijk dat de risico’s of bij de verenigingen of bij de aannemer gelegd worden en niet bij de gemeente. We doen een forse investering (2 miljoen), maar daar moet het wat ons betreft dan ook bij blijven.

Extra aandacht hebben we gevraagd voor de verkeerssituatie in Oosterwolde, met name bij het kruispunt Mheneweg/Zwarteweg, waar ook de ontsluiting naar het Hart van Oosterwolde komt.  We hebben het college ook gevraagd om extra aandacht te besteden aan parkeerproblemen bij de school die wellicht kunnen ontstaan als de parkeerplaatsen bij de Heerdt wegvallen.

De SGP heeft een motie ingediend met het verzoek aan het college om na realisatie van het plan te onderzoeken of het haalbaar is het voetbalveld te verplaatsen. Een interessante gedachte voor de toekomst van het dorp. Waar we wel onze twijfels hebben bij de multifunctionaliteit van het gebouw en de financiële haalbaarheid. Maar wat ons betreft waard om te onderzoeken.

We hebben de afgelopen tijd gemerkt dat er felle voorstanders en tegenstanders zijn van dit plan en dat mag. Maar het zou jammer zijn als dit plan de samenleving in Oosterwolde verdeelt. Wij denken dat zo’n plan vooral kans van slagen heeft als het hele dorp er ook echt achter gaat staan. En daarom roepen wij ieder op zich hiervoor in te zetten,  zich met elkaar te verenigingen en elkaar  op te zoeken en te werken aan een mooi dorp en zijn toekomst.

 

Labels

« Terug