ChristenUnie adviseert over sociaal-economisch beleidsplan

vrijdag 02 juli 2010 09:28

Op het toegezegde sociaal-economisch beleidsplan hebben we in Oldebroek lang moeten wachten. Maar aan het eind van dit jaar zal het beleidsplan aan de raad ter vaststelling worden aangeboden. In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag hebben de raadsfracties desgevraagd richtinggevend advies uitgebracht aan het college. Het beleidsplan heeft tot doel de komende vijf jaar structureel versterken van de concurrentiekracht van het lokale bedrijfsleven teneinde daarmee een bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn van de Oldebroeker bevolking. Wat de ChristenUnie betreft moeten we snel de hand aan de ploeg slaan en dus op korte termijn met de uitvoering van enkele speerpunten beginnen.

Dat het allemaal zo lang heeft geduurd heeft te maken dat eerst in regioverband de Noord-Veluwse gemeenten een regionaal economische beleidsvisie (Care Valley Veluwe) moesten vaststellen. Pas daarna kan de gemeente Oldebroek invulling geven aan een vertaling in lokale thema’s.

De fractie van de ChristenUnie heeft geadviseerd de volgende thema’s (speerpunten) een plek te geven in het uitvoeringsprogramma.

Detailhandel Een belangrijke economische pijler in onze gemeente maar ook belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen.

Vitaal platteland Bevorderen en stimuleren van recreatie en toerisme, een sector met heel veel groeipotentie. Maar ook aandacht voor de beheerders van het buitengebied en dan doelen we uiteraard op de landbouw. Wij hebben dan ook op het oog stimulering van verruiming van mogelijkheden van bijvoorbeeld verkoop van regionaal of streekgebonden producten of mogelijkheden voor zorgboerderijen.

Ook de onder Samenwerkingsverbanden genoemde relatie sociale zaken, economische zaken en het UWV werkbedrijf maar ook de relatie gemeente en ondernemers zou wat onze fractie betreft bovenaan het lijstje moeten staan in het uitvoeringsprogramma. Niet vergeten mag worden om ook de sociale werkvoorziening expliciet aandacht te geven in het beleidsplan.

Het college heeft bij monde van wethouder Gerrit Jan Veldhoen toegezegd dat de gemeenteraad voor het einde van dit jaar het sociaal economisch beleidsplan kan verwachten . En dat is het beleidsplan inclusief het uitvoeringsprogramma (activiteiten) voor de gemeente Oldebroek voor de komende vijf jaar.

In het bestuursakkoord is opgenomen dat we meer ruimte willen geven voor inbreng als voorbereiding op eventuele inspraak en debat. Welnu: voor ons ligt een uitgelezen kans om bij de voorliggende plannen daaraan uitvoering te geven. Tot nu toe is er alleen met de bedrijvenkring overleg gevoerd over het beleidsplan. Onze oproep aan het college: geef doel en kaders aan en geef vervolgens ruimte voor inbreng en betrek tijdig de plaatselijke vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bij het maken van de plannen en wacht niet de formele inspraakronde af.

We zien met belangstelling uit in hoeverre onze adviezen zijn verwerkt in het beleidsplan.

Henk van Bergeijk

Labels

« Terug