Bedrijventerrein Hattemerbroek en Het Vernieuwde Perspectief

vrijdag 14 juni 2013 08:57

Het zal niemand ontgaan zijn dat de verkoop van grond op het bedrijventerrein H2O niet in het tempo gaat waarop was gerekend. De drie aandeelhouders van de BV, de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek hebben een deskundig bureau in de arm genomen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de bakens te verzetten. Het advies om de oorspronkelijke opzet los te laten en meer in te zetten op logistiek werd vorige week in de raadsvergadering besproken. Door een meerderheid van VVD, SGP en ChristenUnie werd ingestemd met het plan.

Het bedrijventerrein Hattemerbroek is een initiatief van de drie H2O gemeenten met als doelstelling een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein te realiseren. Waar vnl. bedrijven vanuit deze drie gemeenten naar toe verplaatst zouden worden en de achter te laten locaties te saneren. Onder deze voorwaarden heeft de provincie bij de start toestemming verleend om op deze toplocatie (de oksel van de A28 en de A50) het bedrijventerrein Hattemerbroek BV te ontwikkelen.

De economische crisis maakt dat de oorspronkelijke ambities niet haalbaar meer zijn en er een keuze gemaakt moet worden hoe nu verder te gaan. Niets doen is geen optie en zou binnen de kortste keren een flink financieel tekort opleveren. De drie gemeenten hebben er voor gekozen om een deskundig bureau STEC opdracht te geven om te onderzoeken of er en welke mogelijkheden er zijn om dit tij te keren. De uitkomst van dit onderzoek ‘Het Vernieuwde Perspectief’ geeft aan dat met name door de gunstige ligging er mogelijkheden zijn voor vestiging van logistieke bedrijven. Verder stelt STEC voor om het gedeelte op Hattems grondgebied voorlopig niet te ontwikkelen (in de koelkast te plaatsen).

Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij met de uitkomst van het onderzoek, dat er nog kansen liggen voor dit terrein komt vooral door de gunstige ligging. In onze ogen is het een degelijk rapport van een degelijk bureau met een aantal conclusies gebaseerd op marktonderzoek die natuurlijk geen zekerheid geven maar wel goed onderbouwd zijn. We moeten dan wel de oorspronkelijke doelstelling van een lokaal bedrijventerrein loslaten en kiezen voor een andere inrichting met grotere kavels en met name een betere ontsluiting, een nieuwe afslag op de A28 is essentieel.

De drie colleges van Hattem, Heerde en Oldebroek hebben dit plan overgenomen en aan de afzonderlijke raden voorgelegd ter instemming. Omdat de uitgifte van de grond achterblijft bij de planning en het natuurlijk enige tijd duurt voordat we met de nieuwe strategie aan de slag kunnen en de kosten wel doorgaan is een extra garantstelling van 2 miljoen per gemeente noodzakelijk. Verder is als randvoorwaarde opgenomen dat er binnen 1 jaar duidelijkheid moet zijn over de mogelijkheid om een nieuwe afslag op de A 28 te realiseren, of de provincie mee wil werken aan de herprofilering van lokaal naar bovenregionaal bedrijventerrein en te bezien of de zware bedrijvigheid die gepland was op het Hattemse deel kunnen inpassen op het Hattemerbroekse deel.

Voor ons was de keuze niet moeilijk. We zijn er nog steeds van overtuigd dat we een toplocatie hebben voor een bedrijventerrein en door het open te stellen voor logistieke bedrijven zal de locatie alleen maar meer van belang zijn. Financieel gezien is dit volgens ons ook de enige echte optie. Om de randvoorwaarden (afslag A 28 en herprofilering) te realiseren wordt er door verschillende politieke partijen al flink gelobbyd bij de provincie en er tekent zich al een meerderheid af om hier aan mee te werken. Maar ook voor de werkgelegenheid in deze regio is het van belang om hier bedrijven te krijgen, als je wat bereiken wilt moet je denken in kansen en niet in bedreigingen.

Sommige partijen schijnen er genoegen in te hebben om de gevolgen voor Hattemerbroek zo negatief mogelijk te schetsen. Waarom dat nodig is kunnen we niet plaatsen. Wij realiseren ons dat het waarschijnlijk wat minder mooi zal worden als eerst gepland maar als fractie van de ChristenUnie zullen we er zeker niet aan meewerken dat allerlei ‘enge’ fabrieken op ons H2O terrein kunnen komen. Dat een bedrijf als van Werven van de Middeldijk verplaatst wordt naar een plek op het H2O terrein en dan verder van de woonkern af komt te liggen is wat ons betreft winst.

De fracties van VVD, SGP en ChristenUnie konden instemmen met het voorstel en riepen op hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan. Het CDA was erg kritisch en wilde eerst nog meer alternatieven onderzoeken, wat weer vertragend zou werken. Dit bevreemdt ons zeer omdat onze ChristenUnie- fractie in de provincie met VVD maar vooral met het CDA juist heel actief zijn om een invulling te geven aan de geschetste randvoorwaarden. De fractie van ABO wil het liefst zo snel mogelijk stoppen en een verlies van 7 miljoen incasseren. De fractie van de PvdA vroeg meer aandacht voor de inwoners van Hattemerbroek, voor ons ook een belangrijk punt wat gestalte krijgt in het dorpsgesprek op 1 juli. Maar ook als het bestemmingsplan aangepast moet worden zullen die belangen zeker weer meegenomen worden.

Wat ons betreft een stap in de goede richting, het is goed en nodig dat er geanticipeerd wordt op ontwikkelingen die er zijn. Dat mag wat ons betreft nog wel daadkrachtiger en daarom hebben we als fractie van de ChristenUnie samen met de VVD er op aangedrongen om de structuur van de BV zodanig aan te passen dat Het Vernieuwde Perspectief ook daadkrachtig uitgevoerd kan worden.

 

Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug

Reacties op 'Bedrijventerrein Hattemerbroek en Het Vernieuwde Perspectief'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.