Waar geven we ons geld aan uit? (Column)

dinsdag 08 november 2016 16:32

Het college van B&W heeft de begroting voor 2017 van de gemeente Oldebroek opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering van donderdag 10 november a.s. zullen we daarover spreken alvorens de begroting vast te stellen. U bent van harte welkom om te komen luisteren.

De fractie van de ChristenUnie is verheugd dat het college er  in is geslaagd een sluitende begroting op te stellen met in meerjarenperspectief zelfs een overschot, waarbij de lasten voor de inwoners nagenoeg gelijk blijven.

We zien dat de afspraken in het bestuursakkoord goed worden uitgevoerd en zijn dankbaar dat  de samenwerking in de coalitie met SGP en ABO goed is. We waarderen daarbij ook de constructieve opstelling van de meeste oppositie partijen in de gemeenteraad van Oldebroek.

Als fractie van de ChristenUnie maken we ons nog wel zorgen over de betaalbaarheid van het sociaal domein (WMO, jeugdzorg). Als gemeente hebben we deze taken erbij gekregen. Het eerste jaar is wat ons betreft goed verlopen, als u het anders ervaart horen we dat ook graag. De vergoedingen vanuit het Rijk worden de komende jaren echter minder maar wat ons betreft levert de gemeente niet in op de zorg. Het plan van het College om vooral in te zetten op preventie ondersteunen we van harte.

Een ander punt waar we aandacht voor zullen vragen is om een inventarisatie te maken wat de duurzaamheidsambities welke we hebben (klimaat neutraal in 2050) bij benadering zullen kosten. We praten veel over duurzaamheid en wat er allemaal moet gebeuren maar wat dat gaat kosten weet niemand. Ook het aanbod van sociale (huur) woningen vinden we al vele jaren te weinig in onze gemeente. We vinden het belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen dat er woningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen maar vooral voor de jonge mensen die in onze gemeente willen (blijven) wonen. 

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug