Begroting 2017

reclamebelastingdinsdag 22 november 2016 11:50

In april heeft het college ons de perspectievennota aangeboden. Daarin gaven burgemeester en wethouders een voorzet voor de begroting van 2017. In de raadsvergadering van 26 mei hebben we als raad daar over gesproken en we hebben onze wensen kenbaar gemaakt. Onlangs heeft het college ons de begroting voor 2017 gepresenteerd waarin de meeste wensen van de raad zijn verwerkt. Wat ons betreft een goede en effectieve manier van werken.

In de raadsvergadering van 10 november heeft de gemeenteraad van Oldebroek deze programmabegroting besproken. We willen enkele voor ons belangrijke punten noemen. Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij dat er uitvoering is gegeven aan de motie om de zgn. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers gratis aan te bieden. Vrijwilligers zijn een belangrijke groep in de samenleving waar we zuinig op willen zijn.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we het college gecomplimenteerd omdat het college er in is geslaagd een sluitende begroting op te stellen, waarbij de lasten voor de inwoners nagenoeg gelijk blijven. In hoofdzaak hebben we onze waardering uitgesproken over het voorgenomen beleid en dan met name de aanpak van Oldebroek voor Mekaar. We geloven in deze aanpak, in deze tijden van populisme en daaruit voortvloeiende  polarisatie vinden we het belangrijk  mensen te verbinden. De plannen om het werken met dorpsgroepen, burgerbegroting, stimuleren van arbeidsparticipatie en nog meer hebben daarom onze volledige steun. De dorpscontactambtenaar is wat ons betreft een belangrijke spil in dit geheel waar we dan ook graag extra geld voor beschikbaar stellen.

Met het college ondersteunen we de ambitie op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Oldebroek wil in 2050 volledig klimaatneutraal zijn, en de bedrijfsvoering moet al in 2025 energieneutraal zijn.  Dit vergt investeringen waar niemand op dit moment de hoogte van weet. Daarom hebben we samen met de VVD een motie ingediend om een onderzoek te doen om beter inzicht te hebben in de toekomstige kosten daarvan. We kregen daarbij steun van SGP, ABO en PvdA. Verder hebben we wederom aandacht gevraagd voor het aanbod van sociale (huur) woningen, wat ons betreft  al vele jaren te weinig in onze gemeente. We vinden het belangrijk voor de leefbaarheid van onze dorpen dat er woningen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen maar vooral voor de jonge mensen die in onze gemeente willen (blijven) wonen.

Met verbazing zagen we dat de oppositiepartijen een motie van treurnis indienden met betrekking tot het lopende belastingonderzoek bij de gemeente. In de commissievergadering heeft de wethouder toegezegd dat alle informatie beschikbaar komt voor de raad als de onderhandelingen met de belastingdienst zijn afgerond. In de begroting is hiervoor een voorziening opgenomen voor de te verwachten belastingschuld. Wat ons betreft voldoende informatie om de begroting vast te kunnen stellen. Er was voor ons dan ook geen enkele reden om deze motie van treurnis te steunen.

Namens de fractie van ChristenUnie

Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug