Onderzoek Belastingdienst bij Gemeente

nog kleiner log o bddinsdag 31 januari 2017 09:36

Er is al veel gesproken en geschreven over het belastingonderzoek. Vooral de informatievoorziening blijkt iedere keer weer het onderwerp van gesprek te moeten zijn. In dit artikel worden geen bedragen aangehaald, daarvoor verwijst de Fractie van de ChristenUnie graag naar de college informatie (zie onderstaande link) die alle feitelijk informatie bevat.

Op 27 oktober 2016 hebben wij het college in de persoon van de Wethouder bevraagd omtrent de timing en mate van informatieverstrekking aan de Raad. De wethouder heeft toen mondeling en ook al eerder schriftelijk aangegeven dat de Raad volledig en tot in detail zou worden geïnformeerd zodra alle besprekingen met de belastingdienst waren afgerond. Dan waren alle bedragen definitief en de standpunten duidelijk zodat dan de Raad in een keer correct en volledig zou worden geïnformeerd. Als fractie van de ChristenUnie konden en kunnen we leven met deze timing van informatievoorziening. Onze controlerende functie in deze betreft alleen of we vinden dat het college deze zaak naar behoren heeft afgehandeld en of de genomen maatregelen voldoende zijn. En dat konden we pas beoordelen nadat de zaak afgerond was. Een debat op elk eerder moment zou leiden tot voorbehouden die duidelijkheid omtrent de exacte omstandigheden niet ten goede zou komen. Wel hebben we op 27 oktober 2016 aangegeven dat het beter was geweest dat de Raad in vertrouwelijkheid was meegenomen in de besprekingen met de Belastingdienst. De Wethouder heeft dat toentertijd al erkend, maar ook uitgelegd waarom ze een andere keuze heeft gemeend te moeten maken. Omdat we toen ons punt al duidelijk hebben gemaakt, was wat de fractie van de ChristenUnie dit punt afgedaan. Een motie van treurnis over de wijze van informatievoorziening op 10 november 2016, terwijl meerdere toezeggingen waren gedaan omtrent de informatieavond op 7 december 2016 een datum die op 10 november 2016 al vastlag, nadere verwijten aan het college vinden wij dan ook niet gepast en konden er daarom ook niet in meegaan.

Dan nog enkele kanttekeningen bij het onderwerp belastingonderzoek. Het is natuurlijk niet positief dat de gemeente een naheffing van belastingen krijgt. Het is vervelend dat een bedrag moet worden nabetaald. Het is echter geen echte lastenverzwaring. Het bedrag wordt later betaald dan eigenlijk op basis van de regels behoorde te worden betaald. Het te betalen bedrag is ook veel lager dan oorspronkelijk werd uitgerekend. Daar was het college al op basis van gesprekken met een fiscaal adviseur ook al vanuit gegaan. In de risicoparagrafen van de jaarrekening over 2015 en de begroting 2017 werden namelijk lagere bedragen genoemd. Een gedeelte van de opgelegde aanslagen wordt nog aan de rechter voorgelegd. De fiscaal adviseur is daarover zo zeker van zijn zaak dat hij dit op basis van no cure no pay uitvoert voor de Gemeente. Dat betekent dat als de zaak verloren wordt, de adviseur geen rekening kan sturen aan de gemeente. Dan werkt hij voor niets. Het bedrag wat niet bestreden wordt, betreft voornamelijk een BTW constructie die tot in het recente verleden in heel veel gemeente is toegepast en nu ook regelmatig bij die gemeenten wordt gecorrigeerd.

Het andere punt waarop de fractie van de ChristenUnie richting college de vinger heeft gelegd, is de kwestie van het fiscale bewustzijn. Nadrukkelijk heeft de fractie gevraagd of sprake is geweest van moedwillige belastingontduiking of grove onachtzaamheid. Daar is geen sprake van geweest. De suggestie die gewekt wordt dat de gemeente niet eerlijk zou hebben gehandeld is dan ook niet fair jegens het College van B&W en de ambtelijke organisatie. Wat wel nodig is, is niet al te vanzelfsprekend omgaan met fiscale vraagstukken. De fiscale wetgeving verandert vaak en veel. Jaarlijks worden belastingplannen op basis van de Rijksbegroting voor het volgende jaar vastgesteld. In de praktijk is het vaak zo dat pas in de laatste twee weken van december de effecten van de rijksbegroting in de belastingplannen worden verwerkt en gecommuniceerd. Wat nu is afgesproken ten aanzien van het fiscale bewustzijn dat vaker en eerder de vraag wordt gesteld zou er een fiscale regel gewijzigd kunnen zijn die van belang is. Daarnaast wordt nu veel frequenter en proactief het contact gezocht met een vast contactpersoon bij de Belastingdienst om vooraf duidelijkheid te krijgen. Dat is geen vorm van extra toezicht, maar een vorm van goede samenwerking waardoor vergissingen gemakkelijker kunnen worden voorkomen. Een soort van Oldebroek voor Mekaar dus, maar dan tussen overheidsorganen. De fractie van de ChristenUnie ziet dat als een zeer positieve ontwikkeling en heeft het college hiermee dan ook gecomplimenteerd.

Tijdens het debat is de fractie geëindigd met de woorden dat het debat over dit onderwerp nu kon worden afgesloten en de blik op de toekomst kon worden gericht. Dat is de oprechte wens van de fractie van de ChristenUnie.

Fractie ChristenUnie Oldebroek
Wim Boer

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
College-informatie raad 26 januari 2017 afronding boekenonderzoek belastingdienst403.9 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug