Woningbouw in de gemeente Oldebroek

dinsdag 02 mei 2017 21:11

Het zal niemand ontgaan zijn dat met de aantrekkende economie van de laatste jaren, de   verkoop van woningen weer goed op gang is gekomen. Ook in onze gemeente wordt er op vele plekken weer gebouwd of zijn er nieuwbouwplannen in voorbereiding. Dit zorgt voor werkgelegenheid en geeft de lokale economie een boost. 

Woningbouw is een regelmatig terugkerend onderwerp op de gemeenteraadstafel. In 2016 is de woonvisie 2016-2020 vastgesteld, een document met een visie waar we naar toe willen met de woningbouw in onze gemeente. Met onderwerpen als beschikbaarheid en betaalbaarheid, wonen en zorg, duurzaamheid en vitale kernen en betrokken burgers. Ook is woonvisie een basisdocument om met de woningbouwverenigingen in gesprek te gaan en met hen afspraken te maken over waar behoefte aan is bij de inwoners. 

Eén keer per jaar staat ook het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) en de daaraan gekoppelde Kwalitatief Woningbouw Programma (KWP) op de agenda. Zowel het MPG als het KWP gaan over de woningbouwprojecten in onze gemeente, sommige al ontwikkeld en bouwrijp, maar ook over aangekochte gronden waarvan verdere ontwikkeling en bestemmingsplan nog moet volgen. Het MPG gaat dieper in op de financiële kant van de projecten, het KWP meer over de ontwikkeling en de uitvoering daarvan. 

In de raadsvergadering van 20 april jl. heeft de ChristenUnie met dankbaarheid geconstateerd dat de projecten er financieel een stuk beter voor zijn komen te staan in de laatste jaren. De oplevende woningbouw heeft ervoor gezorgd dat verschillende doorgerekende scenario’s een positiever beeld geven en er minder geld in risico- en verliesvoorzieningen behoeft te worden aangehouden op de verschillende projecten. Dit heeft tot gevolg dat er weer gelden daarvan terug kunnen vloeien naar de algemene reserve. Wel bleek dat bij een aantal projecten correcties moeten worden doorgevoerd in de gemaakte berekeningen, waardoor deze projecten er anders voorstonden dat in eerste instantie gedacht. De ChristenUnie heeft aangegeven dat dit hen zorgen baart en dat hierin actie is vereist. Het college heeft aangeven dat er ondertussen een proces van verbetering is ingezet op dit punt. 

Nu de woningmarkt weer aantrekt vinden wij het belangrijk dat er voldoende locaties zijn waar gebouwd kan worden. De ChristenUnie ondersteunt het beleid om in de ‘kleinere kernen’ te bouwen naar behoefte en in Wezep en Oldebroek de uitbreidingen te laten plaatsvinden. We hebben daarom met name aandacht gevraagd voor de bouwmogelijkheden in de kern Oldebroek. Locaties waar binnen enkele jaren gebouwd kan worden beginnen daar schaars te worden. Ons verzoek aan de wethouder luidde dan ook om alvast met de visievorming van Oldebroek West III te beginnen. Dit om ervoor te zorgen dat er geen vertraging gaat optreden in de bouw door een tekort aan bouwrijpe kavels, doordat de plannen voor nieuwe locaties nog niet gereed zijn. De wethouder heeft aangeven dat hij daar binnenkort op terug komt bij de raad als het resultaat van het reeds ingezette woningmarkt onderzoek bekend is. N.a.v. de resultaten van dit onderzoek kunnen er, indien nodig, verdere stappen worden ondernomen. Het is ons streven om te zorgen dat inwoners die in onze gemeente willen (blijven) wonen een passende woning moeten kunnen vinden. En zo de leefbaarheid in de dorpen wordt bevorderd.

Labels

« Terug