ChristenUnie zoekt verbinding tussen coalitie en oppositie

woensdag 19 mei 2010 16:17

In de Raad van 18 mei 2010 kwam het Bestuursakkoord Vernieuwen en verbinden aan de orde. Hieronder volgt de bijdrage van de fractie van de ChristenUnie.

Een bestuursakkoord geeft richting aan het besturen van de gemeente voor de komende vier jaren. We zijn dus blij dat we zo’n akkoord hebben. Na een rumoerige verkiezingsperiode vormde zich een coalitie, ligt er een bestuursakkoord, en treden hopelijk vanavond de wethouders in functie. Aan hen de eerste taak dat akkoord uit te voeren dan wel in de geest van het akkoord te gaan werken. In de titel van het bestuursakkoord Vernieuwen en verbinden wordt een heel programma samengevat.

Vernieuwing

Dit thema heeft in de verkiezingsperiode een belangrijke rol gespeeld. Het is duidelijk dat de komst van ABO natuurlijk een eigen kleur heeft gegeven aan de bezinning op dit thema. Je hoeft het niet in alles met elkaar eens te zijn om te constateren dat ABO daar ook positieve prikkels toe heeft gegeven. Bijna alle partijen vonden het na de verkiezingsuitslag voor de hand liggen dat eerst een coalitie werd gezocht van ChristenUnie, SGP en ABO. Dat is niet gelukt, wat ons betreft was het mogelijk, maar we gaan dat nu niet opnieuw analyseren.

SGP, CDA en ChristenUnie vonden elkaar. Ze hadden wat het thema vernieuwing betreft wel verschillende – laten we zeggen – aanvliegroute’s, maar de grootste gemene deler was opvallend. Het bestuursakkoord laat dat zien.  

Voor onze fractie gold dat we gezocht hebben naar een combinatie en constructieve invulling van verschillende factoren. Thema’s die ook bij andere partijen leefden stonden als rode draad in ons verkiezingsprogramma en –campagne, zoals

-       bondgenoot van de samenleving zijn, verantwoordelijkheden delen

-       open, transparant, service-gericht, dicht bij de burger

-       wijken en kernen centraal stellen

-       keukentafelgesprekken, burgers rechtstreeks benaderen bij zaken die hen raken

-       inspraak en activering van burgers versterken

-       meer initiatieven van de raad nemen t.o.v. het college

-       enz.

We zijn dus blij dat de 3 partners elkaar op het thema van vernieuwing hebben gevonden,.

Verbinding

Drie christelijke partijen: er zijn mensen die dat niet zo gelukkig vinden. Dat gold ook voor CDA, SGP en ChristenUnie zelf. Het is goed als burgers die zich niet voelen aangesproken door een christelijke partij alternatieven hebben. Tegelijkertijd vertegenwoordigen de drie partijen een heel groot segment van de samenleving, vertaald naar 13 van de 19 raadszetels. Overigens zijn ABO, PvdA en VVD natuurlijk niet monddood gemaakt. Daarom zijn spookbeelden als zouden nu de Filistijnen over ons komen ronduit belachelijk. Dat is nooit zo geweest in Oldebroek, ook niet bij vorige colleges. SGP, CDA en ChristenUnie zien hun politiek in dienst staan van de hele samenleving. Als ChristenUnie formuleren we het altijd zo: we zijn een partij van christenen, maar geen belangenpartij voor christenen. We herkennen dit ook bij CDA en SGP.  Tegelijkertijd werken de drie partijen natuurlijk wel vanuit hun basiswaarden als sociale rechtvaardigheid, dienstbare overheid, goed rentmeesterschap.    

Het thema verbinding heeft nog twee andere betekenissen voor ons: we hebben elkaar hard nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de niet geringe uitdagingen waar we voor staan. We denken dan natuurlijk vooral aan het sombere financiële perspectief. Het is enorm belangrijk dat er in de aanpak van bezuinigingen, het financieel beleid een zo groot mogelijk draagvlak in de Raad bestaat. We hopen dat zowel de coalitie- als de oppositiepartijen elkaar in dit opzicht mogen versterken.

Tegelijkertijd wijzen we nog even op de opmerking van de accountant dat de gemeente Oldebroek beschikt over een "zeer aanzienlijke weerstandscapaciteit" en dat aandacht geven aan de financiën dus niet als reden heeft dat – zoals sommigen beweren - Oldebroek nagenoeg aan de rand van de financiële afgrond staat. Er is dus geen sprake van financieel wanbeleid o.i.d., er is wel sprake van een economische impasse. 

Het begrip verbinding heeft ook nog een andere diepte voor ons. De verkiezingsperiode is roerig geweest. Voor ons als ChristenUnie kijken we nu vooruit: het spreekt voor zich dat er in een democratie verschillen bestaan, in visies, in aanpak. Dat is gezond. Het is echter niet in het belang van de samenleving – hoe leuk sommigen dat ook vinden – om als politiek en bestuur een beeld te vertonen van partijen die vechtend over straat rollen. Dat schept bij burgers geen vertrouwen, en je bouwt er niks mee op. We hopen daarom dat verbinding ook betekent dat we ons als volksvertegenwoordigers verbonden voelen in die opdracht. Mochten we hier zelf niet aan voldoen dan mag u ons daarop aanspreken.   

We nodigen daarom ook de oppositiepartijen nadrukkelijk uit om constructief mee te denken. Geef steun aan het akkoord waar u het deelt, dien ons met suggesties waar het beter kan.  We willen een lerende coalitie zijn. Het bestuursakkoord – dat zal iedereen zijn opgevallen – geeft vooral hoofdlijnen, richtingen aan. Dat is om twee redenen: niet alles is nog concreet te maken, er zijn met name nog een aantal financiële onduidelijkheden, o.a. zullen de TK-verkiezingen moeten worden afgewacht.

De bedoeling is ook om het niet dicht te timmeren, want dat geeft de hele raad de gelegenheid om over de concretisering mee te denken, en bijdragen te leveren. 

De thema’s van het akkoord

U hebt allemaal het akkoord en de speerpunten kunnen lezen, dus hierover kunnen we nu kort zijn.

We moeten snijden in kosten, en bezuinigen. Als CU willen we het daarbij wel opnemen voor de kwetsbaren in de samenleving. In financieel opzicht, maar  niet alles wordt in geld uitgedrukt. We noemen opnieuw met ere het vrijwilligerswerk, de mantelzorgers, en diverse onzichtbare werkers zonder naamplaatje.  Niemand leeft voor zichzelf, niemand mag aan zijn lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. Die zorg is ons bij de schepping van de mens meegegeven. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Dat kunnen we niet alleen, daar is een raadsmeerderheid voor nodig.

Dat geldt ook voor het versterken van de rollen van de Raad; we willen deze in de voorliggende periode versterken door met elkaar in raadsdiscussies visies te ontwikkelen wat betreft de rol van de gemeente, wat betreft het gebied van de economie, de vast te stellen structuurvisie enz.

Overigens betekenen de bezuinigingen voor ons en de coalitiepartners geen dood in de pot. Er zal wel degelijk ook nieuw beleid nodig zijn – wat extra bezuiniging of ombuiging vergt – en ook daarin willen we graag in dialoog met de hele raad. 

Samenwerking met buurgemeenten is een ander urgent thema, omdat we daarin zowel noodzaak zien (verdeling van lasten, risico’s), als kansen: slagkracht naar externe partners als provincie, ontwikkelaars, bureaus etc. En het dient de efficiency.

Wat er nu moet gebeuren

Het akkoord zal in meer concrete voorstellen moeten worden vertaald: zie de prestatieafspraken in bijlage 2. Daar ligt allereerst een taak voor het college. Uiteraard heeft de raad zelf ook alle ruimte en instrumenten om initiatieven te nemen. Als ChristenUnie zullen wij ons initiatiefvoorstel voor burgerinitiatief, dat we door de toen naderende verkiezingstijd hebben geparkeerd, binnenkort indienen.

Het is dus zowel aan college als aan raad om het strategische karakter van het akkoord te concretiseren. Er is werk aan de winkel.

Eén algemene opmerking willen we nog kwijt: veranderingen moeten er niet zijn óm de verandering, maar om iets te verbeteren. Dat maakt het noodzakelijk om vernieuwingen te monitoren, tijdig te evalueren en zo nodig bij te stellen. 

We hopen dat we dit als fracties met eigen verantwoordelijkheden en visies, maar toch ook als partners in het werken voor de samenleving mogen doen. We hopen dat God ons dit voor de komende bestuursperiode wil geven.

Namens de fractie,

Ton van Leijen

 

Labels

« Terug