ChristenUnie geeft richting aan input begroting 2017

begrotingwoensdag 18 mei 2016 11:32

In november stelt de gemeenteraad de begroting 2017 vast. Om niet pas dan geconfronteerd te worden met uitgaven voor nieuw beleid biedt het College in mei de perspectievennota aan. In deze nota somt het College diverse wensen op die een plekje in de begroting zouden moeten krijgen. De raadsfracties geven in de gemeenteraadsvergadering van 26 mei aan in hoeverre zij zich kunnen vinden in deze extra uitgaven. Bij het opstellen van de conceptbegroting 2017 zal het College hier vervolgens uiteraard rekening mee houden. Voordat de fracties de perspectievennota inhoudelijk bespreken in de raadsvergadering zijn alle fracties uitgenodigd schriftelijk een algemene beschouwing over de nota te geven.

De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven dat zij de opwaardering van de dorpscontactambtenaar belangrijk te vinden. Belangrijk omdat de dorps-en wijkgroepen in het kader van Oldebroek voor mekaar zo optimaal mogelijk ondersteuning krijgen bij hun werkzaamheden en dan is een goed contact met de gemeente uiteraard een noodzaak. De fractie vraagt om meer aandacht voor de mantelzorgers en ziet graag respijtzorg (tijdelijk overdragen van zorgtaken) ingevoerd worden in Oldebroek. Steun is er voor extra ondersteuning voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt maar wel is de vraag waaraan de 40.000 euro concreet besteed zal worden. Bij de aanpak van duurzaamheid is de ChristenUnie tevreden over de stappen die zijn gezet maar mist nog wel de integrale aanpak om te komen tot een klimaatneutraal 2050. Bij de gemeentelijke woonvisie ziet de fractie graag dat er concreet nieuwe seniorenwoningen bijkomen want het College blijft hier vaag over. De financiering van alle voorgestane extra uitgaven bedraagt minstens 500.000 euro die met name gedekt worden uit de opbrengsten van de precariobelasting die de gemeente oplegt aan de nutsbedrijven die kabels en buizen in de openbare grond hebben liggen. Er lopen nog rechtszaken in hoeverre gemeenten precariobelasting terecht innen. De kans is aanwezig dat we de ontvangen belasting moeten terugbetalen en dat roept de vraag op of het wel verstandig is nu al dit geld uit te geven aan nieuwe activiteiten. Waterleidingbedrijf VITENS zal een deel van de extra precariobelasting doorberekenen aan de burgers van Oldebroek en de fractie ziet graag dat hier een lastenverlichting tegen overstaat door deze door te berekenen belasting te compenseren.

Voor de volledige tekst van de Algemene Beschouwing klik hier op onderstaande download.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Algemene beschouwingen ChristenUnie op de perspectievennota - mei 2016249.1 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug