Verkiezingsprogramma

verkiezingsprogramma 2014-2018

Geloof in onze samenleving

Samen leven, wonen en werken

 

   

1   Inleiding 

Deze verkiezingen gaan over mensen van vlees en bloed. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, over de leerkracht in de school om de hoek, de verpleegkundige en de dokter in onze gemeente, over onze werkgever en over onze werknemers. Ze gaan over onszelf, onze manier van samen leven, onze manier van samen wonen en onze manier van samen werken. We zullen niet ontkennen dat we te maken hebben met economische neergang. Maar deze verkiezingen gaan over veel meer dan een financiële crisis of een vastgelopen economie!  

Wij zijn mensen. We zijn geschapen naar Gods beeld met het doel tot eer van Hem te leven en onze naaste lief te hebben als onszelf. Ons leven gaat daarom om veel meer dan geld en goed. We willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen vooral naar geborgenheid en veiligheid. We willen niet alleen een baan met salaris, maar vooral waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien. We willen niet alleen een overheid die op de euro let, maar vooral een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en zwakkeren beschermd worden. We willen geen samenleving waarin ons tot in detail verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar willen vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen niet een wereld waarin wijzelf het goed hebben,  maar vooral een wereld waarin we omzien naar elkaar en die leefbaar blijft voor onze kinderen.

Bij het zoeken naar antwoorden wil de ChristenUnie zich laten leiden door de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God. Geïnspireerd door dit Woord maken we politieke keuzes. De Bijbel gaat immers ook over het goede kiezen voor de samenleving. En dus ook over de politiek en over het handelen in tijden van crisis. En over het kiezen van de juiste weg daarin, die er altijd op neerkomt juist dan om te zien naar mensen om ons heen en om elkaar recht te doen. Die weg gaan, zal vaak betekenen het heel anders doen dan nu. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar zeker niet vreemd. Het evangelie houdt ons mensen een soms pijnlijk eerlijke spiegel voor en laat daarin zien dat we misschien minder goed zijn dan we zelf denken. En dat het roer dus om moet.

De ChristenUnie wil pal staan voor een vrije samenleving, een duurzame economie, een dienstbare en rechtvaardige overheid, de bescherming van het kwetsbare leven, zorg voor elkaar en zorg voor Gods schepping. Daarom zijn we er op elk niveau bij als er politieke knopen moeten worden doorgehakt. Zo proberen we in de praktijk te doen waar we heilig in geloven, ons hart een stem te geven. En lopen we er ook in deze tijd  niet voor weg als de crisis bestreden moet worden. Als we alles laten zoals het is, verandert er niets aan het patroon dat ons in de crisis bracht. De belofte dat alles weer wordt zoals het was, is niet alleen loos, maar is ook vragen om een nieuwe crisis.

De aanpak die de ChristenUnie wil is allereerst mensen meer gelegenheid geven verantwoordelijkheid te dragen. Wij willen kansen voor de jongeren en daarom investeren in jeugd, gezin en onderwijs. We willen de zorg van en voor elkaar in stand houden. Betrokken en betaalbaar. We willen een duurzame economie, waarin ondernemerschap en werken lonend is. We willen dat er betaalbare huizen voor starters op de woningmarkt komen. Wij willen ons inzetten voor een samenleving waarin we er niet in berusten dat mensen langs de kant blijven staan. Mensen mogen geen nummers voor een bureaucratie zijn, we moeten er weer voor elkaar zijn. Het is niet langer ieder voor zich, maar we zien om naar de ander. We beseffen dat de overheid niet alles kan, dat haar mogelijkheden beperkt zijn en dat het des te meer aankomt op zorg voor elkaar. We normeren onze vrijheid zo dat die ruimte biedt voor verschillende overtuigingen, kerken en religieuze instituties, scholen, zorginstellingen.

Deze aanpak van de ChristenUnie Oldebroek krijgt vorm  in drie hoofdthema’s:

 • Samen leven
 • Samen wonen
 • Samen werken

Deze thema’s motiveren ons als ChristenUnie om ons in te zetten voor alle mensen. Dit in het volle besef dat christenen in de politiek deel uitmaken van een beweging van christenen die ook op tal van andere plekken in de samenleving werk van hun geloof willen maken. Christenen die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar van daaruit de handen uit de mouwen willen steken. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van onze gemeente, dienstbaar aan de samenleving. Wij houden rekening met de verschillende levensovertuigingen.

Dit willen we realiseren  door samenwerking en afstemming met andere partijen, verenigingen, organisaties, bewegingen en personen die onze doelen of actiepunten steunen.  

Doe met ons mee!

2     Samen leven

2.1   Trends en ontwikkelingen

Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, zorgen door ondernemerschap voor werkgelegenheid of helpen mee in de school van hun kinderen. De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen. Wij voelen ons aangesproken door de Bijbelse opdracht: zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei (Jeremia 29:7).

2.2   De Visie van de ChristenUnie

Van iedere burger wordt een bijdrage aan de samenleving gevraagd naar draagkracht. Scholen, huisartsenposten, opvanginstellingen en sportvelden hebben een plek nodig in de directe leefomgeving van wie er op aangewezen zijn. De ChristenUnie wil uitgaan van de inzet door de burgers: in straten, wijken, buurten en dorpen.

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor het leveren van o.a. de thuiszorg en de jeugdzorg. Zij kunnen vanaf dat moment de zorgvraag van inwoners samenbrengen met andere voorzieningen als thuiszorg of vervoer. Wij verwachten dat de rol van de mantelzorger in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden. De ChristenUnie wil dat de politiek en de samenleving daarom meer begrip tonen voor mensen die (mantel-)zorgtaken moeten of willen combineren met werk en dat dit waar nodig ook faciliteert.  Zo gaan wij voor een beleid dat sociale verbanden en instituties in de samenleving ondersteunt en versterkt, waardoor de inwoners van Oldebroek in hun kracht komen en een volwaardig bestaan hebben in onze gemeente en ook hun verantwoordelijkheid naar hun naaste kunnen oppakken.

Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, moet er een goed vangnet voor de zwakkeren in de samenleving aanwezig zijn. Daarbij wordt vooral gekeken naar degenen die zelf tijdelijk of langdurig niet of niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. De ouderen nemen daar een ruime plaats in, omdat deze groep toeneemt door het stijgen van de gemiddelde leeftijd. De behoefte aan mantelzorgers neemt de komende tijd steeds verder toe. Wij willen bevorderen dat zij ook voldoende mogelijkheden krijgen om die soms zware taak op zich te nemen.

Bij een andere overheid, die burgers aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid, verdient het vrijwilligerswerk een belangrijke positie. Vrijwilligerswerk is de smeerolie van de samenleving en verdient als zodanig erkenning als een waardevolle maatschappelijke bijdrage. Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, buurtclubs en scholen, geen toekomst. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen.

Het debat over de identiteit van Oldebroek mag gevoerd worden. Voor de ChristenUnie zijn in dat gesprek de christelijke waarden die onze cultuur mede hebben gevormd leidend. Onze fundamentele vrijheden, zoals godsdienstvrijheid en democratie, zijn van groot belang. Dat is voor de ChristenUnie geen ‘concessie’, maar een kwestie van ‘confessie’.

Gezin en familie zijn van vitaal belang voor de toekomst van de samenleving. Naar het ideaal van de ChristenUnie groeit een kind op bij de eigen vader, moeder, broer(s) en zus(sen). Dat kan niet altijd, want we leven in een gebroken wereld. Daarom heeft de ChristenUnie zowel oog voor het ‘traditionele’ gezin als  voor eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen, omdat juist zij vaak in een meer kwetsbare positie verkeren. Kinderen die opgroeien in een gebroken gezinssituatie lopen een groter risico op psychosociale of maatschappelijke problemen. Voor deze gezinnen is een sterk sociaal netwerk en de beschikbaarheid van laagdrempelige hulpverlening en voorzieningen van groot belang. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een uitspraak die er toe doet. Daarom willen wij dat er goede preventieve jeugdzorg wordt geboden in onze gemeente. De ChristenUnie pleit voor de menselijke maat waarbij ouders die hulp nodig hebben erkend en gerespecteerd moeten worden als ouders van hun kind.  Hulpverlening vindt in de eerste plaats vanuit het eigen gezin en omgeving. Maar ook vanuit centra voor Jeugd en Gezin, zij kunnen zo nodig andere partners inschakelen (zoals scholen, kerken en andere deskundigen).

2.3   Actiepunten

We willen dat in Oldebroek de  kracht van Samen Leven tot zijn recht komt. Dat kan als volgt:

 • Als gemeente goed luisteren naar de behoeften van de samenleving.
 • Communiceer als overheid zo concreet en gericht mogelijk.
 • Een betrokken en benaderbare gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijk apparaat.
 • Uitgaan van de eigen kracht van het gezin, met ondersteuning als het echt niet zelfstandig lukt. Waarbij het Centrum voor Jeugd en Gezin een centrale rol speelt in de hulpverlening.
 • Het blijven bevorderen van buurtcomités, klankbordgroepen e.d.
 • Het investeren in de cultuur en de meedenkende houding van de ambtenaren naar de samenleving.
 • Initiatieven van inwoners positief te benaderen.
 • Bevorderen van clustering van accommodaties en functies.
 • Bestrijding van alcohol- en drugsmisbruik.
 • Betrek kerken, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties bij het signaleren en zo mogelijk oplossen van maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld alcohol- en drugsmisbruik of huiselijk geweld). Een gerichte benadering van de ouders van overlast gevende jeugd.
 • Preventie, re-integratie en nazorg krijgen een stevige verankering in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • Projecten voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers worden ondersteund.
 • Geef mantelzorgers en familieleden een belangrijker rol in de hulpverlening en faciliteer hen waar nodig.
 • Zo nodig wordt door de gemeente hulp geboden bij het opzetten van een vrijwilligersnetwerk.
 • Zorgen dat mensen naar vermogen mee kunnen doen.

3     Samen wonen

3.1   Trends en ontwikkelingen

Veiligheid en leefbaarheid zijn voorwaarden voor een bloeiende samenleving. Maar die leefbaarheid is niet vanzelfsprekend en staat soms onder druk. De overheid is een bondgenoot van de wijkbewoners. Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereen een rol. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen echt van hun oude dag kunnen genieten.

De financiële ontwikkeling van de laatste jaren geeft veel reden tot zorgen. De burger merkt dat aan het huis dat maar niet wordt verkocht, de ondernemer aan zijn dalende omzet en de overheid aan haar huishoudboekje. Ondanks de huizenprijsdaling  is het voor starters nog altijd moeilijk een (betaalbare) woning te bemachtigen. Banken lenen minder makkelijk geld uit, koopwoningen zijn nog altijd duur en een betaalbare huurwoning is moeilijk te krijgen.

Ons hu­i­d­ige algemene wel­vaartsni­veau spreekt niet meer vanzelf en kan niet koste wat het kost verde­digd worden. De druk die het legt op de schepping, op ruimte en milieu, valt niet te rechtvaardigen tegenover de rest van de wereld en tegenover volgende generaties. We moeten onze verant­woor­delijk­heid hervinden en hernemen rond energiegebruik, mobiliteit, afval, kortom rond het beslag dat we op de milieugebruiksruimte leggen.

3.2   De Visie van de ChristenUnie

Wij mensen hebben de opdracht om als goede rentmeesters om te gaan met de schepping. Speerpunt hierin is voor ons het nalaten van een omgeving waarin het voor de generaties na ons ook leefbaar is. Het verminderen van het verbruik van de natuurlijke reserves voor energieopwekking en het inzetten van alternatieve energievoorzieningen willen wij bevorderen. Windmolens en zonnepanelen op Oldebroeks grondgebied moeten daarom mogelijk zijn als daarbij rekening wordt gehouden met de inpasbaarheid en leefbaarheid.

De grotendeels stilgevallen woningbouw is een groot probleem. Niet alleen voor werkgevers en werknemers in de bouwsector en voor de economie als geheel, maar ook omdat nieuwbouw gewoon noodzakelijk blijft. Dit probleem op nationale schaal is niet door een lokale overheid op te lossen. In reactie op de crisis in de woningbouw is er door veel betrokkenen nagedacht hoe de woningbouw weer beter, duurzamer, levensloopbestendig en meer maatschappelijk verantwoord zou kunnen functioneren. De ChristenUnie wil deze initiatieven serieus nemen en waar mogelijk in het te voeren beleid opnemen.

Wij willen voorkomen dat jongeren naar omliggende gemeenten  vertrekken, omdat hier geen betaalbare woonruimte te vinden is. Jonge gezinnen zijn goed voor de gemeenschap en voorzieningen voor onderwijs en sport kunnen daardoor in stand blijven. Extra aandacht willen wij geven aan het realiseren van woningen voor starters.

Duurzaam houdt in dat we kiezen voor kwaliteit van leven, voor ieder mens en voor de aarde, nu en in de toekomst. Dat vraagt bezinning op fundamentele waarden en op onze werkelijke behoeften. Dat geldt in het privéleven, in het bedrijfsleven en bij het vaststellen van overheidsbeleid. In het christelijk-sociale denken staan verantwoordelijk beheer van de schepping en onderlinge solidariteit centraal. De mens leeft niet voor zichzelf. Economische groei is geen doel op zich, maar een middel. Bedrijven gaan zorgvuldig om met grondstoffen en productiemiddelen, zodat er geen verspilling is en geen schade aan mens en milieu. Ook werknemers nemen daarin hun verantwoordelijkheid.

Een duurzame economie betekent ook solidariteit tussen generaties. De ChristenUnie wil onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met de schulden die de afgelopen jaren zijn gemaakt. De ChristenUnie kiest daarom voor duurzame overheidsfinanciën. Niet alleen op korte,  maar ook op lange termijn.

Het ruimtelijke beleid moet ook passen bij de opdracht aan de mens om als rentmeester de aarde op een verantwoorde wijze te ontwikkelen en te beheren. Economische, ecologische en demografische ontwikkelingen maken het mogelijk en noodzakelijk om een omslag te maken. Een omslag van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. Kwaliteit en duurzaamheid staan daarbij voorop. Ook de noodzaak van een duurzame energievoorziening heeft een grote ruimtelijke impact.

De ChristenUnie hecht grote waarde aan natuur en landschap. Juist hier herkennen we iets van de grootsheid van Gods schepping. Een groene leefomgeving draagt aantoonbaar bij aan gezondheid en welzijn van mensen. Bovendien zorgt groen niet alleen voor een mooie leefomgeving, maar biedt het ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

3.3   Actiepunten

We willen dat Oldebroek de kracht van  Samen Wonen  tot zijn recht laat komen door:

 • Betrek buurtbewoners actief bij het werken aan leefbaarheid (bijvoorbeeld door het meedenken over de inrichting van de openbare ruimte, het beheer van groenstroken en van speeltuinen).
 • Het introduceren van budgetten voor kleinschalige projecten in de wijken.
 • De starterslening inzetten als instrument om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen.
 • Biedt meer ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen (onder andere  door levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap CPO), bouwen in eigen beheer door particulieren).
 • Minder regels en meer ruimte voor burgers en instellingen. Denk aan minder/geen welstandsregels, gemakkelijker verkrijgen van vergunningen.
 • Bevorderen ondernemerschap en innovatie.
 • Het bevorderen van een goede ontsluiting van het bedrijventerrein H20 en verbetering van de leefbaarheid in Wezep Noord door het verleggen van de afslag aan de A28.
 • Verduurzaming van de bouw, de mobiliteit en de energievoorziening.
 • Bundelen van bebouwing met behoud van open landschappen.
 • Stimuleren van hergebruik van leegstaande gebouwen bijvoorbeeld door medewerking bij bestemmingswijziging, afgifte van noodzakelijke vergunningen.
 • Biedt ruimte aan projecten of samenwerkingen voor opwekking van duurzame energie (op basis van het nieuwe Energieakkoord). Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van daken van openbare gebouwen.
 • Het tegengaan van boren naar schaliegas op het grondgebied van de gemeente Oldebroek.
 • Duidelijke prestatie afspraken maken met woningbouwcorporaties over beschikbaarheid van voldoende goedkope huurwoningen en de gevolgen van de verkoop van goedkope woningen uit de huurvoorraad.

4     Samen werken

4.1   Trends en ontwikkelingen

De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers, door bedrijven en andere organisaties. Samen nemen ze verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar in hun onderlinge relaties. Een samenleving kan alleen bloeien als we er vertrouwen in hebben en ons gedrag richten naar de kernwaarden waar het in de samenleving om draait. Iedereen heeft plichten jegens iedereen in de gemeenschap. Het in stand houden van de samenleving vergt inspanningen van burger en overheid, een intensieve en nauwe samenwerking.

4.2   De Visie van de ChristenUnie

Burgers moeten een beroep kunnen doen  op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. De overheid doet wat de burger zelf niet tot stand kan brengen en zij is daarmee noodzakelijk voor het goed functioneren van de samenleving. De ChristenUnie kiest voor een beperkte, daadkrachtige overheid, die zich opstelt als bondgenoot van burgers. Dat uit zich allereerst in het voorschrijven en handhaven van het recht. Daarnaast komt dit tot uiting in het opkomen voor kwetsbaarheid, zowel van mensen als de schepping. Dit gaat niet zover dat de overheid verplicht is tot het afdekken van alle risico’s en wensen in het leven van haar burgers. Tot slot geeft de overheid kaders voor en richting aan ontwikkeling. Daarna komt pas de rol van de overheid als beslisser en (zo nodig) afdwinger.

Omdat de overheid besluiten kan afdwingen worden er hoge eisen gesteld aan het overheidshandelen. De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, integer, transparant en herkenbaar is. Die zorgt voor kwaliteit en een duurzaam slagvaardig bestuur, toekomstgericht. En daarmee het vertrouwen van de burger waard is. Als goed rentmeester gaat de overheid sober en doelmatig met de publieke middelen om. De ChristenUnie gaat voor een goed benaderbare overheid, zowel met nieuwe communicatiemiddelen, als in het persoonlijk contact. De overheid neemt de burger serieus. Daarom worden burgerinitiatieven aangemoedigd.

Naast het afnemen van diensten door burgers, vraagt de overheid burgers ook zich in een vroeg stadium uit te spreken (beginspraak, interactief beleid). Een taak kan het beste uitgevoerd worden zo dicht mogelijk bij de burger. De beslissing wordt bij voorkeur genomen op de plaats waar die ook effect heeft. Dat betekent een bestuur dat aanwezig en zichtbaar is in de samenleving, en dat vaker naar de burger toekomt dan andersom. Het principe van zogenaamde keukentafelgesprekken is zowel voor bestuurders als ambtenaren een goede manier om dit vorm te geven. Op die manier kunnen ook het individuele belang en  het algemene belang het beste worden afgewogen.

Vanaf 1 jan. 2015 krijgt de gemeente direct de regie over taken op het gebied van arbeidsparticipatie. De ChristenUnie in Oldebroek streeft naar een gemeente waar de inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en dus ook hun eigen inkomen. Als daar ondersteuning bij nodig is, moet die door de juiste instantie geleverd worden. In uiterste gevallen is die ondersteuning ook financieel van aard. Maar het verdienen van een eigen inkomen verdient zeker de voorkeur.  Wij vinden dat ook werkgevers en ondernemers een belangrijke rol hebben bij het verhogen van de arbeidsparticipatie in onze gemeente. Met hen zullen wij dan ook overleg voeren over de uitvoerbaarheid van het voorgestelde beleid. Het aantal uitkeringsgerechtigden dat kan werken moet zo laag mogelijk worden, bijvoorkeur nul (0). Voor hen die niet (meer) kunnen werken, kan een uitkering van de gemeente bijdragen tot een acceptabel gezinsinkomen. Hiervoor is een minimabeleid nodig dat maatwerk levert.

Wij gaan bij de inrichting van de samenleving uit van de kracht van burgers en hun verbanden, in plaats van regeltjes en bureaucratie. De samenleving bepaalt uiteindelijk zelf de kracht van de samenleving. De ChristenUnie wil bouwen op het inzicht van de vrijwilliger, de bewoner, verpleegkundige, de leerkracht, de agent. Zij staan voor hun taak en zij kunnen die verantwoordelijkheid aan. Daarom willen wij ook een flinke vermindering van de regeldruk. En daarnaast kunnen we niet zonder de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor medeburgers, voor goede doelen, voor het algemeen belang.

De gemeente kan een impuls geven aan het bevorderen van samen werken, door alle betrokken partijen (cultuursector, bedrijfsleven, toerisme en recreatie, maatschappelijke organisaties en inwoners) bij elkaar te brengen en methoden en ervaringen uit te wisselen. De partijen kunnen daarbij gebruik maken van elkaars expertise en elkaar zo versterken en ondersteunen in het bereiken van de hun eigen doelen. De gemeente functioneert dan als een ‘sociaal makelaar’. In onze samenleving krijgen steeds meer zaken raakvlakken. Soms uit noodzaak (schaarse middelen), maar gelukkig vaker vanuit de overtuiging dat een verband brengen tussen van activiteiten een meerwaarde heeft. Kijk naar velden als recreatie, cultuur, geloof, gezondheid, sport. Dat kan om instellingen onderling gaan, maar evengoed in hun relatie met de overheid. We zien dat in mooie voorbeelden als het Kulturhus en de dorpshuizen, in het streven naar brede scholen, in combinatiefunctionarissen e.d. Maar ook bij creatieve ondernemers die formules bedenken waarin ze samenwerken. ‘Samen is meer’ zeggen we dan. Soms is er noodzaak, zoals in de krimpende budget van onze overheid. In bijvoorbeeld het onderwijs is er nog een aparte reden: de krimp van het aantal leerlingen. In die sector wordt door overheid en schoolbesturen samen gezocht naar een goede koers voor de toekomst.

Rijk en provincie dragen nieuwe taken aan gemeenten over. Vaak zonder voldoende middelen daarvoor, of zelfs onder gelijktijdige bezuinigingen. Taken die van een gemeente nieuwe deskundigheden en vaardigheden vergen. De gemeente Oldebroek is te klein om alle bestaande en nieuwe taken zelfstandig en op een betaalbare manier uit te voeren.

De ChristenUnie staat daarom voor een sterke samenwerking tussen gemeenten.  Oldebroek heeft de mogelijkheid om te werken aan gezamenlijke belangen en oplossingen voor vraagstukken die vragen om een breder kennisniveau en aanpak. Vanuit een nuchtere en realistische kijk op samenwerking tussen gemeenten moeten we vraagstukken aanpakken waarvoor op kwaliteitsniveau en financieel niveau een grotere schaal noodzakelijk is. Wat goed is voor de burger dient daarbij leidend uitgangspunt te zijn, evenals behoud van de identiteit van onze woonkernen, en voldoende democratische invloed. Besluiten moeten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen en door een meerderheid van burgers worden gedragen. De ChristenUnie staat voor samenwerkingsrealisme en het verbinden van de kleinschaligheid (kernen, wijken, buurten) met voordelen van een grotere bestuurlijke schaal. Gezien de daarmee samenhangende financiële, kwalitatieve en organisatorische aspecten lijkt een bestuurlijke fusie met andere gemeenten voor de ChristenUnie Oldebroek een logisch vervolg van de al eerder ingezette samenwerkingen en gesprekken met Hattem en Heerde. Bij die fusie richten we ons dan ook primair op de gemeente Oldebroek, Hattem en Heerde. Dat andere gemeenten in een later stadium ook in een vorm van bestuurlijke samenwerking of verdere fusie kunnen gaan deelnemen sluiten wij niet uit.

Gezonde financiën zijn van groot belang voor het goed functioneren van de gemeente. Wij streven naar een goede balans tussen inkomsten en uitgaven, waarbij steeds de vraag gesteld moet worden of het belang van de inwoners van Oldebroek op een goede manier  gediend wordt.

Samen werken betekent ook dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om iedereen een actieve rol te geven in onze samenleving en dat mensen waar mogelijk zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Voor hen die dat ( nog) niet zelf kunnen is de overheid geen vangnet, maar een springplank. Samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid is wat ons betreft een prima manier om mensen de kans te bieden om werkervaring op te doen en hun eigen kracht (weer) te ontdekken.

4.3   Actiepunten

We willen dat Oldebroek de  kracht van Samen Werken tot zijn recht laat komen door:

 • Stimuleer de samenwerking tussen de (lokale) overheid en andere strategische partners.
 • Het stimuleren van arbeidsparticipatie.
 • Verminder de regeldruk en administratieve lasten door meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen.
 • Geef duidelijkheid over wat wel en wat niet kan of mag. Combineer dit met een helder handhavingsbeleid.
 • Bevorderen van clustering van accommodaties en functies door voorlichting, medewerking bij bestemmingswijziging, afgifte van noodzakelijke vergunningen en financiële prikkels.
 • Solide gemeente financiën.
 • De overheid moet durven loslaten.
 • Bevorderen van behoud van de identiteit van alle kernen. 

5     Slot

De ChristenUnie gaat voor betrouwbaarheid en degelijkheid. We lopen niet weg voor zware en soms impopulaire beslissingen. We willen vanuit  Geloof en onze verantwoordelijkheid ons graag opnieuw inzetten voor de samenleving in Oldebroek waarin wij geloven.

Helpt u ons dit mede mogelijk te maken!

 

Engbert Jan Ruitenberg, Wim Boer, Liesbeth Vos- van de Weg, Hans het Lam, Berend Jan Spijkerboer, Henk van Bergeijk, Popke Graansma, Arno Hardonk, Pieter Immerzeel, Arie Jan van Oort