Verkiezingsprogramma

verkiezingsprogramma 2014-2018

Geloof in onze samenleving

Samen leven, wonen en werken

 

   

1   Inleiding 

Deze verkiezingen gaan over mensen van vlees en bloed. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, over de leerkracht in de school om de hoek, de verpleegkundige en de dokter in onze gemeente, over onze werkgever en over onze werknemers. Ze gaan over onszelf, onze manier van samen leven, onze manier van samen wonen en onze manier van samen werken. We zullen niet ontkennen dat we te maken hebben met economische neergang. Maar deze verkiezingen gaan over veel meer dan een financiële crisis of een vastgelopen economie!  

Wij zijn mensen. We zijn geschapen naar Gods beeld met het doel tot eer van Hem te leven en onze naaste lief te hebben als onszelf. Ons leven gaat daarom om veel meer dan geld en goed. We willen niet alleen maar een betaalbaar huis, maar verlangen vooral naar geborgenheid en veiligheid. We willen niet alleen een baan met salaris, maar vooral waardering en mogelijkheden om onze talenten te ontplooien. We willen niet alleen een overheid die op de euro let, maar vooral een samenleving waarin we ruimte krijgen, gehoord worden en zwakkeren beschermd worden. We willen geen samenleving waarin ons tot in detail verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar willen vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en van daaruit eigen keuzes te maken. We willen niet een wereld waarin wijzelf het goed hebben,  maar vooral een wereld waarin we omzien naar elkaar en die leefbaar blijft voor onze kinderen.

Bij het zoeken naar antwoorden wil de ChristenUnie zich laten leiden door de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God. Geïnspireerd door dit Woord maken we politieke keuzes. De Bijbel gaat immers ook over het goede kiezen voor de samenleving. En dus ook over de politiek en over het handelen in tijden van crisis. En over het kiezen van de juiste weg daarin, die er altijd op neerkomt juist dan om te zien naar mensen om ons heen en om elkaar recht te doen. Die weg gaan, zal vaak betekenen het heel anders doen dan nu. Dat is misschien niet altijd makkelijk, maar zeker niet vreemd. Het evangelie houdt ons mensen een soms pijnlijk eerlijke spiegel voor en laat daarin zien dat we misschien minder goed zijn dan we zelf denken. En dat het roer dus om moet.

De ChristenUnie wil pal staan voor een vrije samenleving, een duurzame economie, een dienstbare en rechtvaardige overheid, de bescherming van het kwetsbare leven, zorg voor elkaar en zorg voor Gods schepping. Daarom zijn we er op elk niveau bij als er politieke knopen moeten worden doorgehakt. Zo proberen we in de praktijk te doen waar we heilig in geloven, ons hart een stem te geven. En lopen we er ook in deze tijd  niet voor weg als de crisis bestreden moet worden. Als we alles laten zoals het is, verandert er niets aan het patroon dat ons in de crisis bracht. De belofte dat alles weer wordt zoals het was, is niet alleen loos, maar is ook vragen om een nieuwe crisis.

De aanpak die de ChristenUnie wil is allereerst mensen meer gelegenheid geven verantwoordelijkheid te dragen. Wij willen kansen voor de jongeren en daarom investeren in jeugd, gezin en onderwijs. We willen de zorg van en voor elkaar in stand houden. Betrokken en betaalbaar. We willen een duurzame economie, waarin ondernemerschap en werken lonend is. We willen dat er betaalbare huizen voor starters op de woningmarkt komen. Wij willen ons inzetten voor een samenleving waarin we er niet in berusten dat mensen langs de kant blijven staan. Mensen mogen geen nummers voor een bureaucratie zijn, we moeten er weer voor elkaar zijn. Het is niet langer ieder voor zich, maar we zien om naar de ander. We beseffen dat de overheid niet alles kan, dat haar mogelijkheden beperkt zijn en dat het des te meer aankomt op zorg voor elkaar. We normeren onze vrijheid zo dat die ruimte biedt voor verschillende overtuigingen, kerken en religieuze instituties, scholen, zorginstellingen.

Deze aanpak van de ChristenUnie Oldebroek krijgt vorm  in drie hoofdthema’s:

 • Samen leven
 • Samen wonen
 • Samen werken

Deze thema’s motiveren ons als ChristenUnie om ons in te zetten voor alle mensen. Dit in het volle besef dat christenen in de politiek deel uitmaken van een beweging van christenen die ook op tal van andere plekken in de samenleving werk van hun geloof willen maken. Christenen die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar van daaruit de handen uit de mouwen willen steken. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het bestuur van onze gemeente, dienstbaar aan de samenleving. Wij houden rekening met de verschillende levensovertuigingen.

Dit willen we realiseren  door samenwerking en afstemming met andere partijen, verenigingen, organisaties, bewegingen en personen die onze doelen of actiepunten steunen.  

Doe met ons mee!

2     Samen leven

2.1   Trends en ontwikkelingen

Talloze mensen zijn actief in vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken, zorgen door ondernemerschap voor werkgelegenheid of helpen mee in de school van hun kinderen. De ChristenUnie is een bondgenoot van die mensen. Wij voelen ons aangesproken door de Bijbelse opdracht: zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei (Jeremia 29:7).

2.2   De Visie van de ChristenUnie

Van iedere burger wordt een bijdrage aan de samenleving gevraagd naar draagkracht. Scholen, huisartsenposten, opvanginstellingen en sportvelden hebben een plek nodig in de directe leefomgeving van wie er op aangewezen zijn. De ChristenUnie wil uitgaan van de inzet door de burgers: in straten, wijken, buurten en dorpen.

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor het leveren van o.a. de thuiszorg en de jeugdzorg. Zij kunnen vanaf dat moment de zorgvraag van inwoners samenbrengen met andere voorzieningen als thuiszorg of vervoer. Wij verwachten dat de rol van de mantelzorger in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden. De ChristenUnie wil dat de politiek en de samenleving daarom meer begrip tonen voor mensen die (mantel-)zorgtaken moeten of willen combineren met werk en dat dit waar nodig ook faciliteert.  Zo gaan wij voor een beleid dat sociale verbanden en instituties in de samenleving ondersteunt en versterkt, waardoor de inwoners van Oldebroek in hun kracht komen en een volwaardig bestaan hebben in onze gemeente en ook hun verantwoordelijkheid naar hun naaste kunnen oppakken.

Binnen de mogelijkheden die de gemeente heeft, moet er een goed vangnet voor de zwakkeren in de samenleving aanwezig zijn. Daarbij wordt vooral gekeken naar degenen die zelf tijdelijk of langdurig niet of niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. De ouderen nemen daar een ruime plaats in, omdat deze groep toeneemt door het stijgen van de gemiddelde leeftijd. De behoefte aan mantelzorgers neemt de komende tijd steeds verder toe. Wij willen bevorderen dat zij ook voldoende mogelijkheden krijgen om die soms zware taak op zich te nemen.

Bij een andere overheid, die burgers aanspreekt op eigen verantwoordelijkheid, verdient het vrijwilligerswerk een belangrijke positie. Vrijwilligerswerk is de smeerolie van de samenleving en verdient als zodanig erkenning als een waardevolle maatschappelijke bijdrage. Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, buurtclubs en scholen, geen toekomst. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen.

Het debat over de identiteit van Oldebroek mag gevoerd worden. Voor de ChristenUnie zijn in dat gesprek de christelijke waarden die onze cultuur mede hebben gevormd leidend. Onze fundamentele vrijheden, zoals godsdienstvrijheid en democratie, zijn van groot belang. Dat is voor de ChristenUnie geen ‘concessie’, maar een kwestie van ‘confessie’.

Gezin en familie zijn van vitaal belang voor de toekomst van de samenleving. Naar het ideaal van de ChristenUnie groeit een kind op bij de eigen vader, moeder, broer(s) en zus(sen). Dat kan niet altijd, want we leven in een gebroken wereld. Daarom heeft de ChristenUnie zowel oog voor het ‘traditionele’ gezin als  voor eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen, omdat juist zij vaak in een meer kwetsbare positie verkeren. Kinderen die opgroeien in een gebroken gezinssituatie lopen een groter risico op psychosociale of maatschappelijke problemen. Voor deze gezinnen is een sterk sociaal netwerk en de beschikbaarheid van laagdrempelige hulpverlening en voorzieningen van groot belang. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een uitspraak die er toe doet. Daarom willen wij dat er goede preventieve jeugdzorg wordt geboden in onze gemeente. De ChristenUnie pleit voor de menselijke maat waarbij ouders die hulp nodig hebben erkend en gerespecteerd moeten worden als ouders van hun kind.  Hulpverlening vindt in de eerste plaats vanuit het eigen gezin en omgeving. Maar ook vanuit centra voor Jeugd en Gezin, zij kunnen zo nodig andere partners inschakelen (zoals scholen, kerken en andere deskundigen).

2.3   Actiepunten

We willen dat in Oldebroek de  kracht van Samen Leven tot zijn recht komt. Dat kan als volgt:

 • Als gemeente goed luisteren naar de behoeften van de samenleving.
 • Communiceer als overheid zo concreet en gericht mogelijk.
 • Een betrokken en benaderbare gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijk apparaat.
 • Uitgaan van de eigen kracht van het gezin, met ondersteuning als het echt niet zelfstandig lukt. Waarbij het Centrum voor Jeugd en Gezin een centrale rol speelt in de hulpverlening.
 • Het blijven bevorderen van buurtcomités, klankbordgroepen e.d.
 • Het investeren in de cultuur en de meedenkende houding van de ambtenaren naar de samenleving.
 • Initiatieven van inwoners positief te benaderen.
 • Bevorderen van clustering van accommodaties en functies.
 • Bestrijding van alcohol- en drugsmisbruik.
 • Betrek kerken, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties bij het signaleren en zo mogelijk oplossen van maatschappelijke problemen (bijvoorbeeld alcohol- en drugsmisbruik of huiselijk geweld). Een gerichte benadering van de ouders van overlast gevende jeugd.
 • Preventie, re-integratie en nazorg krijgen een stevige verankering in de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 • Projecten voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers worden ondersteund.
 • Geef mantelzorgers en familieleden een belangrijker rol in de hulpverlening en faciliteer hen waar nodig.
 • Zo nodig wordt door de gemeente hulp geboden bij het opzetten van een vrijwilligersnetwerk.
 • Zorgen dat mensen naar vermogen mee kunnen doen.

3     Samen wonen

3.1   Trends en ontwikkelingen

Veiligheid en leefbaarheid zijn voorwaarden voor een bloeiende samenleving. Maar die leefbaarheid is niet vanzelfsprekend en staat soms onder druk. De overheid is een bondgenoot van de wijkbewoners. Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereen een rol. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen echt van hun oude dag kunnen genieten.

De financiële ontwikkeling van de laatste jaren geeft veel reden tot zorgen. De burger merkt dat aan het huis dat maar niet wordt verkocht, de ondernemer aan zijn dalende omzet en de overheid aan haar huishoudboekje. Ondanks de huizenprijsdaling  is het voor starters nog altijd moeilijk een (betaalbare) woning te bemachtigen. Banken lenen minder makkelijk geld uit, koopwoningen zijn nog altijd duur en een betaalbare huurwoning is moeilijk te krijgen.

Ons hu­i­d­ige algemene wel­vaartsni­veau spreekt niet meer vanzelf en kan niet koste wat het kost verde­digd worden. De druk die het legt op de schepping, op ruimte en milieu, valt niet te rechtvaardigen tegenover de rest van de wereld en tegenover volgende generaties. We moeten onze verant­woor­delijk­heid hervinden en hernemen rond energiegebruik, mobiliteit, afval, kortom rond het beslag dat we op de milieugebruiksruimte leggen.

3.2   De Visie van de ChristenUnie

Wij mensen hebben de opdracht om als goede rentmeesters om te gaan met de schepping. Speerpunt hierin is voor ons het nalaten van een omgeving waarin het voor de generaties na ons ook leefbaar is. Het verminderen van het verbruik van de natuurlijke reserves voor energieopwekking en het inzetten van alternatieve energievoorzieningen willen wij bevorderen. Windmolens en zonnepanelen op Oldebroeks grondgebied moeten daarom mogelijk zijn als daarbij rekening wordt gehouden met de inpasbaarheid en leefbaarheid.

De grotendeels stilgevallen woningbouw is een groot probleem. Niet alleen voor werkgevers en werknemers in de bouwsector en voor de economie als geheel, maar ook omdat nieuwbouw gewoon noodzakelijk blijft. Dit probleem op nationale schaal is niet door een lokale overheid op te lossen. In reactie op de crisis in de woningbouw is er door veel betrokkenen nagedacht hoe de woningbouw weer beter, duurzamer, levensloopbestendig en meer maatschappelijk verantwoord zou kunnen functioneren. De ChristenUnie wil deze initiatieven serieus nemen en waar mogelijk in het te voeren beleid opnemen.

Wij willen voorkomen dat jongeren naar omliggende gemeenten  vertrekken, omdat hier geen betaalbare woonruimte te vinden is. Jonge gezinnen zijn goed voor de gemeenschap en voorzieningen voor onderwijs en sport kunnen daardoor in stand blijven. Extra aandacht willen wij geven aan het realiseren van woningen voor starters.

Duurzaam houdt in dat we kiezen voor kwaliteit van leven, voor ieder mens en voor de aarde, nu en in de toekomst. Dat vraagt bezinning op fundamentele waarden en op onze werkelijke behoeften. Dat geldt in het privéleven, in het bedrijfsleven en bij het vaststellen van overheidsbeleid. In het christelijk-sociale denken staan verantwoordelijk beheer van de schepping en onderlinge solidariteit centraal. De mens leeft niet voor zichzelf. Economische groei is geen doel op zich, maar een middel. Bedrijven gaan zorgvuldig om met grondstoffen en productiemiddelen, zodat er geen verspilling is en geen schade aan mens en milieu. Ook werknemers nemen daarin hun verantwoordelijkheid.

Een duurzame economie betekent ook solidariteit tussen generaties. De ChristenUnie wil onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met de schulden die de afgelopen jaren zijn gemaakt. De ChristenUnie kiest daarom voor duurzame overheidsfinanciën. Niet alleen op korte,  maar ook op lange termijn.

Het ruimtelijke beleid moet ook passen bij de opdracht aan de mens om als rentmeester de aarde op een verantwoorde wijze te ontwikkelen en te beheren. Economische, ecologische en demografische ontwikkelingen maken het mogelijk en noodzakelijk om een omslag te maken. Een omslag van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. Kwaliteit en duurzaamheid staan daarbij voorop. Ook de noodzaak van een duurzame energievoorziening heeft een grote ruimtelijke impact.

De ChristenUnie hecht grote waarde aan natuur en landschap. Juist hier herkennen we iets van de grootsheid van Gods schepping. Een groene leefomgeving draagt aantoonbaar bij aan gezondheid en welzijn van mensen. Bovendien zorgt groen niet alleen voor een mooie leefomgeving, maar biedt het ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.

3.3   Actiepunten

We willen dat Oldebroek de kracht van  Samen Wonen  tot zijn recht laat komen door:

 • Betrek buurtbewoners actief bij het werken aan leefbaarheid (bijvoorbeeld door het meedenken over de inrichting van de openbare ruimte, het beheer van groenstroken en van speeltuinen).
 • Het introduceren van budgetten voor kleinschalige projecten in de wijken.
 • De starterslening inzetten als instrument om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen.
 • Biedt meer ruimte voor innovatief, vraaggericht en duurzaam wonen (onder andere  door levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap CPO), bouwen in eigen beheer door particulieren).
 • Minder regels en meer ruimte voor burgers en instellingen. Denk aan minder/geen welstandsregels, gemakkelijker verkrijgen van vergunningen.
 • Bevorderen ondernemerschap en innovatie.
 • Het bevorderen van een goede ontsluiting van het bedrijventerrein H20 en verbetering van de leefbaarheid in Wezep Noord door het verleggen van de afslag aan de A28.
 • Verduurzaming van de bouw, de mobiliteit en de energievoorziening.
 • Bundelen van bebouwing met behoud van open landschappen.
 • Stimuleren van hergebruik van leegstaande gebouwen bijvoorbeeld door medewerking bij bestemmingswijziging, afgifte van noodzakelijke vergunningen.
 • Biedt ruimte aan projecten of samenwerkingen voor opwekking van duurzame energie (op basis van het nieuwe Energieakkoord). Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van daken van openbare gebouwen.
 • Het tegengaan van boren naar schaliegas op het grondgebied van de gemeente Oldebroek.
 • Duidelijke prestatie afspraken maken met woningbouwcorporaties over beschikbaarheid van voldoende goedkope huurwoningen en de gevolgen van de verkoop van goedkope woningen uit de huurvoorraad.

4     Samen werken

4.1   Trends en ontwikkelingen

De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers, door bedrijven en andere organisaties. Samen nemen ze verantwoordelijkheid, gaan verplichtingen aan en maken de samenleving leefbaar in hun onderlinge relaties. Een samenleving kan alleen bloeien als we er vertrouwen in hebben en ons gedrag richten naar de kernwaarden waar het in de samenleving om draait. Iedereen heeft plichten jegens iedereen in de gemeenschap. Het in stand houden van de samenleving vergt inspanningen van burger en overheid, een intensieve en nauwe samenwerking.

4.2   De Visie van de ChristenUnie

Burgers moeten een beroep kunnen doen  op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. De overheid doet wat de burger zelf niet tot stand kan brengen en zij is daarmee noodzakelijk voor het goed functioneren van de samenleving. De ChristenUnie kiest voor een beperkte, daadkrachtige overheid, die zich opstelt als bondgenoot van burgers. Dat uit zich allereerst in het voorschrijven en handhaven van het recht. Daarnaast komt dit tot uiting in het opkomen voor kwetsbaarheid, zowel van mensen als de schepping. Dit gaat niet zover dat de overheid verplicht is tot het afdekken van alle risico’s en wensen in het leven van haar burgers. Tot slot geeft de overheid kaders voor en richting aan ontwikkeling. Daarna komt pas de rol van de overheid als beslisser en (zo nodig) afdwinger.

Omdat de overheid besluiten kan afdwingen worden er hoge eisen gesteld aan het overheidshandelen. De ChristenUnie staat voor een overheid die betrouwbaar, integer, transparant en herkenbaar is. Die zorgt voor kwaliteit en een duurzaam slagvaardig bestuur, toekomstgericht. En daarmee het vertrouwen van de burger waard is. Als goed rentmeester gaat de overheid sober en doelmatig met de publieke middelen om. De ChristenUnie gaat voor een goed benaderbare overheid, zowel met nieuwe communicatiemiddelen, als in het persoonlijk contact. De overheid neemt de burger serieus. Daarom worden burgerinitiatieven aangemoedigd.

Naast het afnemen van diensten door burgers, vraagt de overheid burgers ook zich in een vroeg stadium uit te spreken (beginspraak, interactief beleid). Een taak kan het beste uitgevoerd worden zo dicht mogelijk bij de burger. De beslissing wordt bij voorkeur genomen op de plaats waar die ook effect heeft. Dat betekent een bestuur dat aanwezig en zichtbaar is in de samenleving, en dat vaker naar de burger toekomt dan andersom. Het principe van zogenaamde keukentafelgesprekken is zowel voor bestuurders als ambtenaren een goede manier om dit vorm te geven. Op die manier kunnen ook het individuele belang en  het algemene belang het beste worden afgewogen.

Vanaf 1 jan. 2015 krijgt de gemeente direct de regie over taken op het gebied van arbeidsparticipatie. De ChristenUnie in Oldebroek streeft naar een gemeente waar de inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en dus ook hun eigen inkomen. Als daar ondersteuning bij nodig is, moet die door de juiste instantie geleverd worden. In uiterste gevallen is die ondersteuning ook financieel van aard. Maar het verdienen van een eigen inkomen verdient zeker de voorkeur.  Wij vinden dat ook werkgevers en ondernemers een belangrijke rol hebben bij het verhogen van de arbeidsparticipatie in onze gemeente. Met hen zullen wij dan ook overleg voeren over de uitvoerbaarheid van het voorgestelde beleid. Het aantal uitkeringsgerechtigden dat kan werken moet zo laag mogelijk worden, bijvoorkeur nul (0). Voor hen die niet (meer) kunnen werken, kan een uitkering van de gemeente bijdragen tot een acceptabel gezinsinkomen. Hiervoor is een minimabeleid nodig dat maatwerk levert.

Wij gaan bij de inrichting van de samenleving uit van de kracht van burgers en hun verbanden, in plaats van regeltjes en bureaucratie. De samenleving bepaalt uiteindelijk zelf de kracht van de samenleving. De ChristenUnie wil bouwen op het inzicht van de vrijwilliger, de bewoner, verpleegkundige, de leerkracht, de agent. Zij staan voor hun taak en zij kunnen die verantwoordelijkheid aan. Daarom willen wij ook een flinke vermindering van de regeldruk. En daarnaast kunnen we niet zonder de vrijwillige inzet van burgers en bedrijven voor medeburgers, voor goede doelen, voor het algemeen belang.

De gemeente kan een impuls geven aan het bevorderen van samen werken, door alle betrokken partijen (cultuursector, bedrijfsleven, toerisme en recreatie, maatschappelijke organisaties en inwoners) bij elkaar te brengen en methoden en ervaringen uit te wisselen. De partijen kunnen daarbij gebruik maken van elkaars expertise en elkaar zo versterken en ondersteunen in het bereiken van de hun eigen doelen. De gemeente functioneert dan als een ‘sociaal makelaar’. In onze samenleving krijgen steeds meer zaken raakvlakken. Soms uit noodzaak (schaarse middelen), maar gelukkig vaker vanuit de overtuiging dat een verband brengen tussen van activiteiten een meerwaarde heeft. Kijk naar velden als recreatie, cultuur, geloof, gezondheid, sport. Dat kan om instellingen onderling gaan, maar evengoed in hun relatie met de overheid. We zien dat in mooie voorbeelden als het Kulturhus en de dorpshuizen, in het streven naar brede scholen, in combinatiefunctionarissen e.d. Maar ook bij creatieve ondernemers die formules bedenken waarin ze samenwerken. ‘Samen is meer’ zeggen we dan. Soms is er noodzaak, zoals in de krimpende budget van onze overheid. In bijvoorbeeld het onderwijs is er nog een aparte reden: de krimp van het aantal leerlingen. In die sector wordt door overheid en schoolbesturen samen gezocht naar een goede koers voor de toekomst.

Rijk en provincie dragen nieuwe taken aan gemeenten over. Vaak zonder voldoende middelen daarvoor, of zelfs onder gelijktijdige bezuinigingen. Taken die van een gemeente nieuwe deskundigheden en vaardigheden vergen. De gemeente Oldebroek is te klein om alle bestaande en nieuwe taken zelfstandig en op een betaalbare manier uit te voeren.

De ChristenUnie staat daarom voor een sterke samenwerking tussen gemeenten.  Oldebroek heeft de mogelijkheid om te werken aan gezamenlijke belangen en oplossingen voor vraagstukken die vragen om een breder kennisniveau en aanpak. Vanuit een nuchtere en realistische kijk op samenwerking tussen gemeenten moeten we vraagstukken aanpakken waarvoor op kwaliteitsniveau en financieel niveau een grotere schaal noodzakelijk is. Wat goed is voor de burger dient daarbij leidend uitgangspunt te zijn, evenals behoud van de identiteit van onze woonkernen, en voldoende democratische invloed. Besluiten moeten zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen en door een meerderheid van burgers worden gedragen. De ChristenUnie staat voor samenwerkingsrealisme en het verbinden van de kleinschaligheid (kernen, wijken, buurten) met voordelen van een grotere bestuurlijke schaal. Gezien de daarmee samenhangende financiële, kwalitatieve en organisatorische aspecten lijkt een bestuurlijke fusie met andere gemeenten voor de ChristenUnie Oldebroek een logisch vervolg van de al eerder ingezette samenwerkingen en gesprekken met Hattem en Heerde. Bij die fusie richten we ons dan ook primair op de gemeente Oldebroek, Hattem en Heerde. Dat andere gemeenten in een later stadium ook in een vorm van bestuurlijke samenwerking of verdere fusie kunnen gaan deelnemen sluiten wij niet uit.

Gezonde financiën zijn van groot belang voor het goed functioneren van de gemeente. Wij streven naar een goede balans tussen inkomsten en uitgaven, waarbij steeds de vraag gesteld moet worden of het belang van de inwoners van Oldebroek op een goede manier  gediend wordt.

Samen werken betekent ook dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om iedereen een actieve rol te geven in onze samenleving en dat mensen waar mogelijk zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Voor hen die dat ( nog) niet zelf kunnen is de overheid geen vangnet, maar een springplank. Samenwerking tussen het bedrijfsleven en de overheid is wat ons betreft een prima manier om mensen de kans te bieden om werkervaring op te doen en hun eigen kracht (weer) te ontdekken.

4.3   Actiepunten

We willen dat Oldebroek de  kracht van Samen Werken tot zijn recht laat komen door:

 • Stimuleer de samenwerking tussen de (lokale) overheid en andere strategische partners.
 • Het stimuleren van arbeidsparticipatie.
 • Verminder de regeldruk en administratieve lasten door meer algemene regels in plaats van gedetailleerde vergunningen.
 • Geef duidelijkheid over wat wel en wat niet kan of mag. Combineer dit met een helder handhavingsbeleid.
 • Bevorderen van clustering van accommodaties en functies door voorlichting, medewerking bij bestemmingswijziging, afgifte van noodzakelijke vergunningen en financiële prikkels.
 • Solide gemeente financiën.
 • De overheid moet durven loslaten.
 • Bevorderen van behoud van de identiteit van alle kernen. 

5     Slot

De ChristenUnie gaat voor betrouwbaarheid en degelijkheid. We lopen niet weg voor zware en soms impopulaire beslissingen. We willen vanuit  Geloof en onze verantwoordelijkheid ons graag opnieuw inzetten voor de samenleving in Oldebroek waarin wij geloven.

Helpt u ons dit mede mogelijk te maken!

 

Engbert Jan Ruitenberg, Wim Boer, Liesbeth Vos- van de Weg, Hans het Lam, Berend Jan Spijkerboer, Henk van Bergeijk, Popke Graansma, Arno Hardonk, Pieter Immerzeel, Arie Jan van Oort

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding

 

ChristenUnie, partij in de samenleving

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. Omzien naar elkaar ver weg, maar ook heel dichtbij, bijvoorbeeld door te zorgen voor leefbaarheid in de kernen.

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Oldebroek.

Van christenen voor alle mensen

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Oldebroek. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Dit vatten we samen in onze kernboodschap.

De ChristenUnie:

 • Zorgt dat iedereen meetelt
 • Investeert in de toekomst van kinderen
 • Komt op voor (godsdienst)vrijheid

 

Inhoudsopgave

 

Inleiding   3

Hoofdstuk 1: Gemeente  5

Hoofdstuk 2: Veiligheid   6

Hoofdstuk 3: Zorg   6

Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs  8

Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen   10

Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport  11

Hoofdstuk 7: Economie  12

Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu   13

Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte  14

Hoofdstuk 10: Mobiliteit  16

Nawoord. 


Hoofdstuk 1: Gemeente

 

Waar staat de ChristenUnie voor?

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid, maar van mensen en maatschappelijke verbanden. De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken. Daarom staat de gemeente naast mensen om hen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. Voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet. Hiermee is in Oldebroek een goede start gemaakt met de koersgroep ‘Oldebroek voor Mekaar’, waarin allerlei initiatieven plaatsvinden om burgers met elkaar en met de overheid te verbinden.

www.oldebroekvoormekaar.nl 

Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.

Gemeentelijke herindeling en samenwerking

Samenwerking of fusie van gemeenten moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de onderste en daarmee de verantwoordelijke bestuurslaag.

Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking ervan. De ChristenUnie kiest daarbij niet op voorhand voor fusie of samenwerken, maar zoekt naar de punten die de gemeenten verbinden. Het goede van de H20 samenwerking (Hattem, Heerde en Oldebroek) wordt ondersteund en waar mogelijk uitgebouwd. In NEO verband (Nunspeet, Elburg en Oldebroek) wordt van onderaf opgebouwd, daar waar samenwerken meerwaarde heeft voor de inwoners en de gemeentelijke organisaties. Er zal ook nadrukkelijker worden samengewerkt in de regio Zwolle op gebied van onderwijs, werkgelegenheid en aanwezige kennis, om zo de inwoners van de gemeente Oldebroek optimaal te laten profiteren van de economische kracht van deze regio. 

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:
 • Open, eerlijk, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in de gemeente Oldebroek;
 • Indieners van burgerinitiatieven niet van het kastje naar de muur te sturen. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket;
 • Waar mogelijk het idee verder uitwerken van de burgerbegroting op dorps- en/of wijkniveau verder uit te werken om zo betrokkenheid van de inwoners bij de eigen leefomgeving te vergroten;
 • Duurzame criteria als harde eis te stellen bij het inkoopbeleid van de gemeente Oldebroek, zoals fair trade, social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Jong geleerd, oud gedaan. Voorbeeldgedrag van jongeren doet goed volgen. De ChristenUnie wil daarom dat de gemeente een jeugdlintje instelt en ieder jaar deze onderscheiding uitreikt aan jongeren, die van waarde zijn geweest voor de samenleving.

 

Hoofdstuk 2: Veiligheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

Inwoners van Oldebroek willen veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.

Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • In te zetten op een optimale beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent en

buitengewoon opsporingsambtenaar (boa);

 • Inwoners te betrekken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten daarin. Denk daarbij aan burgernet, Buurtpreventie App en Hartveilig wonen;
 • Goede naleving van de Drank- en Horecawet. De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit en zet daarbij in op preventie en handhaving. De gemeente Oldebroek maakt zich sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.

 

Hoofdstuk 3: Zorg

 Waar staat de ChristenUnie voor

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde.

Eén van de kenmerken van de samenleving is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken, zoals gezinnen, schoolklassen, vriendengroepen, buren, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen.

We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen gehad waardoor inwoners veel meer dan vroeger zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van ondersteuning als ze het op eigen kracht niet meer redden. Dit heeft geleid tot teleurstelling en zorgen bij onze inwoners. Er zijn ook mensen tussen wal en schip beland. De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden.

De ChristenUnie wil in Oldebroek bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. De gemeente Oldebroek heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en dus een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en kwetsbare inwoners. Niet alles in dit proces is goed gegaan, en dit vraagt om goede monitoring van deze transitie en waar nodig bijsturing. Maar de ChristenUnie steunt de transitie naar de gemeente omdat het goed is om een samenhangend zorg- en preventieaanbod zo dicht mogelijk bij onze inwoners te organiseren.

De ChristenUnie wil de inkoop voor jeugd, WMO en beschermd wonen integraal gaan organiseren. Dus één contract voor alle domeinen om te benadrukken dat Oldebroek uitgaat van de leefwereld van mensen en niet van de wettelijke kaders. We willen zoveel mogelijk schotten weghalen tussen de verschillende wetten, waardoor er bijvoorbeeld naadloze overgang mogelijk is van jeugdhulp naar ondersteuning via WMO of vanuit de participatiewet. Om die reden willen we ook de inkoop integraal organiseren. Ondersteuning en zorg aanbieden zo effectief en efficiënt mogelijk is daarbij ons doel

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid, geluk, etc. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en zorg te ontvangen als dat nodig is.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Door te gaan met het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG);
 • Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers of een onafhankelijke cliëntondersteuner; één gezin, één plan, één coördinator;
 • Het maken van integrale afwegingen in één beschikking voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid enz;
 • De aanvrager wordt, indien gewenst, actief ondersteund door een onafhankelijke adviseur bij het formuleren van een hulpvraag en bij het kiezen van de juiste oplossingen;
 • De mogelijkheid van Eigen-krachtconferenties en de verplichting tot het aanbieden van een familiegroepsplan moet worden opgenomen in de lokale (Wmo-) verordening/actief worden aangeboden.;
 • Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil het dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijk om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is;
 • Structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente om kerken een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de gemeente;
 • Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag niet leiden tot zorgmijding;
 • Meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen;
 • Een gemeente die in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams werkt aan de aanpak van laaggeletterdheid;  
 • Samen met de GGZ afspraken maken hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund.  En netwerken daarbij te betrekken om te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ;
 • Gemeentelijke aanbod voor mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening, ondersteuning zodat mantelzorgers af en toe de zorg veilig uit handen kunnen geven. De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn, of worden, actief op ondersteuning, ook de Jongere mantelzorgers. Jongeren die mantelzorger zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben;
 • Afspraken te maken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners die zware zorg nodig hebben;
 • Te zorgen voor voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond;
 • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden. Gemeente maakt daarover prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties;
 • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van statushouders;
 • Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen, worden omarmd;
 • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen;
 • De gemeente zorgt voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn;
 • Mogelijkheden voor een gezins-pgb (persoonsgebonden budget), waardoor minder bureaucratie;
 • Extra in te zetten op participatie van mensen met uitkering, werk is de beste preventie;
 • De methodiek “kansrijk wonen“ meer te benutten, om zo  jongeren die het nodig hebben met een laagdrempelige vorm van begeleiding zelfstandig te laten wonen. Dit voorkomt medicalisering en verhoogt zelfredzaamheid;
 • Vrijwilligersorganisaties als zorgmaatje, present en voedselbank werken samen vanuit platform informele ondersteuning en zijn goed vindbaar. Deze worden gefaciliteerd door de gemeente.

 

Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Oldebroek moet daarom inzetten op veilige thuissituaties, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

Zorg voor kinderen en jongeren

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen.  De ChristenUnie wil dat opvoeders tools aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden.

In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn;
 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator noodzakelijk;
 • Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht;
 • Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij de ontwikkeling van een integrale visie op jeugdhulp;
 • Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen,  helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen;
 • Door gaan met taskforce Wezep om zo moeilijke onderwerpen als psychische problematiek en suïcide bespreekbaar te maken en te houden. Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren;
 • De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden;
Onderwijs

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren.

Al het onderwijs is bijzonder. De scholen in Oldebroek zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. In Oldebroek biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de financiële situatie van ouders.

De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor het kind nodig is. Voor het versterken van preventie en vroeg signalering werkt de gemeente zoveel mogelijk faciliterend samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Oldebroek. Hierbij vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen;
 • Met de juiste begeleiding kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs naar een waardevolle plek in onze samenleving te brengen;
 • Extra aandacht te hebben voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan;
 • De Laaggeletterdheid tegen te gaan door bijvoorbeeld met werkgevers in gesprek te gaan, tijdens keukentafelgesprekken en bij het aanvragen van een uitkering laaggeletterdheid te signaleren.  

Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen

Waar staat de ChristenUnie voor?

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede. Het lukt niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in Oldebroek aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.

Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid, maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken. De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn;
 • Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nu via betaald werk of vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven hier ook actief in. Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen moeten worden gestimuleerd;
 • De gemeente neemt, in samenwerking met het bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen;
 • Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Voorbeeld: ontvangt iemand een bijstandsuitkering, dan wordt daar vrijwilligerswerk tegenover gezet. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen;
 • De gemeente spreekt blijvend met woningcorporaties en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen;
 • Voor mensen met een laag inkomen blijft een collectieve zorgverzekering beschikbaar, met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals o.a. een compensatie van of meeverzekerd eigen risico;
 • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt;
 • O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam;
 • Bij regelingen voor minima blijft de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit;
 • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen. Wachttijd tot toegang schuldhulpverlening wordt zoveel mogelijk benut, bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook door actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, Humanitas, maatschappelijk werk, de voedselbank of het diaconaal platform. De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan;
 • Heldere afspraken bij aanvragen uitkering of ondersteuning bij re-integratie. Maar uitganspunt is: school gaat boven werk, werk gaat boven vrijwilligerswerk, iedereen doet mee op zijn eigen niveau.

Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport

Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Investeren moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn.

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. Wellicht kan de regio een rol spelen bij de bekostiging of kunnen derde (particuliere) partijen worden aangetrokken.

Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid en bieden alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). Samenwerking met scholen verdient aandacht.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Kinderen uit gezinnen in armoede in Oldebroek kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas) korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen, sport en bibliotheken.  De gemeente houdt hier passend beleid voor.
 • Het stimuleren van jong en oud om in beweging te komen, o.a. in samenwerking met sportverenigingen www.goedbezigoldebroek.nl
 • Evenementen in Oldebroek moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).
 • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.


Gebouwen en sportvelden

Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch. De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

Hoofdstuk 7: Economie

Waar staat de ChristenUnie voor?

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. De ChristenUnie in Oldebroek wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Volop in te zetten op realisatie bestemmingsplan H2O en het realiseren van een nieuwe afrit voor een betere ontsluiting van het H2O bedrijventerrein;
 • In te zetten op een samenwerking tussen de gemeente,provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid;
 • Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. Social Return betekent bij de inkoop met ondernemers afspraken maken over het creëren van extra banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Te denken valt aan langdurig werklozen, mensen met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of jongeren met een beperking;
 • Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend, een bedrijfscontactfunctionaris waar men met alle (aan)vragen terecht kan;
 • Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat belanghebbende ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
 • De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren;
 • Een goede en snelle internetverbinding is belangrijk voor zowel particulier als bedrijven. De gemeente faciliteert indien mogelijk initiatieven om breedband in het buitengebied aan te leggen;
 • Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer;
 • Inzet op gebiedspromotie (stad, dorp of gebied), samen met inwoners en lokale ondernemers. Goede voorbeelden daarvan zijn o.a. De www.dediamantvanmiddennederland.nl  www.visitveluwe.nl
 • Geen openstelling van winkels op de zondag.  De zondag wordt gezien als collectieve dag van rust;
 • Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector.
 • Met eigenaren en belanghebbenden wordt een visie ontwikkeld op het behoud en toekomstbestendigheid van de polders, dit waar mogelijk in samenhang met de nieuwe omgevingsvisie;
 • De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme of zorgverlening;
 • Agrarische bedrijven zijn bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie we willen dit stimuleren waar mogelijk in combinatie met het asbestvrij maken van daken. 

 

Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu

Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij, als bewoners van de aarde hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met Zijn schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.  De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energie neutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking, zoals bijvoorbeeld zonneparken en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebied gebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is wel dat het participeren voor iedereen bereikbaar is (dus ook voor de kleinere portemonnee). Participatie zou hand in hand kunnen gaan met de levering van groene stroom aan inwoners/bedrijven.

Inmiddels is de aansluitplicht voor gas op woningen verdwenen. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. Een inwoner moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële informatie om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. De gemeente kan ook een rol spelen bij de financiële ondersteuning van de initiatieven  bijv. door een duurzaamheidslening mogelijk te maken.

Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouw zijn verschillende alternatieven beschikbaar: onder meer zijn dat warmte koudeopslag (WKO), stadswarmte en de lucht/water-warmtepomp. Deze alternatieven zijn duurzamer, en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is.

Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen. De gemeente zet zich in om energiecoöperaties te starten, zodat bewoners samen met private partijen kunnen investeren in zonne-energie.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Duurzaamheid pakt de gemeente Oldebroek integraal aan: het onderwerp wordt meegenomen in ieder beleidsstuk waar het relevant is;
 • Bij grootschalige energieprojecten is gewenst dat de omgeving kan participeren;
 • Coöperaties rondom duurzaamheid/milieu van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.
 • Een inwoner kan op één plek terecht voor zowel technische als financiële informatie om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. https://veluweduurzaam.nl/energieloket-oldebroek
 • De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de landsgrenzen, opgewekt wordt.
 • De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner eigen wagenpark van de gemeente;
 • De ChristenUnie wil de komende vier jaar volop blijven inzetten op de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. De gemeente Oldebroek heeft daarin een voorbeeldrol voor de inwoners;
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente Oldebroek versneld onafhankelijk is van aardgas en ten minste voor 2040;
 • Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen energieneutraal in 2030 (nul-op-de-meter) zijn;
 • Een verdere integrale aanpak ontwikkelen om de hoeveelheid restafval per inwoner terug brengen naar de landelijk vastgestelde eisen. Die VANG doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) zijn 100 kg in 2020 en 30 kg in 2025.

Flankerend beleid als recycling en de aparte inzameling van recyclebare grondstoffen moet daarbij helpen.

 

Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte

Waar staat de ChristenUnie voor?

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn wachtlijsten voor sociale huurwoningen voor specifieke doelgroepen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Mensen blijven langer zelfstandig wonen hierdoor is er meer behoefte aan andere, nieuwe vormen van wonen. De ChristenUnie wil hier ruimte voor bieden.

We zien daarbij de kernen Wezep en Oldebroek als uitbreidingsgebieden en de kernen Oosterwolde, Noordeinde, ’t Loo en Hattemerbroek waar naar behoefte van de lokale gemeenschap gebouwd kan worden.

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook heel goed door bewoners gedaan worden. Dat wordt al gedaan in Oosterwolde en ’t Loo, andere dorpen worden ook gestimuleerd. Als de bewoners het beheer zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker: de wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang.

Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar daarvoor moet je wel goede afspraken met elkaar maken. Inwoners, ondernemers en overheden worstelen met het huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd. Daarom komt er per 1 januari 2019 een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat, maar ook het sociale en gezondheidsdomein.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Het woonbeleid van de gemeente Oldebroek te baseren op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen.
 • In de gemeentelijke woonvisie wordt integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven. Naast woningcorporaties, krijgen ook wijkraden en huurdersverenigingen wat de ChristenUnie betreft een prominente rol bij het opstellen van deze visie;
 • Te zorgen dat er in de kernen Wezep en Oldebroek voldoende woningbouwlocaties beschikbaar zijn;
 • Te zorgen dat de regelgeving niet beperkend is voor de (toekomstige)behoefte aan woningbouw, zoals generatiewoningen of andere woonvormen. Levensloopbestendige woningen zijn de norm;
 • Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen levensloopbestendig te maken;
 • Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen (nul-op-de-meter);
 • Oldebroek biedt starters blijvend de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening;
 • De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in Oldebroek voor 2024 asbestvrij zijn. Waar mogelijk i.c.m. het plaatsen van zonnepanelen. Hiervoor wordt samenwerking met de Provincie gezocht;
 • De gemeente besteedt in de prestatiecontracten met de woningcorporaties aandacht aan de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, de leefbaarheid in wijken en de sociale koopsector;
 • In de woonvisie komen duidelijke afspraken met de corporaties te staan over de volledige verduurzaming van de woningvoorraad;
 • De gemeente anticipeert optimaal op de nieuwe omgevingswet door het bestuurlijk ambitieniveau te bepalen en te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden;
 • Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan kan een gemeente samen met haar inwoners afspraken maken over de openbare ruimte;
 • Door ruimte te geven aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden;
 • Open landschappen te behouden, door verkleining en versnippering daarvan te voorkomen. Door verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen tegen te gaan;
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen;
 • De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt gemaakt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden.
 • We zetten ons maximaal in om de overlast van Lelystad Airport voor de inwoners van de gemeente Oldebroek tot een minimum te beperken.

Hoofdstuk 10: Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. Maar mobiliteit heeft ook een keerzijde, een negatieve impact op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid.

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets bij het personenvervoer en scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Inzetten op meer fietsmobiliteit in de gemeente, zorgen voor goede en veilige infrastructuur;
 • Veilige looproutes, oversteekplaatsen, aandacht voor verkeer bij scholen;
 • Goede OV-bereikbaarheid voor de kernen. Samen met de Provincie en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid. Inzetten op duurzaam = schoon vervoer;
 • Bij de transformatie van het openbaar vervoer naar publiek vervoer vindt de ChristenUnie de bereikbaarheid van de (kleine) kernen een belangrijk punt. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De ChristenUnie vindt dat de gemeente en haar inwoners betrokken moeten worden bij de te maken keuzes;
 • Goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten;
 • Het bevorderen van sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen;
 • Een  goede registratie van “ongevallen plaats”, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen;
 • Snel en langzaam verkeer zoveel mogelijk van elkaar te scheiden;
 • Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer;
 • Verkeersbewegingen van vrachtwagens bij voorkeur te weren uit het centra van onze kernen;
 • Parkeren van vrachtwagens en grote bedrijfswagens buiten de woonkernen;
 • De gemeente Oldebroek werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel; (www.verkeersveiligheidslabel.nl)
 • Maximaal inzetten voor de optimale ontsluiting van het H2O industrieterrein d.m.v. een nieuwe afrit van de A28;
 • Met partners in de regio, o.a. de Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) en de Regio Zwolle inzetten op de verbreding van de A28 voor een goede doorstroming en bereikbaarheid van de regio;
 • Bij veranderen van infrastructuur zoveel als mogelijk bestaande problemen oplossen, bijv. geluidshinder;
 • Het stimuleren van de uitrollen van een goed netwerk van (snel)laadstations voor elektrisch vervoer.

Nawoord.

Uit dit verkiezingsprogramma worden een tiental speerpunten gehaald die gekoppeld worden aan de eerste 10 kandidaten van de kieslijst. Deze speerpunten zullen aansluiten bij de deskundigheid van de kandidaat en door hen in de campagne naar de raadsverkiezing in 2018 onder de aandacht gebracht worden.

De eerst tien kandidaten van de kieslijst door de ledenvergadering vastgesteld zijn: