Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding

ChristenUnie, partij in de samenleving

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven. 

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. Omzien naar elkaar ver weg, maar ook heel dichtbij, bijvoorbeeld door te zorgen voor leefbaarheid in de kernen. 

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Oldebroek. 

Van christenen voor alle mensen

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Oldebroek. Doe met ons mee. Geef geloof een stem! 


De ChristenUnie:
Dit vatten we samen in onze kernboodschap.

 • Zorgt dat iedereen meetelt
 • Investeert in de toekomst van kinderen
 • Komt op voor (godsdienst)vrijheid

  

Inhoudsopgave

Inleiding

Hoofdstuk 1: Gemeente

5

Hoofdstuk 2: Veiligheid   6

Hoofdstuk 3: Zorg   6

Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs  8

Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen   10

Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport  11

Hoofdstuk 7: Economie  12

Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu   13

Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte  14

Hoofdstuk 10: Mobiliteit  16

Nawoord. 17 

Hoofdstuk 1: Gemeente

Waar staat de ChristenUnie voor?

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid, maar van mensen en maatschappelijke verbanden. De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken. Daarom staat de gemeente naast mensen om hen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. Voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet. Hiermee is in Oldebroek een goede start gemaakt met de koersgroep ‘Oldebroek voor Mekaar’, waarin allerlei initiatieven plaatsvinden om burgers met elkaar en met de overheid te verbinden.

www.oldebroekvoormekaar.nl

Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.

Gemeentelijke herindeling en samenwerking

Samenwerking of fusie van gemeenten moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de onderste en daarmee de verantwoordelijke bestuurslaag.

Uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking ervan. De ChristenUnie kiest daarbij niet op voorhand voor fusie of samenwerken, maar zoekt naar de punten die de gemeenten verbinden. Het goede van de H20 samenwerking (Hattem, Heerde en Oldebroek) wordt ondersteund en waar mogelijk uitgebouwd. In NEO verband (Nunspeet, Elburg en Oldebroek) wordt van onderaf opgebouwd, daar waar samenwerken meerwaarde heeft voor de inwoners en de gemeentelijke organisaties. Er zal ook nadrukkelijker worden samengewerkt in de regio Zwolle op gebied van onderwijs, werkgelegenheid en aanwezige kennis, om zo de inwoners van de gemeente Oldebroek optimaal te laten profiteren van de economische kracht van deze regio.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Open, eerlijk, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in de gemeente Oldebroek;
 • Indieners van burgerinitiatieven niet van het kastje naar de muur te sturen. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket;
 • Waar mogelijk het idee verder uitwerken van de burgerbegroting op dorps- en/of wijkniveau verder uit te werken om zo betrokkenheid van de inwoners bij de eigen leefomgeving te vergroten;
 • Duurzame criteria als harde eis te stellen bij het inkoopbeleid van de gemeente Oldebroek, zoals fair trade, social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Jong geleerd, oud gedaan. Voorbeeldgedrag van jongeren doet goed volgen. De ChristenUnie wil daarom dat de gemeente een jeugdlintje instelt en ieder jaar deze onderscheiding uitreikt aan jongeren, die van waarde zijn geweest voor de samenleving. 

Hoofdstuk 2: Veiligheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

Inwoners van Oldebroek willen veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.

Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • In te zetten op een optimale beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent en buitengewoon opsporingsambtenaar (boa);
 • Inwoners te betrekken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten daarin. Denk daarbij aan burgernet, Buurtpreventie App en Hartveilig wonen;
 • Goede naleving van de Drank- en Horecawet. De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit en zet daarbij in op preventie en handhaving. De gemeente Oldebroek maakt zich sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken. 

Hoofdstuk 3: Zorg

Waar staat de ChristenUnie voor

De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde.

Eén van de kenmerken van de samenleving is dat bijna iedereen deel uit maakt van een of meerdere netwerken, zoals gezinnen, schoolklassen, vriendengroepen, buren, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van individualisme en eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen.

We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen gehad waardoor inwoners veel meer dan vroeger zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van ondersteuning als ze het op eigen kracht niet meer redden. Dit heeft geleid tot teleurstelling en zorgen bij onze inwoners. Er zijn ook mensen tussen wal en schip beland. De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen die het niet op eigen kracht redden. 

De ChristenUnie wil in Oldebroek bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. De gemeente Oldebroek heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en dus een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren en kwetsbare inwoners. Niet alles in dit proces is goed gegaan, en dit vraagt om goede monitoring van deze transitie en waar nodig bijsturing. Maar de ChristenUnie steunt de transitie naar de gemeente omdat het goed is om een samenhangend zorg- en preventieaanbod zo dicht mogelijk bij onze inwoners te organiseren. 

De ChristenUnie wil de inkoop voor jeugd, WMO en beschermd wonen integraal gaan organiseren. Dus één contract voor alle domeinen om te benadrukken dat Oldebroek uitgaat van de leefwereld van mensen en niet van de wettelijke kaders. We willen zoveel mogelijk schotten weghalen tussen de verschillende wetten, waardoor er bijvoorbeeld naadloze overgang mogelijk is van jeugdhulp naar ondersteuning via WMO of vanuit de participatiewet. Om die reden willen we ook de inkoop integraal organiseren. Ondersteuning en zorg aanbieden zo effectief en efficiënt mogelijk is daarbij ons doel

Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid, geluk, etc. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en zorg te ontvangen als dat nodig is. 

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Door te gaan met het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG);
 • Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers of een onafhankelijke cliëntondersteuner; één gezin, één plan, één coördinator;
 • Het maken van integrale afwegingen in één beschikking voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid enz;
 • De aanvrager wordt, indien gewenst, actief ondersteund door een onafhankelijke adviseur bij het formuleren van een hulpvraag en bij het kiezen van de juiste oplossingen;
 • De mogelijkheid van Eigen-krachtconferenties en de verplichting tot het aanbieden van een familiegroepsplan moet worden opgenomen in de lokale (Wmo-) verordening/actief worden aangeboden.;
 • Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil het dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijk om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is;
 • Structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente om kerken een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de gemeente;
 • Een eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning mag niet leiden tot zorgmijding;
 • Meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen;
 • Een gemeente die in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams werkt aan de aanpak van laaggeletterdheid;  
 • Samen met de GGZ afspraken maken hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund.  En netwerken daarbij te betrekken om te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ;
 • Gemeentelijke aanbod voor mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening, ondersteuning zodat mantelzorgers af en toe de zorg veilig uit handen kunnen geven. De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn, of worden, actief op ondersteuning, ook de Jongere mantelzorgers. Jongeren die mantelzorger zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben;
 • Afspraken te maken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners die zware zorg nodig hebben;
 • Te zorgen voor voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond;
 • De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden. Gemeente maakt daarover prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties;
 • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van statushouders;
 • Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen, worden omarmd;
 • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen;
 • De gemeente zorgt voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding!) voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn;
 • Mogelijkheden voor een gezins-pgb (persoonsgebonden budget), waardoor minder bureaucratie;
 • Extra in te zetten op participatie van mensen met uitkering, werk is de beste preventie;
 • De methodiek “kansrijk wonen“ meer te benutten, om zo  jongeren die het nodig hebben met een laagdrempelige vorm van begeleiding zelfstandig te laten wonen. Dit voorkomt medicalisering en verhoogt zelfredzaamheid;
 • Vrijwilligersorganisaties als zorgmaatje, present en voedselbank werken samen vanuit platform informele ondersteuning en zijn goed vindbaar. Deze worden gefaciliteerd door de gemeente. 

Hoofdstuk 4: Gezin, jeugd en onderwijs 

Waar staat de ChristenUnie voor?

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Oldebroek moet daarom inzetten op veilige thuissituaties, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

Zorg voor kinderen en jongeren

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinnen.  De ChristenUnie wil dat opvoeders tools aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden. 

In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap. 

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn;
 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator noodzakelijk;
 • Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht;
 • Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij de ontwikkeling van een integrale visie op jeugdhulp;
 • Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen,  helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen;
 • Door gaan met taskforce Wezep om zo moeilijke onderwerpen als psychische problematiek en suïcide bespreekbaar te maken en te houden. Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren;
 • De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden;

Onderwijs

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren.

Al het onderwijs is bijzonder. De scholen in Oldebroek zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. In Oldebroek biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de financiële situatie van ouders.

De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor het kind nodig is. Voor het versterken van preventie en vroeg signalering werkt de gemeente zoveel mogelijk faciliterend samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.


Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Oldebroek. Hierbij vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen;
 • Met de juiste begeleiding kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs naar een waardevolle plek in onze samenleving te brengen;
 • Extra aandacht te hebben voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan;
 • De Laaggeletterdheid tegen te gaan door bijvoorbeeld met werkgevers in gesprek te gaan, tijdens keukentafelgesprekken en bij het aanvragen van een uitkering laaggeletterdheid te signaleren.  

Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen

Waar staat de ChristenUnie voor?

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede. Het lukt niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in Oldebroek aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.

Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid, maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken. De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand. 

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn;
 • Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nu via betaald werk of vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven hier ook actief in. Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen moeten worden gestimuleerd;
 • De gemeente neemt, in samenwerking met het bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen;
 • Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Voorbeeld: ontvangt iemand een bijstandsuitkering, dan wordt daar vrijwilligerswerk tegenover gezet. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen;
 • De gemeente spreekt blijvend met woningcorporaties en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen;
 • Voor mensen met een laag inkomen blijft een collectieve zorgverzekering beschikbaar, met een aantrekkelijk tarief en scherpe randvoorwaarden, zoals o.a. een compensatie van of meeverzekerd eigen risico;
 • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt;
 • O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam;
 • Bij regelingen voor minima blijft de gemeente rekening houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit;
 • Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen. Wachttijd tot toegang schuldhulpverlening wordt zoveel mogelijk benut, bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook door actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, Humanitas, maatschappelijk werk, de voedselbank of het diaconaal platform. De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan;
 • Heldere afspraken bij aanvragen uitkering of ondersteuning bij re-integratie. Maar uitganspunt is: school gaat boven werk, werk gaat boven vrijwilligerswerk, iedereen doet mee op zijn eigen niveau.

Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport

Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Investeren moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn. 

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. Wellicht kan de regio een rol spelen bij de bekostiging of kunnen derde (particuliere) partijen worden aangetrokken.

Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid en bieden alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). Samenwerking met scholen verdient aandacht. 

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Kinderen uit gezinnen in armoede in Oldebroek kunnen (bijvoorbeeld met behulp van een minimapas) korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen, sport en bibliotheken.  De gemeente houdt hier passend beleid voor.
 • Het stimuleren van jong en oud om in beweging te komen, o.a. in samenwerking met sportverenigingen www.goedbezigoldebroek.nl
 • Evenementen in Oldebroek moeten veilig en gezond zijn. Niet alleen zijn ze goed toegankelijk maar ook komen er heldere (subsidie-) afspraken over afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).
 • De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.

Gebouwen en sportvelden

Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch. De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud. 

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen. Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk.

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid. 

Hoofdstuk 7: Economie

Waar staat de ChristenUnie voor?

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. De ChristenUnie in Oldebroek wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers. 

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Volop in te zetten op realisatie bestemmingsplan H2O en het realiseren van een nieuwe afrit voor een betere ontsluiting van het H2O bedrijventerrein;
 • In te zetten op een samenwerking tussen de gemeente,provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid;
 • Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. Social Return betekent bij de inkoop met ondernemers afspraken maken over het creëren van extra banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Te denken valt aan langdurig werklozen, mensen met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of jongeren met een beperking;
 • Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend, een bedrijfscontactfunctionaris waar men met alle (aan)vragen terecht kan;
 • Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zorgt de gemeente ervoor dat belanghebbende ondernemers nauw worden betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
 • De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren;
 • Een goede en snelle internetverbinding is belangrijk voor zowel particulier als bedrijven. De gemeente faciliteert indien mogelijk initiatieven om breedband in het buitengebied aan te leggen;
 • Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer;
 • Inzet op gebiedspromotie (stad, dorp of gebied), samen met inwoners en lokale ondernemers. Goede voorbeelden daarvan zijn o.a. De www.dediamantvanmiddennederland.nl  www.visitveluwe.nl
 • Geen openstelling van winkels op de zondag.  De zondag wordt gezien als collectieve dag van rust;
 • Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector.
 • Met eigenaren en belanghebbenden wordt een visie ontwikkeld op het behoud en toekomstbestendigheid van de polders, dit waar mogelijk in samenhang met de nieuwe omgevingsvisie;
 • De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme of zorgverlening;
 • Agrarische bedrijven zijn bij uitstek geschikt om een bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie we willen dit stimuleren waar mogelijk in combinatie met het asbestvrij maken van daken. 

Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu

Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij, als bewoners van de aarde hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met Zijn schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.  De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. 

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energie neutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland. 

Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking, zoals bijvoorbeeld zonneparken en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebied gebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is wel dat het participeren voor iedereen bereikbaar is (dus ook voor de kleinere portemonnee). Participatie zou hand in hand kunnen gaan met de levering van groene stroom aan inwoners/bedrijven. 

Inmiddels is de aansluitplicht voor gas op woningen verdwenen. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. Een inwoner moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële informatie om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. De gemeente kan ook een rol spelen bij de financiële ondersteuning van de initiatieven  bijv. door een duurzaamheidslening mogelijk te maken.

Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouw zijn verschillende alternatieven beschikbaar: onder meer zijn dat warmte koudeopslag (WKO), stadswarmte en de lucht/water-warmtepomp. Deze alternatieven zijn duurzamer, en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is. 

Het wordt tijd dat de grote lege daken van gebouwcomplexen en woningen gevuld gaan worden met zonnepanelen. De gemeente zet zich in om energiecoöperaties te starten, zodat bewoners samen met private partijen kunnen investeren in zonne-energie. 

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Duurzaamheid pakt de gemeente Oldebroek integraal aan: het onderwerp wordt meegenomen in ieder beleidsstuk waar het relevant is;
 • Bij grootschalige energieprojecten is gewenst dat de omgeving kan participeren;
 • Coöperaties rondom duurzaamheid/milieu van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.
 • Een inwoner kan op één plek terecht voor zowel technische als financiële informatie om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. https://veluweduurzaam.nl/energieloket-oldebroek
 • De gemeente zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie duurzaam, binnen de landsgrenzen, opgewekt wordt.
 • De ChristenUnie gaat voor een zuiniger en schoner eigen wagenpark van de gemeente;
 • De ChristenUnie wil de komende vier jaar volop blijven inzetten op de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie. De gemeente Oldebroek heeft daarin een voorbeeldrol voor de inwoners;
 • De ChristenUnie wil dat de gemeente Oldebroek versneld onafhankelijk is van aardgas en ten minste voor 2040;
 • Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen energieneutraal in 2030 (nul-op-de-meter) zijn;
 • Een verdere integrale aanpak ontwikkelen om de hoeveelheid restafval per inwoner terug brengen naar de landelijk vastgestelde eisen. Die VANG doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) zijn 100 kg in 2020 en 30 kg in 2025.

Flankerend beleid als recycling en de aparte inzameling van recyclebare grondstoffen moet daarbij helpen. 

Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte

Waar staat de ChristenUnie voor?

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn wachtlijsten voor sociale huurwoningen voor specifieke doelgroepen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Mensen blijven langer zelfstandig wonen hierdoor is er meer behoefte aan andere, nieuwe vormen van wonen. De ChristenUnie wil hier ruimte voor bieden. 

We zien daarbij de kernen Wezep en Oldebroek als uitbreidingsgebieden en de kernen Oosterwolde, Noordeinde, ’t Loo en Hattemerbroek waar naar behoefte van de lokale gemeenschap gebouwd kan worden.

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook heel goed door bewoners gedaan worden. Dat wordt al gedaan in Oosterwolde en ’t Loo, andere dorpen worden ook gestimuleerd. Als de bewoners het beheer zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker: de wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang. 

Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Maar daarvoor moet je wel goede afspraken met elkaar maken. Inwoners, ondernemers en overheden worstelen met het huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd. Daarom komt er per 1 januari 2019 een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat, maar ook het sociale en gezondheidsdomein. 

Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Het woonbeleid van de gemeente Oldebroek te baseren op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen.
 • In de gemeentelijke woonvisie wordt integraal naar de lokale woningmarkt gekeken en worden de noodzakelijke maatregelen beschreven. Naast woningcorporaties, krijgen ook wijkraden en huurdersverenigingen wat de ChristenUnie betreft een prominente rol bij het opstellen van deze visie;
 • Te zorgen dat er in de kernen Wezep en Oldebroek voldoende woningbouwlocaties beschikbaar zijn;
 • Te zorgen dat de regelgeving niet beperkend is voor de (toekomstige)behoefte aan woningbouw, zoals generatiewoningen of andere woonvormen. Levensloopbestendige woningen zijn de norm;
 • Renovaties worden door woningcorporaties aangegrepen om woningen levensloopbestendig te maken;
 • Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen (nul-op-de-meter);
 • Oldebroek biedt starters blijvend de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening;
 • De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in Oldebroek voor 2024 asbestvrij zijn. Waar mogelijk i.c.m. het plaatsen van zonnepanelen. Hiervoor wordt samenwerking met de Provincie gezocht;
 • De gemeente besteedt in de prestatiecontracten met de woningcorporaties aandacht aan de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, de leefbaarheid in wijken en de sociale koopsector;
 • In de woonvisie komen duidelijke afspraken met de corporaties te staan over de volledige verduurzaming van de woningvoorraad;
 • De gemeente anticipeert optimaal op de nieuwe omgevingswet door het bestuurlijk ambitieniveau te bepalen en te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden;
 • Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan kan een gemeente samen met haar inwoners afspraken maken over de openbare ruimte;
 • Door ruimte te geven aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden;
 • Open landschappen te behouden, door verkleining en versnippering daarvan te voorkomen. Door verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen tegen te gaan;
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen;
 • De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt gemaakt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden.
 • We zetten ons maximaal in om de overlast van Lelystad Airport voor de inwoners van de gemeente Oldebroek tot een minimum te beperken.

Hoofdstuk 10: Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische vervoersmiddelen (fiets en auto) en het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg. Maar mobiliteit heeft ook een keerzijde, een negatieve impact op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid.

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets bij het personenvervoer en scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) om te zorgen voor infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau.


Belangrijk voor de ChristenUnie hierbij is:

 • Inzetten op meer fietsmobiliteit in de gemeente, zorgen voor goede en veilige infrastructuur;
 • Veilige looproutes, oversteekplaatsen, aandacht voor verkeer bij scholen;
 • Goede OV-bereikbaarheid voor de kernen. Samen met de Provincie en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid. Inzetten op duurzaam = schoon vervoer;
 • Bij de transformatie van het openbaar vervoer naar publiek vervoer vindt de ChristenUnie de bereikbaarheid van de (kleine) kernen een belangrijk punt. De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. De ChristenUnie vindt dat de gemeente en haar inwoners betrokken moeten worden bij de te maken keuzes;
 • Goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten;
 • Het bevorderen van sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen;
 • Een  goede registratie van “ongevallen plaats”, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen;
 • Snel en langzaam verkeer zoveel mogelijk van elkaar te scheiden;
 • Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer;
 • Verkeersbewegingen van vrachtwagens bij voorkeur te weren uit het centra van onze kernen;
 • Parkeren van vrachtwagens en grote bedrijfswagens buiten de woonkernen;
 • De gemeente Oldebroek werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel; (www.verkeersveiligheidslabel.nl)
 • Maximaal inzetten voor de optimale ontsluiting van het H2O industrieterrein d.m.v. een nieuwe afrit van de A28;
 • Met partners in de regio, o.a. de Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) en de Regio Zwolle inzetten op de verbreding van de A28 voor een goede doorstroming en bereikbaarheid van de regio;
 • Bij veranderen van infrastructuur zoveel als mogelijk bestaande problemen oplossen, bijv. geluidshinder;
 • Het stimuleren van de uitrollen van een goed netwerk van (snel)laadstations voor elektrisch vervoer. 

Nawoord.

Uit dit verkiezingsprogramma worden een tiental speerpunten gehaald die gekoppeld worden aan de eerste 10 kandidaten van de kieslijst. Deze speerpunten zullen aansluiten bij de deskundigheid van de kandidaat en door hen in de campagne naar de raadsverkiezing in 2018 onder de aandacht gebracht worden.

 De eerst tien kandidaten van de kieslijst door de ledenvergadering vastgesteld zijn: 

1. Engbert Jan Ruitenberg
2. Liesbeth Vos-van de Weg
3. Popke Graansma
4. Arno Hardonk
5. Berend Jan Spijkerboer
6. Henk van Bergeijk
7. Henri Wijnne 
8. Eljakim Doorneweerd
9. Erna van den Bosch-Pleijter
10.Jan Souman

De ChristenUnie gaat voor betrouwbaarheid en degelijkheid. Loop niet weg voor het nemen van beslissingen, ook als die soms moeilijk of impopulair zijn. We willen vanuit het Christelijke geloof en onze verantwoordelijkheid ons graag inzetten voor de samenleving van de gemeente Oldebroek. Voor een waardevol Oldebroek

We rekenen op uw steun om dit mogelijk te maken!

Verkiezingsprogramma 2018-2022 verkorte versie

Voor een mooi dorp en een betrokken samenleving         

1. Engbert Jan Ruitenberg

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid, maar van mensen en maatschappelijke verbanden. De gemeente heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken.

Bij de ChristenUnie staat het welzijn van de mensen en de omgeving waarin ze leven centraal.  Alle mensen zijn waardevol en doen mee. De gemeente heeft een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken. We willen de betrokkenheid van de inwoners bij de eigen leefomgeving vergroten. Dat willen we bereiken door meer verantwoordelijkheid aan de dorpen en wijken te geven (burgerbegroting) en het stimuleren van het verenigingsleven.

Goede zorg komt vanuit je hart                                        

2. Liesbeth Vos-van de Weg  

Als ChristenUnie willen we de mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeente goed ondersteunen. Zij zijn onmisbaar voor onze inwoners en onze mooie gemeente en verdienen dus onze brede steun. Voor mensen die het alleen of samen met hun netwerk niet lukt zelfstandig te functioneren, in of buiten huis, biedt de lokale overheid een helpende hand.

De vindbaarheid van verenigingen als present, zorgmaatje, voedselbank en Stimenz wordt verbeterd. Maatschappelijke opvang als De Klinker of de Huiskamer worden waar nodig gefaciliteerd. We zetten lokaal nog meer in om laaggeletterdheid te bestrijden, maar liever nog te voorkomen. Daarvoor is goede samenwerking nodig tussen sociaal team, onderwijs, bibliotheek en dorps/wijkgroepen.

Energie steken in duurzame oplossingen                                  

3. Popke Graansma

Er is geen tijd te verliezen! Nu volop inzetten op een schone en circulaire economie is een must voor ons en de toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Samen voor een gezond klimaat en een sterke, duurzame economie. Samen voor een waardevolle toekomst!

Mede met inzet van de ChristenUnie heeft duurzaamheid een prominente plek veroverd op de raadsagenda. We hebben de afgelopen 4 jaar mooie stappen mogen zetten naar een duurzamere gemeente Oldebroek. Gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd, o.a. met het plaatsen van zonnepanelen. Maatregelen genomen voor de inwoners om het makkelijker te maken over te stappen naar duurzaamheid, denk aan leningen en advies. Maar we zijn er nog lang niet!

Inzetten van je talent doe je gewoon!                                         

4. Arno Hardonk

Voor iedereen wordt het in onze gemeente vanzelfsprekend dat je talenten inzet waar je dat kunt.  (betaald werk, georganiseerde dagbesteding of vrijwilligerswerk). Iedereen doet mee op zijn/haar eigen niveau. Als de gemeente ondersteuning biedt vanuit de Participatiewet (bijvoorbeeld: bijstandsuitkering) dan mag een tegenprestatie worden verwacht.

Bij minimaregelingen blijft de gemeente rekening houden met die groep mensen die qua inkomen maximaal 20% boven de bijstandsnorm zit. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door participatiebanen, taalstageplaatsen beschikbaar te stellen en stimuleert bedrijven hierin ook actief. Scholen en verenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het sociaalteam, of daarvoor speciaal aangestelde intermediairs zoals Goed bezig en stichting leergeld.

Kinderen… verhinder ze niet!                                            

5. Berend Jan Spijkerboer

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen gelukkig zijn en blijven en dat ze hun talent kunnen ontwikkelen in een frisse en veilige omgeving. Kinderen – ook die extra ondersteuning nodig hebben – leven en leren zoveel mogelijk dichtbij huis, school en identiteit. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en waar nodig deskundige hulp krijgen.

Elk kind is waardevol en elk kind heeft talent! De ChristenUnie wil ook wat dat betreft recht doen aan de schepping. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en moeten kunnen kiezen voor een school die aansluit bij hun identiteit. De ingezette beweging naar frisse en goede Integrale Kind Centra (IKC) en brede scholen, wordt verder vormgegeven (inclusief passendonderwijs). Verdergaande en creatieve samenwerking van de opvang en/of het onderwijs met Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en specifiekere jeugdhulp is onontbeerlijk! De samenleving is complex en voor kinderen vaak moeilijk te begrijpen. Elk kind moet daarom kunnen deelnemen aan expressieve activiteiten; aan sport, aan muziek, etc.

Iedereen veilig op straat                                                         

6. Henk van Bergeijk

We gaan voor verkeersveilige scholen en sportaccommodaties. De (kleine) kernen moeten goed bereikbaar zijn waarbij we inwoners betrekken bij de te maken keuzes zoals routes van de buurtbus en openbaar vervoer.

Er wordt in onze gemeente veel gefietst, door kinderen en volwassenen en door toeristen.  Er verschijnen steeds meer elektrische fietsen in het verkeer. Dat kan soms voor onveilige situaties zorgen bij met name scholen en sportaccommodaties. De ChristenUnie gaat voor een fietsveilige gemeente en dat vraagt om het opstellen van een fietsplan. Wij staan voor een goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten en optimale routes en opstapplaatsen in alle kernen van de buurtbus. 

Samen gelukkig wonen, werken en leven                                       

7. Henri Wijnne

De ChristenUnie wil de woningmarkt stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Mensen blijven langer zelfstandig wonen, hierdoor is er meer behoefte aan andere, nieuwe vormen van wonen, zoals generatiewoningen. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er voldoende aanbod van woningen is in onze gemeente. Met woningcorporaties worden duidelijke afspraken gemaakt om ze te houden aan hun wettelijke verplichtingen om te zorgen voor voldoende aanbod van duurzame en sociale (huur)woningen. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Hierdoor is er meer behoefte aan andere, nieuwe vormen van wonen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan mantelzorgwoningen en levensloopbestendige woningen. De ChristenUnie wil hier meer ruimte voor bieden. Belangrijk voor de ChristenUnie is om het woonbeleid van de gemeente Oldebroek te baseren op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen.  

Gezond en toekomstgericht opgroeien met jong en oud     

8. Eljakim Doorneweerd

Voor mij als jongere is het belangrijk dat wij een stem hebben in de gemeente en betrokken zijn op elkaar. Jongeren hebben en frisse kijk op de toekomst en hebben vaak innovatieve ideeën. Bijvoorbeeld over een gezonde gemeente. Sportverenigingen zijn daarbij onmisbaar, want dat is de plek waar jong en oud elkaar ontmoeten en plezier hebben met elkaar.

´Voor de ChristenUnie is het van belang dat jongeren echt mee mogen praten over thema´s die spelen in de gemeente. Veel thema´s gaan over de toekomst en de huidige generatie jongeren is de generatie van de toekomst. Daarnaast gaat de ChristenUnie voor een gezonde gemeente en wil iedereen stimuleren om in beweging te komen. Als jongeren of kinderen niet de financiële mogelijkheden hebben om te sporten zal gekeken worden naar de mogelijkheden tot ondersteuning. Het behoud van sport- en culturele verenigingen is noodzakelijk, want dat zijn de plekken waar inwoners samen komen en in contact komen met elkaar. Hierin zullen we ons maximaal inzetten voor het behoud en ondersteuning van deze verenigingen.

Het geluk van jongeren gaat ons allemaal aan!              

9. Erna van den Bosch-Pleijter

De ChristenUnie wil met jeugd werken aan een gezamenlijke toekomst; er moet niet voor jongeren, maar met jongeren gekeken naar wat bij het individu past. Een positieve benadering en stimulering van de eigen kracht van onze jeugd staat bij de ChristenUnie voorop. Er moet hierbij ruimte zijn om complexe situaties te kunnen bespreken en ècht naar jongeren te luisteren!

De ChristenUnie pleit voor een toekomst met alle jongeren. Een positieve benadering en stimulering van de eigen kracht van onze individuele jongere staat bij de ChristenUnie voorop; jongeren moeten meer eigenaar worden van hun keuzes en inzien dat hun individuele talent nodig is voor een harmonieuze maatschappij! Een zorgeloze jeugd is niet voor iedereen weggelegd, maar we willen jongeren in hun kracht blijven zetten; we gaan door met het inschakelen van deskundige disciplines, waardoor ruimte aan jongeren wordt geboden om zo goed mogelijk te kunnen ontplooien.

Wonen, werken en leven in een waardevolle omgeving                   

10. Jan Souman

Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. De ChristenUnie in Oldebroek wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid, ook digitaal.

De gemeente is een partner voor ondernemers en stimuleert verantwoord ondernemerschap door goede voorwaarden en duidelijke grenzen aan te geven. De bedrijvencontactfunctionaris is de spil die zorgt voor een goede communicatie tussen ondernemers en de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat de zondag een dag van rust blijft. Er moet genoeg ontwikkelingsruimte blijven voor gezonde agrarische bedrijven. Daarnaast moeten ze de kans hebben om nevenactiviteiten te ontwikkelen zoals landschapsonderhoud, zorgverlening en toerisme.

Voor een waardevol Oldebroek!

Het volledige verkiezingsprogramma vindt u hier