verkiezingsprogramma kort

Verkiezingsprogramma 2018-2022 verkorte versie

Voor een mooi dorp en een betrokken samenleving         

1. Engbert Jan Ruitenberg

Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid, maar van mensen en maatschappelijke verbanden. De gemeente heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken.

Bij de ChristenUnie staat het welzijn van de mensen en de omgeving waarin ze leven centraal.  Alle mensen zijn waardevol en doen mee. De gemeente heeft een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken. We willen de betrokkenheid van de inwoners bij de eigen leefomgeving vergroten. Dat willen we bereiken door meer verantwoordelijkheid aan de dorpen en wijken te geven (burgerbegroting) en het stimuleren van het verenigingsleven.

Goede zorg komt vanuit je hart                                        

2. Liesbeth Vos-van de Weg  

Als ChristenUnie willen we de mantelzorgers en vrijwilligers in onze gemeente goed ondersteunen. Zij zijn onmisbaar voor onze inwoners en onze mooie gemeente en verdienen dus onze brede steun. Voor mensen die het alleen of samen met hun netwerk niet lukt zelfstandig te functioneren, in of buiten huis, biedt de lokale overheid een helpende hand.

De vindbaarheid van verenigingen als present, zorgmaatje, voedselbank en Stimenz wordt verbeterd. Maatschappelijke opvang als De Klinker of de Huiskamer worden waar nodig gefaciliteerd. We zetten lokaal nog meer in om laaggeletterdheid te bestrijden, maar liever nog te voorkomen. Daarvoor is goede samenwerking nodig tussen sociaal team, onderwijs, bibliotheek en dorps/wijkgroepen.

Energie steken in duurzame oplossingen                                  

3. Popke Graansma

Er is geen tijd te verliezen! Nu volop inzetten op een schone en circulaire economie is een must voor ons en de toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Samen voor een gezond klimaat en een sterke, duurzame economie. Samen voor een waardevolle toekomst!

Mede met inzet van de ChristenUnie heeft duurzaamheid een prominente plek veroverd op de raadsagenda. We hebben de afgelopen 4 jaar mooie stappen mogen zetten naar een duurzamere gemeente Oldebroek. Gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd, o.a. met het plaatsen van zonnepanelen. Maatregelen genomen voor de inwoners om het makkelijker te maken over te stappen naar duurzaamheid, denk aan leningen en advies. Maar we zijn er nog lang niet!

Inzetten van je talent doe je gewoon!                                         

4. Arno Hardonk

Voor iedereen wordt het in onze gemeente vanzelfsprekend dat je talenten inzet waar je dat kunt.  (betaald werk, georganiseerde dagbesteding of vrijwilligerswerk). Iedereen doet mee op zijn/haar eigen niveau. Als de gemeente ondersteuning biedt vanuit de Participatiewet (bijvoorbeeld: bijstandsuitkering) dan mag een tegenprestatie worden verwacht.

Bij minimaregelingen blijft de gemeente rekening houden met die groep mensen die qua inkomen maximaal 20% boven de bijstandsnorm zit. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door participatiebanen, taalstageplaatsen beschikbaar te stellen en stimuleert bedrijven hierin ook actief. Scholen en verenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het sociaalteam, of daarvoor speciaal aangestelde intermediairs zoals Goed bezig en stichting leergeld.

Kinderen… verhinder ze niet!                                            

5. Berend Jan Spijkerboer

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen gelukkig zijn en blijven en dat ze hun talent kunnen ontwikkelen in een frisse en veilige omgeving. Kinderen – ook die extra ondersteuning nodig hebben – leven en leren zoveel mogelijk dichtbij huis, school en identiteit. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en waar nodig deskundige hulp krijgen.

Elk kind is waardevol en elk kind heeft talent! De ChristenUnie wil ook wat dat betreft recht doen aan de schepping. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en moeten kunnen kiezen voor een school die aansluit bij hun identiteit. De ingezette beweging naar frisse en goede Integrale Kind Centra (IKC) en brede scholen, wordt verder vormgegeven (inclusief passendonderwijs). Verdergaande en creatieve samenwerking van de opvang en/of het onderwijs met Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en specifiekere jeugdhulp is onontbeerlijk! De samenleving is complex en voor kinderen vaak moeilijk te begrijpen. Elk kind moet daarom kunnen deelnemen aan expressieve activiteiten; aan sport, aan muziek, etc.

Iedereen veilig op straat                                                         

6. Henk van Bergeijk

We gaan voor verkeersveilige scholen en sportaccommodaties. De (kleine) kernen moeten goed bereikbaar zijn waarbij we inwoners betrekken bij de te maken keuzes zoals routes van de buurtbus en openbaar vervoer.

Er wordt in onze gemeente veel gefietst, door kinderen en volwassenen en door toeristen.  Er verschijnen steeds meer elektrische fietsen in het verkeer. Dat kan soms voor onveilige situaties zorgen bij met name scholen en sportaccommodaties. De ChristenUnie gaat voor een fietsveilige gemeente en dat vraagt om het opstellen van een fietsplan. Wij staan voor een goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten en optimale routes en opstapplaatsen in alle kernen van de buurtbus. 

Samen gelukkig wonen, werken en leven                                       

7. Henri Wijnne

De ChristenUnie wil de woningmarkt stimuleren, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw. Mensen blijven langer zelfstandig wonen, hierdoor is er meer behoefte aan andere, nieuwe vormen van wonen, zoals generatiewoningen. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er voldoende aanbod van woningen is in onze gemeente. Met woningcorporaties worden duidelijke afspraken gemaakt om ze te houden aan hun wettelijke verplichtingen om te zorgen voor voldoende aanbod van duurzame en sociale (huur)woningen. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Hierdoor is er meer behoefte aan andere, nieuwe vormen van wonen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan mantelzorgwoningen en levensloopbestendige woningen. De ChristenUnie wil hier meer ruimte voor bieden. Belangrijk voor de ChristenUnie is om het woonbeleid van de gemeente Oldebroek te baseren op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen.  

Gezond en toekomstgericht opgroeien met jong en oud     

8. Eljakim Doorneweerd

Voor mij als jongere is het belangrijk dat wij een stem hebben in de gemeente en betrokken zijn op elkaar. Jongeren hebben en frisse kijk op de toekomst en hebben vaak innovatieve ideeën. Bijvoorbeeld over een gezonde gemeente. Sportverenigingen zijn daarbij onmisbaar, want dat is de plek waar jong en oud elkaar ontmoeten en plezier hebben met elkaar.

´Voor de ChristenUnie is het van belang dat jongeren echt mee mogen praten over thema´s die spelen in de gemeente. Veel thema´s gaan over de toekomst en de huidige generatie jongeren is de generatie van de toekomst. Daarnaast gaat de ChristenUnie voor een gezonde gemeente en wil iedereen stimuleren om in beweging te komen. Als jongeren of kinderen niet de financiële mogelijkheden hebben om te sporten zal gekeken worden naar de mogelijkheden tot ondersteuning. Het behoud van sport- en culturele verenigingen is noodzakelijk, want dat zijn de plekken waar inwoners samen komen en in contact komen met elkaar. Hierin zullen we ons maximaal inzetten voor het behoud en ondersteuning van deze verenigingen.

Het geluk van jongeren gaat ons allemaal aan!              

9. Erna van den Bosch-Pleijter

De ChristenUnie wil met jeugd werken aan een gezamenlijke toekomst; er moet niet voor jongeren, maar met jongeren gekeken naar wat bij het individu past. Een positieve benadering en stimulering van de eigen kracht van onze jeugd staat bij de ChristenUnie voorop. Er moet hierbij ruimte zijn om complexe situaties te kunnen bespreken en ècht naar jongeren te luisteren!

De ChristenUnie pleit voor een toekomst met alle jongeren. Een positieve benadering en stimulering van de eigen kracht van onze individuele jongere staat bij de ChristenUnie voorop; jongeren moeten meer eigenaar worden van hun keuzes en inzien dat hun individuele talent nodig is voor een harmonieuze maatschappij! Een zorgeloze jeugd is niet voor iedereen weggelegd, maar we willen jongeren in hun kracht blijven zetten; we gaan door met het inschakelen van deskundige disciplines, waardoor ruimte aan jongeren wordt geboden om zo goed mogelijk te kunnen ontplooien.

Wonen, werken en leven in een waardevolle omgeving                   

10. Jan Souman

Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. De ChristenUnie in Oldebroek wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid, ook digitaal.

De gemeente is een partner voor ondernemers en stimuleert verantwoord ondernemerschap door goede voorwaarden en duidelijke grenzen aan te geven. De bedrijvencontactfunctionaris is de spil die zorgt voor een goede communicatie tussen ondernemers en de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat de zondag een dag van rust blijft. Er moet genoeg ontwikkelingsruimte blijven voor gezonde agrarische bedrijven. Daarnaast moeten ze de kans hebben om nevenactiviteiten te ontwikkelen zoals landschapsonderhoud, zorgverlening en toerisme.

Voor een waardevol Oldebroek!

Het volledige verkiezingsprogramma vindt u hier