Complimenten voor sluitende begroting gemeente Oldebroek

begrotingmaandag 13 november 2017 19:46

In de raadsvergadering van donderdag 9 november is de begroting 2018 van de gemeente Oldebroek unaniem vastgesteld. Er was veel overeenstemming onder de partijen en waardering dat er voor het derde jaar op rij een sluitende begroting voorlag zonder lastenverhogingen voor de inwoners. Aan het eind van de beraadslagingen verzuchtte een oppositiepartij: “Ach eigenlijk zijn we het over heel veel dingen wel met elkaar eens”. Een groter compliment kun je als college niet krijgen!

De grootste discussie ontstond over het collegevoorstel om geld uit de reserve sociaal domein beschikbaar te stellen voor bepaalde projecten van OvM (Oldebroek voor Mekaar). Sommige partijen bleven herhalen dat zorggeld aan zorg moet worden besteed en daar is de fractie van de ChristenUnie het helemaal mee eens. Echter, de reserve sociaal domein - en sowieso het sociaal domein in zijn totaliteit - is voor veel meer dan alleen zorg bedoeld; ook maatschappelijke ondersteuning (bijv. preventieve maatregelingen tegen drugs en het stimuleren van gezonde activiteiten, waardoor zorg afneemt of gemeden wordt) en de participatiewet vallen hieronder.

Geld uit de reserve sociaal domein beschikbaar stellen voor bepaalde projecten van OvM (Oldebroek voor Mekaar) dient een  aantal doelen:  door het bevorderen van bijv. de onderlinge band in de buurt (sociale cohesie) zien bewoners meer naar elkaar om en kan men elkaar helpen bij allerhande dingen. Verder is gebleken dat inwoners van onze gemeente geen hulp vragen, terwijl dit broodnodig is. Wanneer de sociale cohesie in onze maatschappij toeneemt, neemt het signaleren van zorg ook toe en worden mensen door hun omgeving gestimuleerd om hulp bij bijv. de gemeente te vragen! Dit bevordert het welzijn van het individu, het gezin en de buurt en voorkomt het duurdere zorg (omdat men te lang wacht om hulp te vragen). Ook kan men escalatie beter voorkomen. Overigens zijn dit vooral tijdelijke projecten, die als pilot zijn ingezet en worden na een jaar geëvalueerd.

De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering over de begroting voor meerdere punten speciaal aandacht gevraagd. Enkele daarvan willen we hier noemen. We zijn blij dat er in onze gemeente vitale gemeenschappen zijn die vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid willen bijdragen aan het samenleven. Dat moeten we als overheid blijven faciliteren en stimuleren, we geloven dat dit uiteindelijk winst oplevert voor iedereen. We vinden het belangrijk om met jeugd in gesprek te zijn, in de gesprekken die wij als ChristenUnie hebben gehad met bijv. straathoek- en jongerenwerkwerk is regelmatig gebleken dat een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines onontbeerlijk is en dat geldt ook voor de samenwerking met de scholen. Daarom zijn we blij dat het college dit ook nadrukkelijk op wil pakken.

Een belangrijk onderwerp in de begroting is wat ons betreft de woningbouw. We hebben regelmatig aandacht gevraagd om te anticiperen op de veranderende vraag in woonwensen. We denken dan vooral aan ouderen die langer zelfstandig blijven wonen. Verder is de woningmarkt flink in beweging, het college heeft plannen om versnelling aan te brengen in de woningbouwprojecten. Maar wat ons betreft gaat het verder, om in de toekomst voldoende aanbod van bouwkavels te kunnen garanderen zullen we daar richting aan moeten geven. Het college heeft ons toegezegd dat ze binnenkort met voorstellen zal komen en dat zien we met belangstelling tegemoet.

Een belangrijk punt wat nog op uitvoering wacht is een nieuw afvalbeleid. In onze grijze containers zit nog altijd veel te veel afval. De fractie van de ChristenUnie vindt dat dit zeker op, maar nog liever onder de afgesproken norm moet komen. Op vragen van onze fractie of we binnenkort een plan van aanpak kunnen verwachten antwoordde de wethouder dat er op dit moment zoveel ontwikkelingen gaande zijn dat hij dit liever nog enige tijd wil uitstellen. We vinden dit betreurenswaardig maar hebben dit schoorvoetend geaccepteerd. Liever op iets langere termijn een goed en doordacht plan dan op korte termijn een voorstel waar we niets mee kunnen.

We constateren met tevredenheid dat het college veel aandacht heeft voor de onrust die er is met betrekking tot de vliegroutes Lelystad en waarderen de acties die er ondernomen zijn en worden om de overlast te beperken. We lezen ook dat de actiegroep ‘HoogoverWezep’ gefaciliteerd wordt door het college, wat ons betreft een prima zaak. Initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen, samen staan we sterk.

We realiseren ons dat we als mensen, als gemeente veel plannen kunnen maken maar dat de uitvoering niet vanzelfsprekend is. Daarom hebben we het college en de ambtelijke organisatie voor het uitvoeren van deze plannen Gods zegen en wijsheid toegewenst om met elkaar de goede dingen te doen voor de samenleving. 

Fractie ChristenUnie

Labels

« Terug