Verkiezingsblogs


1. Engbert Jan Ruitenberg

Sinds 1990 woon ik met mijn vrouw Regina met veel plezier in Oldebroek, samen hebben we drie kinderen gekregen een zoon en twee dochters. Oldebroek is voor mij een prachtige gemeente om te wonen, kleinschalig met goede voorzieningen, kortbij of iets verder weg maar goed bereikbaar en een prachtig leefomgeving.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het behoud en versterken van deze mooie leefomgeving. Voor mij is het belangrijk dat we een gemeente hebben waarin we omzien naar elkaar en die leefbaar blijft ook voor onze kinderen. Daarom zit ik sinds september 2009 met veel plezier namens de ChristenUnie in de gemeenteraad en stel me graag opnieuw beschikbaar.

In mijn dagelijks leven werk ik als inspecteur bij het Nederlands RundveeStamboek (CRV). Koeien beoordelen en boeren adviseren in de fokkerij. Van die boeren heb ik geleerd niet praten maar doen! Dat is ook mijn motto in de politiek.

Verder vind ik het belangrijk om van mensen zelf te horen hoe iets in elkaar zit. Ik ga voor kwaliteit, bouw dossierkennis op en ga voor het belang van Oldebroek. Ik baseer mijn politieke standpunten op de waarden die ik mede ontleen aan mijn christelijk geloof, zoals rentmeesterschap of duurzaamheid, recht doen aan elkaar en opkomen voor zwakkeren.

2. Liesbeth Vos-van de Weg

Als gezin - vader, moeder en drie zonen- zijn we ruim 12 jaar geleden in de gemeente Oldebroek gaan wonen. Daarvoor hadden we een “weekend- relatie” met  Oldebroek omdat wij kerkelijk verbonden waren en nog steeds zijn , met de geloofsgemeenschap Luctor et Emergo.  De verhuizing naar Oldebroek  voelde als het plaatsen van het laatste puzzelstukje in een grote puzzel;  goed!  

Het actief deel uitmaken van een samenleving in voor- en tegenspoed is iets wat ons als gezin aanspreekt en dat is gelukkig in Oldebroek mogelijk.  Ieder van onze gezinsleden doet dat op zijn eigen manier; in de sport, kerk, werk  of politiek.  We hebben aan de lijve mogen meemaken dat de Oldebroeker samenleving een betrokken samenleving is en ik wil mij er voor inzetten om dat te behouden. Dat is één van de redenen dat ik mij graag beschikbaar stel voor een volgende raadsperiode. 

Als raadslid baseer ik mijn visie op mijn geloof in God en vanuit respect voor anderen.  Ik ga voor een samenleving die haar eigen verantwoordelijkheden oppakt, een samenleving waar mensen elkaar helpen  en waar de overheid de noodzakelijke steun biedt. Die overheid moet soms een vangnet, maar veel meer een springplank zijn voor hen die niet afdoende door hun  omgeving geholpen kunnen worden; dat kan gaan om het vinden van een baan, maar ook om hulp bij het  opvoeden van een –te- lastige puber, of het krijgen van een uitkering om te voorzien in noodzakelijke levensbehoeften.           

Binnenkort komen er veel nieuwe wetten en regels die direct betrekking hebben op zorg en welzijn van mensen.  Dat brengt veel veranderingen met zich mee, maar die bieden ook kansen.  Die kansen wil ik benutten omdat u als burger van Oldebroek dat verdient; als hulpvrager of hulpgever.  

Als “mensen mens” kom ik graag met personen in contact zodat ik weet wat er leeft op dit gebied .  Op die wijze ervaar ik waar mensen of organisaties tegen aan lopen bij het vragen of bieden van hulp of zorg.  Schroom dus niet en zoek contact met mij als ik dat nog niet met u heb gedaan. 
Als we elkaar zo helpen ,kunnen we in onze mooie gemeente Oldebroek passende zorg bieden, maar vooral zorg met een hart!  

Daar geloof ik in.


3. Popke Graansma

Ik ben dus Popke Graansma, getrouwd met Sylvia en vader van 4 kinderen.

In 2008 zijn wij vanuit Friesland naar de gemeente Oldebroek verhuisd. We hebben eerst een aantal jaren in Wezep gewoond en nu alweer bijna 2 jaar in volle tevredenheid in Hattemerbroek.  Na ook rondgekeken te hebben in de buurgemeenten hebben we een bewuste keuze gemaakt om ons hier te vestigen, de landelijke woonomgeving, kleinere kernen, school en kerk hebben daarin de doorslag gegeven. 

De keuze om politiek bezig te zijn en mij beschikbaar te stellen als kandidaat voor de komende verkiezingen is een bewuste keuze geweest. Na jaren actief bezig geweest te zijn in de gereformeerd vrijgemaakte kerk  wil ik mij graag meer naar buiten richten.

De ChristenUnie wil dat ook door er te zijn voor onze naaste. Er te zijn voor alle mensen in de samenleving, geïnspireerd door Gods woord; heb God lief boven alles en onze naaste als onszelf. 

In het dagelijks leven houd ik mij bezig met het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Duurzaamheid gaat mij aan het hart, en dan hebben we het over wind en zonne-energie, onontbeerlijk om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende energie. Energie die zorgt voor minder uitstoot en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar ook zorg een duurzame inrichting van onze woonomgeving en het voeren van een gezond financieel beleid. Duurzaamheid is als goede rentmeester bezig zijn met Gods schepping in al haar facetten! 

 

4. Arno Hardonk

Ook ik wil mijzelf graag voorstellen. Mijn naam is Arno Hardonk, 45 jaar jong, getrouwd met Lucia en wij hebben drie prachtige dochters ontvangen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als juridisch adviseur bij de gemeente Zwolle/ eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sinds 2004 ben ik binnen de Hervormde gemeente Wezep -Hattemerbroek actief als diaken en houd ik mij voornamelijk bezig met praktische hulp en financiele ondersteuning voor diegenen die dit nodig hebben. 

Ik wil mij de komende jaren actief bezig gaan houden met de politiek in Oldebroek. In het gezin waarin ik opgroeide, is mij met de paplepel ingegoten dat het goed is om je dienstbaar op te stellen in de maatschappij en je talenten te gebruiken. De Christenunie is de partij die helemaal bij mij past. De christelijke uitgangspunten zijn de basis in mijn eigen leven.

In de gemeente Oldebroek zijn veel vrijwilligersorganisaties aktief, ook vanuit de kerken. Ik zou graag zien dat er nog meer samenhang komt, dat we van elkaar weten wie wat biedt, en zo elkaar kunnen versterken.

Ik hoop in samenwerking met de andere politieke partijen er aan mee te kunnen werken dat  de gemeente Oldebroek een plek zal blijven waar het leefbaar blijft en waar we elkaar helpen en respecteren. 

5. Berend Jan Spijkerboer

Op 12 april 1965 ben ik geboren in Oldebroek. Een aantal maanden later zijn we verhuisd naar Oosterwolde. Met veel plezier woon ik nog steeds in dit pittoreske dorp. Ik ben getrouwd met mijn lieve vrouw Jolande. Samen hebben we twee geweldige kinderen: Nienke en Jesse. Ik ben docent bij het Nuborgh College Lambert Franckens in Elburg, een school voor HAVO/VWO. Met passie geef ik ondermeer lessen ethiek. Bij ethiek staan we stil bij wat de mens op moreel gebied juist of onjuist vindt. 

Mijn moraal is gebouwd op het Evangelie van Jezus Christus. Hij is het die mij heeft verlost en me inspireert. Galaten 2 vers 20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven!” 

Vanuit dit Evangelie probeer ik met vallen en opstaan te werken aan het Koninkrijk wat door en in Jezus gestalte krijgt. Mijn dagelijks gebed is daarom: “Vader, wat wilt U dat ik doen zal?” Zo ben ik beland bij de ChristenUnie, waar ik me verbonden voel met integere broeders en zusters. 

Samen nemen we onze verantwoordelijkheid en proberen we de gemeente Oldebroek zo goed en betrouwbaar mogelijk te besturen: opkomen voor rechtvaardigheid, voor de zwakkeren in onze samenleving, recht doen aan de Schepping, werken aan veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. 

We kunnen dit echter niet alleen, we hebben Gods Zegen, uw gebed, uw stem, uw fysieke en mentale steun nodig. Decentralisatie en de transitie van het sociale domein staan o.a. op de agenda. Een geweldige kans voor de ChristenUnie! Zo kunnen we - samen met u -  werken aan Gods Koninkrijk vanuit het perspectief: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf (Matt. 22: 37 – 40)! 

Geef geloof een stem! Doet u mee?  Stem 19 maart ChristenUnie, lijst 1.

6. Henk van Bergeijk

Ik ben Henk van Bergeijk, 55 jaar geleden geboren te Ede en getrouwd met Maaike en vader van 6 zonen en een dochter. Sinds 1987 woon ik in de kern Wezep en heb me van het begin af aan graag ingezet voor diverse bestuurlijke activiteiten ten behoeve van de Oldebroeker samenleving. Voor de kerk, school, politiek maar ook bijvoorbeeld voor de voetbalvereniging. Vanaf 1999 ben ik raadslid voor de ChristenUnie. 

Het geeft mij iedere keer weer energie om de visie van de ChristenUnie te vertalen naar alledaagse uitdagingen. Dat doe ik vanuit de overtuiging dat God bewogen is met onze gemeente Oldebroek, een gemeente waar ik van hou! Wat God van u en mij vraagt is terug te vinden in de inspirerende woorden uit Micha 6:8. 

  • Niets anders dan recht te doen
  • Goedertierenheid lief te hebben
  • En ootmoedig te wandelen met uw God

Mijn belangstelling is breed maar als ik dan toch een speerpunt mag noemen is het wel dat er in onze gemeente gebouwd moet worden naar behoefte. Woningen op maat bouwen zowel voor de jongeren als de ouderen. Laten we voorkomen dat zowel jongeren als ouderen noodgedwongen moeten verhuizen naar de omliggende gemeenten. Ook het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap moet meer gestimuleerd worden om zelf te kunnen bouwen met bijbehorende mate van keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en risico.

Ik zie uit naar een nieuwe periode om samen met enthousiaste fractiegenoten “mij in te zetten voor de bloei van de stad” (Jeremia 29)

7. Henri Wijnne

 

8. Eljakim Doorneweerd

 

9. Erna van den Bosch-Pleijter

Mijn naam is Erna van den Bosch- Pleijter.

Ik ben getrouwd met Wichard en samen hebben we 4 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 17 jaar.

In mijn dagelijkse leven ben ik naast vooral moeder, werkzaam als bloembindster. 

Van kinds af aan is mij al geleerd om je in te zetten voor de samenleving, oog te hebben voor je naasten en je talenten in te zetten waar mogelijk is, mijn ouders waren daarin een levend voorbeeld  voor mij.

Ook politiek gezien was ons gezin altijd betrokken en meelevend, als kinderen werden we daar al jong in meegenomen. 

Sinds een aantal jaar is mijn interesse in politiek toegenomen. Vooral de kinderen en jongeren in de gemeente hebben een speciale plek in mijn hart. Door goed naar ze te luisteren, betrokken te zijn en het gesprek aan te gaan, komen de meest prachtige verhalen boven, maar ook vaak zorgen, problemen, hobbels die genomen dienen te worden, maar niet wetend hoe. 

Om een sterk en stabiel netwerk te kunnen creëren voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben, is samenwerking van diverse partijen zoals gemeente, kerk, scholen, essentieel. 

Door mij verkiesbaar te stellen, hoop ik een verschil te kunnen maken voor onze kinderen en jongeren, zij zijn tenslotte de toekomst voor ons prachtig Oldebroek! 

Laatst las ik Prediker 11: 9 

“Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd.

Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen.

En onthoud daarbij dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.” (NBV) 

En dat gun ik ieder kind, zonder uitzondering!

 


10. Jan Souman

Weblogs

Hier komen binnenkort weblogs te staan van de kandidaten waarin zij zich ook aan u voor zullen stellen.