‘Hart van Oosterwolde’ krijgt een kans

Hart van Oosterwoldewoensdag 29 november 2017 20:58

Enkele weken geleden heeft de gemeenteraad van Oldebroek besloten dat initiatiefnemers van het plan ‘Hart van Oosterwolde’ verder kunnen met de uitwerking van de plannen. Er is een plan op hoofdlijnen wat nu verder uitgewerkt moet worden. Daarna zal de gemeenteraad beoordelen of het plan binnen de gestelde kaders haalbaar is.

De nieuwe manier van planvorming wat de ChristenUnie graag ziet is dat de samenleving zelf met plannen komt. Daar hebben ze in Oosterwolde wel heel ambitieus invulling aan gegeven. Dorpsbelangen Oosterwolde, dorpshuis de Heerdt, VSCO en Stichting Sportvoorziening Oosterwolde hebben een plan ontwikkeld dat op hoofdlijnen voorziet in de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum bij het sportpark de Heughte en herontwikkeling van locatie de Heerdt met woningbouw.

De fractie van de ChristenUnie vindt dat dit plan een kans verdient, dat er goede argumenten aangedragen zijn om de plannen verder uit te werken. We realiseren ons dat het een ambitieus plan is voor de omvang van het dorp Oosterwolde met flinke impact voor Oosterwolde maar ook voor de financiële positie van de gemeente. Maar ook een plan dat kansen biedt. De gedachte van een multifunctioneel centrum spreekt ons aan, elkaar versterken daar waar het kan. Dorpshuis de Heerdt heeft veel achterstallig onderhoud, nu nog eens flink investeren in dit oude gebouw op deze locatie lijkt ons niet gewenst. Dit plan biedt tevens mogelijkheden om verkeers- en parkeerproblematiek in Oosterwolde op te lossen, en geeft een impuls aan de leefbaarheid van het dorp.

Het is een principebesluit. Met andere woorden we zien voldoende kansen om de plannen verder te ontwikkelen maar er moeten nog heel wat hobbels genomen worden. De uitgewerkte plannen zullen we toetsen aan de randvoorwaarden die in dit voorstel worden genoemd, de belangrijkste zijn wat ons betreft:

  • De ontsluiting, en verkeerstechnische afwikkeling. Verkeersveiligheid vinden we erg belangrijk. Dat moet wat ons betreft echt goed geregeld worden, niet alleen in relatie tot dit plan maar in het belang van het hele dorp.
  • De betrokkenheid van de gemeenschap. Het is ons wel duidelijk dat hier nog een slag gemaakt moet worden. De inbreng van omwonenden en belanghebbenden vinden we erg belangrijk. We willen in de uitwerking dan ook terugzien wat met die inbreng is gedaan.
  • Het financiële gedeelte. Wat ons betreft is de financiële bijdrage van de gemeente, bijna 1,6 miljoen voor het ingediende plan, het maximum. De initiatiefnemers hebben zelf ook een flinke taakstelling van bijna 1 miljoen meegekregen. Bestaande uit een stuk zelfredzaamheid, binnenhalen van subsidies en het binnenhalen van sponsorgelden door acties vanuit de gemeenschap. Wat ons betreft goede punten waaruit ook een stuk betrokkenheid van de gemeenschap kan blijken.

De fractie van de ChristenUnie heeft samen met de VVD nog een extra randvoorwaarde toegevoegd. Als gemeente hebben we ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en dat vinden we erg belangrijk. Er wordt een flinke financiële inbreng gevraagd van de gemeente, we vinden dat daar dan ook wel wat tegenover mag staan. Daarom hebben we voorgesteld om als extra voorwaarde op te nemen dat alle nieuwe gebouwen die binnen het plan gerealiseerd worden, volgens de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw) gebouwd moeten worden. Dit amendement kreeg steun van de fracties van ABO en PvdA en werd aangenomen.

Uiteindelijk stemde de hele raad met uitzondering van de SGP voor. De initiatiefnemers kunnen aan de slag met de uitwerking van de plannen. Uit het budget van Oldebroek voor Mekaar is daarvoor € 25.000,= beschikbaar. Veel geld maar doordat inwoners zelf deze plannen verder uitwerken wordt er nog veel meer aan ambtelijke inzet bespaard. Oosterwolde voor Mekaar.

 

Namens fractie ChristenUnie

Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug