Inbreng coalitieakkoord bestaat uit vijf thema's

voorzittershamer_318-137835donderdag 05 april 2018 15:13

Voor de bespreking in de raadsbredecommissievergadering van 5 april heeft de fractie van de ChristenUnie 5 thema's ingebracht die wat de fractie betreft uitwerking behoeven in het coalitieakkoord. Aan alle fracties is gevraagd om in volgorde van prioriteit 5 thema's te benoemen. De discussie over de verschillende thema's zal als input dienen voor het op te stellen coalitieakkoord voor de periode 2018-20122, ook wel bestuursakkoord genoemd.

Belangrijkste thema’s van de ChristenUnie voor de bestuursperiode 2018-2022.

1. Zorg en ondersteuning

We blijven inzetten op preventie, maar ook op het versterken van de eigenkracht bij onze inwoners en onze buurten (zoals: krachtstroom, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers, ondersteuning van maatschappelijke initiatieven ® bijv. op gebied van eenzaamheid, inzet SWO en Goed Bezig,beschikbaarheid buurtbus – regiotaxi.)

Het behoeft geen betoog dat de juiste ondersteuning en zorg beschikbaar moet blijven voor hen die het op eigen kracht niet meer lukt. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: dichtbij huis, kleinschalig en laagdrempelig. In de praktijk komt dat neer op: algemene voorzieningen voor dagbesteding, versterking platform informele organisatie, meer coaches beschikbaar voor uitkeringsgerechtigden (en dat niet allen voor de kansrijken op de arbeidsmarkt, maar ook voor de categorie zorg en meedoen) en een steunpunt voor mensen met verward gedrag en/of hun omgeving.

We zetten actief in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met maatwerktrajecten te helpen om eigen inkomen te genereren (bijv. met armoedebestrijding en schuldenproblematiek). Elk kind gunnen wij de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten die te maken hebben met cultuur of sport. Meedoen is belangrijk voor hun ontwikkeling en hun zelfvertrouwen. Passend onderwijs, dichtbij huis, en koppelingen CJG - onderwijs - jeugdhulp hebben nadrukkelijk de aandacht om kind en ouder de juiste ondersteuning te geven.

Financieel gezien is er een grote opgave op sociaal domein bij minimaal gelijkblijvende

rijksbudgetten, maar ons uitgangspunt blijft dat hulp beschikbaar moet blijven voor hen die het nodig hebben; jong en oud. Dat vraagt van ons keuzes!

Bij ondersteuning vanuit de Participatiewet mag een tegenprestatie worden verwacht. De gemeente Oldebroek geeft in de periode 2018-2022 zelf het goede voorbeeld met stageplaatsen en als werkgever, waardoor ook ondernemers en maatschappelijke organisaties geïnspireerd raken hieraan mee te werken. 

2. Duurzaamheid

De routekaart en het uitvoeringsprogramma voor een klimaat neutrale gemeente is een goede basis. Wij willen daar waar mogelijk doelen versneld oppakken om de ambitie, om in 2050 klimaatneutraal te zijn, waar te kunnen maken.

Het heeft de hoogste prioriteit om nieuwbouw, woningen en andere panden klimaatneutraal te bouwen. Daarin is voor aardgas geen plaats meer, niet meer investeren in oude technieken die later alsnog moeten worden aangepast. Eigenaren van bedrijfsgebouwen en woningen moeten nog meer gestimuleerd worden om hun panden en huizen te verduurzamen. Er moeten concrete afspraken gemaakt worden met de woningcorporaties hoe zij hun woningbestand verduurzamen en daarbij duidelijke targets stellen. Er moet zo snel mogelijk beleid gemaakt worden voor zonneparken. De gemeente heeft in dit alles een voorbeeldfunctie, de eigen bedrijfsvoering moet uiterlijk 2025 klimaatneutraal zijn! Belangrijk daarbij is dat de energie die je gebruikt duurzaam opgewekt wordt. Opwekking vindt zoveel mogelijk plaats binnen onze eigen gemeentegrens.

Op korte termijn moet er een uitgewerkt plan komen over hoe wij de VANG-targets, 100 kg restafval in 2020 en 30 kg in 2025 gaan halen. Financiële prikkels zijn dan onvermijdelijk naast een brenglocatie voor grondstoffen.

3. Wonen

We willen werken aan een woningbeleid dat gericht is op de toekomst en dat voldoet aan de actuele vraag naar woningen. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor starters om een woning te vinden in de gemeente Oldebroek. We zien daarbij de kernen Wezep en Oldebroek als uitbreidingsgebieden en willen bouwen naar behoefte in Oosterwolde, Noordeinde, ’t Loo en Hattemerbroek. Dat betekent dat we een visie moeten ontwikkelen waar de toekomstige uitbreidingslocaties moeten komen.

Met woningcorporaties worden duidelijke afspraken gemaakt om ze te houden aan hun wettelijke verplichtingen om te zorgen voor voldoende aanbod van duurzame en sociale (huur)woningen. De doelstellingen die we geformuleerd hebben in de woonvisie over de volledige verduurzaming van de woningvoorraad worden omgezet in afspraken met de corporaties. Indien nodig moeten we onze keuze voor de woningmarktregio heroverwegen. Maar ook de verduurzaming van particuliere woningen moeten we stimuleren.

Er is in Oldebroek beleid voor mantelzorgwoningen en pre-mantelzorgwoningen maar daarvoor is een indicatie nodig. Het bouwen van generatiewoningen is binnen onze  beleidsuitgangspunten en regelgeving nog niet mogelijk. De komende jaren willen we deze regels aanpassen en uitgangspunten heroverwegen om het voor mensen mogelijk te maken met meerdere generaties onder één dak te wonen zonder dat er een medische indicatie is. Daarnaast kijken we welke andere nieuwe vormen van wonen wenselijk zijn voor onze inwoners. Een brede maatschappelijke discussie daarover is gewenst.

4. Bestuurlijke samenwerking

We gaan voor een verdere uitbreiding van de bedrijfsvoering organisatie H2O wat betreft partners en dan denken we aan Elburg en Nunspeet.

Maak wat betreft NEO-netwerksamenwerking een verdieping slag. Breid de samenwerking verder ook uit tot alle gemeentelijke taakgebieden.

IN SNV-verband is Oldebroek gastheer voor duurzaamheid, afval, groene economie en beleid jeugd voor de andere regiogemeenten. Op al deze aandachtsgebieden zullen we voortvarend een leidende en voortrekkersrol moeten innemen.

Intensiveer de samenwerking met de Regio Zwolle op het gebied van de arbeidsmarkt en

economische ontwikkeling en onderwijs teneinde de inwoners van Oldebroek te laten profiteren van de economische kracht van de regio

5. Verkeersveiligheid en leefomgeving

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor inwoners en daarom ook voor de politiek. Bijna iedereen kent wel een specifieke situatie waarvan men vindt dat het zou moeten veranderen. We vinden het belangrijk dat inwoners of dorpsgroepen daarin voldoende gehoord worden en nog belangrijker voldoende teruggekoppeld krijgen, ook waarom iets niet veranderd kan worden.

Maak samen met inwoners en belanghebbende organisaties inzichtelijk op welke plaatsen in onze gemeente de verkeersveiligheid verbetering behoeft. Met name denken we dan aan de kwetsbare verkeersdeelnemers als wandelaars en fietsers. Fietsers moeten letterlijk ruim baan krijgen. Stem met naburige gemeenten af wat betreft aansluiting van (nieuwe en recreatieve) fietsroutes.

Een belangrijk speerpunt voor de komende periode is de verkeerssituatie en de verkeersontwikkeling na realisatie van de nieuwe aansluiting op de A28 bij Wezep. Hier moet voldoende onderzoek naar worden gedaan en vooraf een goed verkeerscirculatieplan worden opgesteld. Ook moeten omwonenden vooraf maar ook achteraf als de verkeersstromen werkelijkheid geworden zijn bij betrokken worden.

In samenhang met de verkeersveiligheid denken we aan bedreigingen van de gezonde leefomgeving door het toenemende verkeer. Met name in Wezep langs de A28 en de rondweg moeten we bezien welke maatregelen we moeten en kunnen nemen. Wij vinden het onderzoeken van een geluidswal in combinatie met zonnepanelen zeker de moeite waard. Cofinanciering door bijvoorbeeld provincie moet onderzocht worden, dan zijn wij bereid daar middelen voor beschikbaar te stellen.

Ander belangrijk punt voor de leefomgeving is de mogelijke geluidsoverlast door laagvliegroutes van Lelystad-Airport. We moeten maximaal op blijven komen voor de belangen van onze inwoners waarbij we niet tegen vliegveld Lelystad zijn maar moeten wel garanties afdwingen dat voordat er gevlogen gaat worden er een oplossing is gevonden voor de route over Wezep.

Labels

« Terug