Belangrijkste bouwstenen bestuursakkoord zijn aangedragen

bouwstenenvrijdag 06 april 2018 09:58

(In)formateur Bort Koelewijn is inmiddels gestart met het vormen van een nieuwe coalitie. Voor het eerst is er voor gekozen om hiervoor een andere werkwijze te hanteren. Op donderdag 5 april 2018 is tijdens een openbare raadsvergadering raadsbreed gedebatteerd over belangrijke thema’s. De resultaten van het debat, inclusief de benoemde thema’s, zijn door de raad meegegeven aan de onderhandelende/coalitievormende partijen. De betreffende resultaten en thema’s kunnen vervolgens als richting worden beschouwd voor de totstandkoming van een nieuw bestuursakkoord 2018-2022. Door deze nieuwe werkwijze worden alle partijen er bij betrokken en is er sprake van meer transparantie.

De fractie van de ChristenUnie is blij dat alle partijen deze nieuwe werkwijze als positief hebben ervaren. Fractievoorzitter Engbert Jan Ruitenberg concludeerde aan het einde van het raadsdebat dat hij op basis van de inbreng van alle partijen wel iets heeft genoteerd waar de ChristenUnie zich goed in kan vinden. En uiteraard van de ene partij is het lijstje wat langer dan van de andere partij maar hij heeft vertrouwen dat alle partijen in meer of mindere mate hun inbreng wel terug zullen vinden in het nog op te stellen coalitieakkoord.

Labels

« Terug