Nieuwe bestuursperiode met realistische ambities

Liesbeth Vosdonderdag 28 juni 2018 09:04

In de raadsvergadering van 14 juni is de bestuursovereenkomst 2018-2022 ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ in de raad van Oldebroek besproken en zijn de wethouders Liesbeth Vos (ChristenUnie), Ben Engberts (SGP) en Bob Bergkamp (ABO) benoemd.

De fractie van de ChristenUnie is blij met de overeenkomst die gesloten is tussen ChristenUnie, SGP en ABO en vooral tevreden over de manier waarop dat gegaan is. We zijn na de verkiezingen gestart met een raadsbrede bijeenkomst waar alle partijen hebben kunnen aangeven wat de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar zijn. De samenvatting van deze bijeenkomst was de start voor de coalitieonderhandelingen. We geloven erin dat samenwerken, dat is heel wat anders dan het altijd met elkaar eens zijn, ons veel verder brengt dan elkaar bestrijden.

De bestuursovereenkomst is een document op hoofdlijnen. Dat biedt ruimte voor inbreng van alle partijen, zowel in coalitie als in oppositie. We hebben richting aangegeven en vinden het belangrijk dat het college samen met samenleving en belanghebbenden hier mee aan de slag gaan en dat daarna de raad een definitief besluit neemt. Geen dichtgetimmerd akkoord dat door drie partijen wordt opgelegd maar ruimte voor samenleving en raad om inbreng te leveren.

Het bestuursakkoord heeft de titel ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ gekregen dat geeft wat ons betreft prima weer waar de belangrijkste ambities liggen.

Met elkaar, met de samenleving. We gaan uit van de behoeften, de inbreng,  de eigen kracht van de onze inwoners   -  verder uitwerken van Oldebroek voor Mekaar.

Zorgen voor elkaar, doorgaan op de ingeslagen weg op het gebied van het Sociaal Domein waarbij het uitgangspunt dat hulp beschikbaar blijft voor hen die het nodig hebben voorop staat.

Duurzaam Oldebroek, we willen een duurzame samenleving. Hier ligt nog een grote opgave. Dat betekent vooral verder uitwerken van het uitvoeringsprogramma klimaat neutraal Oldebroek, maar ook werken aan behoud en versterking van onze mooie leefomgeving.

Enkele punten uit de overeenkomst die we als fractie van de ChristenUnie willen noemen zijn:

  • Inzetten op woningbouw, zoeken naar andere nieuwe woonvormen maar ook visievorming op woningbouw locaties voor de toekomst.
  • Meer aandacht voor bestrijding van drank- en drugsgebruik.
  • Aandacht voor verkeersveiligheid en fietsroutes.

De financiële positie van de gemeente is best goed te noemen maar voor de langere termijn dreigt er wel een structureel tekort van 2 miljoen. Het is wat ons betreft zaak om dat op orde te krijgen, geen tijd om met allerlei nieuwe plannen te komen maar eerst zorgen dat inkomsten en uitgaven in balans komen. Nieuwe plannen kosten meestal geld en we proberen lasten stijging voor de inwoners te voorkomen. Nieuwe plannen, bij voorkeur initiatieven vanuit de samenleving, zullen dan ook jaarlijks bij de begrotingsbehandeling beoordeeld worden op (financiële) haalbaarheid.

De fractie van de ChristenUnie is zeer tevreden over deze overeenkomst, wat ons betreft een open en realistische overeenkomst passend bij de samenleving van Oldebroek. We waren dan ook zeer verbaasd en teleurgesteld in de reactie van het CDA die met kwalificaties als weinig ambitie en niet concreet wel erg zuur reageerde. Kritiek is prima maar wat ons betreft dan wel inhoudelijk en opbouwend daar kom je verder mee.

Het nieuwe college zal met deze bestuursovereenkomst aan de slag moeten, de samenleving betrekken, raadplegen en dan met concrete acties komen. Een nieuw team van mensen, twee wethouders van ‘buiten’ mensen met ervaring die het vak van wethouder kennen en hun sporen hebben verdiend. De fractie van de ChristenUnie vindt het wel jammer dat er mensen van buiten de gemeente moeten komen, het kost toch enige tijd om de gemeente te leren kennen. Wat ons betreft vinden we het wel belangrijk dat er gekozen wordt voor kwaliteit. We hebben dan ook alle vertrouwen in de kandidaten van SGP (Engberts) en ABO (Bergkamp) die beiden een zeer gedreven indruk maakten bij de eerste kennismaking. Onze eigen Liesbeth Vos is de constante factor in het nieuwe college. Ze zal na het vertrek van de burgemeester nog meer het initiatief moeten nemen. Ze geeft zelf aan dat ze staat te popelen om met het nieuwe team aan de slag te gaan, Liesbeth haar gedrevenheid kennende komt dat vast wel goed. 

Fractie ChristenUnie

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bestuursovereenkomst 2018-2022[27476]3,5 MBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug