Evaluatie

Evaluatie verkiezingsbeloften 2018

Net als in 2018 hebben we ook dit jaar weer een verkiezingsprogramma geschreven waar we beschrijven wat we belangrijk vinden om de komende vier jaar (of langer) aan te werken om onze gemeente Oldebroek nog mooier te maken. Een veel gehoorde opmerking is dan vaak: ‘die politici beloven van alles maar maken niets waar’. Om ons zelf te reflecteren maar ook om verantwoording af te leggen hebben we ons programma geëvalueerd en hieronder leest u wat er waargemaakt is maar ook wat er soms nog beter kan.

 • Het bedrijventerrein H2O is jarenlang een zorgenkindje geweest. We hebben ons hard gemaakt voor een positief financieel resultaat. Dat is nu mede door het gunstig economisch klimaat haalbaar, alle kavels zijn of verkocht of in optie. De keuze voor een nieuwe aansluiting op de A28 is daar ook belangrijk in geweest. De bouwkosten zijn enorm gestegen maar die zijn voor risico van de provincie. We zijn dan ook enorm blij dat we de keuze gemaakt hebben om dit project inclusief alle risico’s over te dragen aan de provincie. De start van de werkzaamheden staat gepland voor september 2022 en de planning is dat de nieuwe afslag in november 2024 in gebruik kan worden genomen.          

 • Een speerpunt was dat we een visie op het buitengebied willen ontwikkelen waarin wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector. Door alle problemen met stikstof is de visie er nog niet maar we zijn blij met het ontwerp Vitaal Platteland Oldebroek wat in de laatste commissievergadering Ruimte en Leefomgeving is besproken. Dit concept moet nog verder uitgewerkt worden maar biedt wat ons betreft kansen voor een toekomstbestendige agrarische sector maar ook voor herstel van biodiversiteit en natuurwaarden. Daarnaast hebben we gepleit voor meer ruimte voor functieverandering maar hebben we ook voorstellen gedaan voor beperkte toevoeging van woningen onopvallend en passend in het landschap.  

 • We beloofden dat we de inkoop van de gemeente zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal willen doen. Het inkoopbeleid is nu zo geregeld dat bij aanbestedingen onder een bepaald bedrag en die onderhands mogen worden aanbesteed minimaal 2 lokale ondernemers worden benaderd. Dit doen we in H2O verband en geeft dus mooie kansen voor onze ondernemers.

 • Onze doelstelling was dat er voor ondernemers één (digitaal) loket geopend zou worden en een bedrijfscontactfunctionaris waar men met alle (aan)vragen terecht zou kunnen.  We hebben wel een bedrijfscontactfunctionaris maar het digitaal loket kan nog beter.  Wel is er de afgelopen jaren m.b.t. economie een lokale economische agenda gemaakt die samen met partijen is opgesteld en uitgevoerd. Dit om de bedrijvigheid en daardoor de werkgelegenheid in onze gemeente te bevorderen.

 • Verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor ons. Wat ons betreft is daar de afgelopen periode te weinig aan gedaan. Bij het bouwen van nieuwe wijken zijn wel stappen gemaakt. Er wordt aan de voorkant duidelijk meer rekening gehouden met een goede ontsluiting en verkeersveiligheid. Door dit op voorhand goed in te regelen zorgen we ervoor dat alle verkeersdeelnemers zo veilig mogelijk hun weg kunnen vinden. Uiteraard is het hierbij ook belangrijk dat het meest kwetsbare verkeer verantwoord hun weg kan vinden.

 • Waar we ons meer voor willen inzitten is fietsmobiliteit in de gemeente. Tegenwoordig is vooral de elektrische fiets in trek en ook speed pedelecs zijn in opkomst. Fietsveiligheid staat hoog op de agenda voor de komende jaren. Vooral binnen de bebouwde kom moeten fietsers zich veilig voelen. De focus moet liggen op automobilisten die zich aanpassen aan fietsers in plaats van andersom.

 • Waar echt wat moet gebeuren is de Zuiderzeestraatweg, en dan niet alleen in het centrum van Oldebroek maar ook het gedeelte tussen Oldebroek en Wezep. Hier vonden de afgelopen jaren zware ongevallen plaats, waarvan sommige met fatale afloop. De eerste stappen zijn gezet, overleg met provincie maar ook een goed participatie zijn belangrijk om goede beslissingen te nemen.

 • We stelden in ons programma 2018-2022: schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie.

 • We hebben ons daar in de afgelopen periode hard voor gemaakt. In de Regionale Energiestrategie (RES) 2.0 hebben we als gemeente een goed resultaat neergezet als het gaat om in onze eigen regio op te wekken duurzame energie. We scoren goed met “zon op dak” en dragen ook bij met zonne- en windparken. En onze ambities die we voor de komende jaren hebben zijn groot. Zowel zon als wind moeten daarin bijdragen.

 • Heb afkoppelen van complete woonwijken van het aardgasnet is op papier wel ingezet voor het jaar 2030, maar het ontbreken financiële middelen en duidelijke regelgeving vanuit het rijk maakt dat daar niet nog veel vaart in zit.

 • Participatie van de inwoners in grootschalige projecten is beter verankerd in regelgeving maar blijft onze aandacht vragen. Wij zijn van mening dat energiecoöperaties hierin een belangrijke rol in vervullen. We hebben bij behandeling van de RES een motie ingediend en college gevraagd te onderzoeken waarin we de coöperaties kunnen faciliteren bij hun werk.

 • Het energieneutraal maken van de gemeentelijke organisatie is op gang gekomen en realisatie daarvan in 2025 ligt nog op schema. Ook de verduurzaming van het wagenpark is ingezet. Hoewel er mooie stappen zijn gezet hebben we onze zorgen over het klimaatneutraal maken van de woningen. Individuele woningeigenaren zetten mooie stappen. Het loket “Veluwe Duurzaam” is goed bezig om mensen te begeleiden naar een duurzame woning. Ook klimaatadaptatie neemt daarin een steeds belangrijker rol.

 • Met de woningbouwcorporaties zijn er afspraken gemaakt over het omlaag brengen van het energieverbruik naar een energielabel A/B  2050 wordt nog aangehouden als het jaar dat de bestaande woningvoorraad klimaatneutraal zal zijn. Dat ligt nog ver uit de buurt van onze uitgesproken ambitie dat dat in 2030 gerealiseerd zou moeten zijn. In nieuwe prestatieafspraken zal daar wat ons betreft harder aan getrokken moeten worden.

 • Onze ambitie om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar de VANG doelstellingen is gelukt. Door het invoeren van diftar in 2021 is de hoeveelheid restafval per inwoner gedaald naar de gewenste 100 kg per inwoner. Geen reden om achterover te leunen, de doestelling van 30 kg in 2025 vergt nog de nodige inzet op dit dossier. Flankerend beleid als recycling en de aparte inzameling van recyclebare grondstoffen heeft vertraging opgelopen doordat de geplande milieustraat nog niet gerealiseerd is.

 • We willen het onderwijs zo goed mogelijk faciliteren. De schoolgebouwen waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn, zijn op meerdere locaties nieuw gebouwd naar de eisen van deze tijd, veelal IKC’s. Een groot voordeel van een IKC is dat er samengewerkt kan worden door voorzieningen met elkaar te delen wat ten goede komt aan beter onderwijs en betere leef- en leeromstandigheden voor kinderen tot 12 jaar.

 • We vinden het belangrijk dat jong en oud gestimuleerd worden om te bewegen. Dat is heel belangrijk om allerlei problemen te voorkomen. Dat is heel goed gelukt, we hebben geld beschikbaar gesteld voor Goed Bezig Oldebroek. De buurtsportcoaches zijn betrokken bij allerlei activiteiten op gebied van leefstijl in de gemeente. Kijk eens op www.goedbezigoldebroek.nl

 • De ChristenUnie heeft zich hard gemaakt voor ‘het Jeugd- en volwassenfonds Sport en Cultuur’ Dit fonds maakt meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten mogelijk voor inwoners met een laag inkomen. In Oldebroek leven ongeveer 400 huishoudens en daarmee 480 kinderen in armoede.

 • In lijn van het Nationaal Preventieakkoord is er in Oldebroek een lokaal preventieakkoord gesloten met lokale partners zoals sportclubs, horeca, scholen en ondernemers. Preventie is de beste manier om problemen te voorkomen, gelukkig wordt er op dit vlak mede door dit preventieakkoord steeds beter samengewerkt.

 • Op het gebied van wonen heeft het college de afgelopen jaren samen met inwoners en andere betrokkenen een woonprogramma opgesteld om het woonbeleid van de gemeente Oldebroek te baseren op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen.

 • Onze inzet in de debatten over wonen steeds geweest om woningbouw in Wezep en Oldebroek te versnellen en om nu al een visie te ontwikkelen om toekomstige woningbouwlocaties aan te wijzen. We hebben gepleit voor een actief grondbeleid en voor meer bouwen ook voor de regio Zwolle. We zien dat veel mensen van buiten onze gemeente in Oldebroek willen gaan wonen en moeten daarom meer bouwen om ervoor te zorgen dat ook onze eigen inwoners een woning krijgen. Helaas is daar wat ons betreft te laat op geanticipeerd.

 • De regelgeving voor woningsplitsing, inwoning en (pre)mantelzorgwoningen is verruimd. Hiervoor is beleid opgesteld en we hebben via een amendement ervoor gezorgd dat er geen onnodige regels meer zijn bij inwoning. Doordat er meer mogelijkheden voor woningsplitsing en inwoning zijn kunnen er meer woningen gerealiseerd worden en zijn er meer mogelijkheid voor mantelzorg.

 • Elk jaar worden er prestatieafspraken gemaakt met woningbouwcorporaties over o.a. het bouwen van extra sociale huurwoningen en het verduurzamen van woningen. Woningbouwcorporaties zijn de afgelopen jaren begonnen met het verduurzamen van woningen maar hebben in onze ogen te weinig gedaan aan het bouwen van sociale woningbouw. We zetten de komende jaren in om betere afspraken met deze corporaties voor het verder verduurzamen van woningen en het bouwen van sociale huurwoningen.

 • We hebben ons als ChristenUnie verdiept in de omgevingswet en de gemeente kritisch gevolgd bij het voorbereiden op de implementatie van deze wet.          

 • In de afgelopen periode is er aandacht besteed aan laaggeletterdheid. Hierbij werken Bibliotheek, gemeente, welzijnsorganisaties en andere partners samen. In de bibliotheek van Wezep is dan ook een Taalpunt aanwezig. Bij dit Taalpunt kan iedereen terecht die beter wil leren lezen en schrijven, spreken, rekenen of werken met een computer. De inwoners voor wie Nederlands de tweede taal is weten het Taalpunt goed te vinden. Het vinden en bereiken van de autochtone Nederlanders met lage basisvaardigheden blijft een uitdaging.

 • Door de inzet van mantelzorgmaatjes (vrijwilligers) is er een impuls gegeven aan directe ondersteuning aan mantelzorgers. Opgeleide vrijwilligers werken aan het ondersteunen en versterken van mantelzorgers en aan het verlichten van taken zodat mantelzorgers niet overbelast raken bij zware zorg. In 2021 is een nota mantelzorg geschreven met participatie van mantelzorgers. Deze nota geeft houvast om nog beter aan te sluiten op de behoeften en vragen van mantelzorgers.

 • Ten aanzien van Maatschappelijke opvang en beschermd wonen zijn er regionale en lokale ambities gesteld om maatschappelijke opvang en beschermd wonen te voorkomen. De samenwerking met de GGZ dient in de komende periode nog wel te worden verbeterd. Het werken aan een inclusieve en leefbare woonwijk blijft een aandachtspunt de komende jaren. Daarom is dit ook een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsagenda wonen, welzijn en zorg.

 • Het Platvorm Informele Ondersteuning (PIO) heeft externe ondersteuning gehad bij het positioneren van het platvorm. Het PIO is in 2021 een zelfstandige stichting geworden. De gemeente ondersteunt het PIO structureel met een werkbudget om partijen te verbinden, vrijwillige inzet te versterken en te bevorderen.

 • Binnen het Sociaal Team wordt inmiddels gewerkt met een ‘Toegang’. Binnen deze Toegang wordt indien nodig een brede uitvraag gedaan bij inwoners die zich melden en wordt er gekeken naar de vraag achter de vraag. Indien nodig wordt er een integraal plan (één gezin, één plan, één regisseur) ingezet. De focus binnen de Toegang is vooral gericht op het ‘zelf oplossen’ en gebruik maken van informele ondersteuning. Aandachtspunt voor de komende jaren is de samenwerking met de GGZ. Waarvoor indicatie niet via de gemeente gaat maar via de huisarts/ specialist. Het blijven nog gescheiden werelden rondom een inwoner.

 • Ten aanzien van statushouders hebben wij drie jaar de taakstelling behaald en ook zijn de participatietrajecten uitgezet. In 2021 is de taakstelling niet behaald. Door de lockdown zijn de participatietrajecten minder uitvoerig vormgegeven dan we voor ogen hadden.          
 • We hebben beloofd burgerinitiatieven te stimuleren en het indienen gemakkelijker te maken.  Het indienen van een burgerinitiatief is inmiddels laagdrempelig en ook helder geformuleerd voor welke onderwerpen. Hier had wat ons betreft nog wel iets meer bekendheid aan gegeven mogen worden.

 • Een belangrijk speerpunt was veiligheid en drugs en druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken. Hier is werk van gemaakt door de inzet van de Meidoornpleinmamager. Ook landelijk is hier met succes aandacht voor gevraagd en resultaat bereikt door de burgemeester. Maar we beseffen ons heel goed dat deze inzet zeker nodig blijft.

 • We zijn deze bestuursperiode verder vnl. bezig geweest met bezuinigen. Door de enorme tekorten op de Jeugdzorg hebben we erg ons best moeten doen om de begroting jaar op jaar weer sluitend te krijgen. We hadden beloofd om de zorg op peil te houden en dat is gelukt. We hebben met pijn in het hart de OZB eenmalig met 5% moeten verhogen en daar is het gelukkig bij gebleven. We hebben door deze tekorten en een aantal investeringen (o.a. Hart van Oosterwolde, Brandweerkazerne Oldebroek, Meidoornplein en herontwikkeling Zeuven Heuvels) onze reserves aan moeten spreken waardoor de weerstandsratio onder druk kwam te staan. Gelukkig is dit mede door de hogere vergoedingen vanuit het Rijk weer op peil en kunnen we met een gezonde financiële situatie de nieuwe bestuursperiode in.

 • Een ander punt van zorg is natuurlijk corona geweest. We hebben daardoor heel wat geplande activiteiten en plannen niet uit kunnen voeren. Maar we zijn blij met de ondersteuning die er is geweest vanuit de gemeente voor inwoners, verenigingen en bedrijven. Deze pandemie heeft ons echter wel weer geleerd hoe afhankelijk we zijn. We kunnen veel plannen maken maar weten ons afhankelijk van Gods zegen. Maar ook dat gemeenschapszin, zorgen voor elkaar en gezondheid, de waarden zijn die echt van belang zijn is in ons leven. De oorlog in Oekraïne maakt ons misschien nog wel meer duidelijk hoe kwetsbaar we zijn. Dat zaken als vrede en voedsel- en energiezekerheid ook niet vanzelfsprekende waarden zijn. Als ChristenUnie zijn we dankbaar voor hoe goed we het hier met elkaar nog hebben. We blijven ons inzetten voor een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en willen hulp bieden aan hen die het nodig hebben.