Toepassing coördinatieregeling

Coordinatie.jpgdonderdag 13 juni 2019 10:13

In de raadsvergadering van 29 mei is er gesproken over de toepassing van de coördinatieregeling voor een tweetal projecten met plannen voor zonneparken. Hoever gaat de reikwijdte van het voorstel “Toepassing coördinatieregeling voor twee projecten” nu precies, hebben we het over een simpel ‘procedure voorstel’, of nemen we toch al een verregaand besluit? Dat was de vraag waar het volgens de ChristenUnie in de afgelopen raadsvergadering over ging, net als een paar week daarvoor in de commissie ruimte en leefomgeving.

Eerst even in het kort iets over de coördinatieregeling, een mogelijkheid die wordt geboden in de WRO (Wet ruimtelijke ordening): het gelijktijdig op laten lopen van de verschillende procedures. In dit raadsvoorstel betekent dat concreet: het gelijktijdig laten meelopen  van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning in de procedure van het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Het voordeel is snellere besluitvorming (=tijdwinst) en dat is nu precies de reden waarom verzoeken tot toepassing van de coördinatieregeling worden gedaan).

Snelheid in de procedure wil niet zeggen dat de rechten van belanghebbenden dan opeens minder belangrijk zijn, of minder worden. Wel heeft een gecoördineerd besluit tot gevolg dat er maar één moment is om te reageren door middel van zienswijzen of om in beroep te gaan, maar dat reageren kan nog steeds tegen elk van de te nemen besluiten. Ook voor de andere belanghebbenden dan de aanvrager is er het voordeel van snellere duidelijkheid of het initiatief al dan niet in stand blijft.

Over de reden voor toepassing van de coördinatieregeling is het voorstel en de bijgevoegde memo wat ons betreft duidelijk. Voor de initiatiefnemers is het van belang dat de vergunningsaanvragen, die het mogelijk moeten maken om een tweetal zonneparken op te richten, in procedure zijn om zo mee te kunnen doen met de najaarsronde 2019 van de SDE-subsidie. Subsidie die de financiering van die zonneparken mogelijk moet maken. Snelheid is voor initiatiefnemers dus gewenst!

Wat ons betreft had dit besluit al genomen kunnen worden in de commissievergadering en had het voorstel (net als een ander verzoek voor toepassing van een coördinatieregeling) als B-stuk op de agenda van de raadsvergadering gestaan. Maar waarom is dit voorstel dan toch op de raadsagenda als bespreekstuk terechtgekomen?

Dat komt omdat zowel in de commissie- als in de raadsvergadering verschillende fracties alvast hun mening wilden geven over het al dan niet vergunnen van een tweetal zonneparken. En dat is raar, het college vraagt ons immers in te stemmen met een coördinatieregeling, niet om in te stemmen met het gaan vergunnen van een tweetal zonneparken. Niet meer en niet minder en daar moet de discussie dan wat ons betreft ook over gaan! Het voorstel is in de raad alsnog met meerderheid van stemmen aangenomen.

We zullen dit initiatief in de toekomst, als de daadwerkelijke aanvraag in procedure gaat, nog uitvoerig op de inhoud van de aanvraag gaan beoordelen. Dat doen we dan o.a. aan de hand van het rapport “Verkenning grootschalige duurzame energieopwekking”. Een rapport welke in het najaar van 2018 is vastgesteld met daarin een tiental criteria hoe wij aanvragen voor grootschalige energieopwekking gaan beoordelen. Die discussie is echter pas op z’n plaats als er een concrete aanvraag voor ligt!

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug