Raad weet lastenverzwaring te beperken

Topbanner geld 944x390woensdag 17 juli 2019 22:09

In de raadsvergadering van donderdag 11 juli is het financieel meerjarenperspectief van de gemeente besproken. Het was al langer bekend dat dit er, met name door de enorme tekorten op de jeugdhulp, zorgwekkend uitziet. Waar we andere jaren met elkaar debatteren over welk beleid we de komende jaren willen voeren en wat dat dan mag kosten, dit jaar hebben we een heel ander verhaal. Hoe krijgen we de begroting op orde? Hoe kunnen we het tekort van bijna 3 miljoen op het Sociaal Domein dichten? En is dat wel te dichten?

Een opdracht welke bijna onmogelijk is zonder pijnlijke beslissingen te moeten nemen. Maar die ook moeilijk uit te leggen is. Hoe kan een financieel gezonde gemeente als Oldebroek ineens voor deze problemen gesteld zijn. Nogal eens krijgen we de opmerking; “dat komt natuurlijk door al dat geld dat naar dat gemeentehuis is gegaan”. Op dezelfde avond is er nog een plan voor Oosterwolde aangenomen wat ook weer 2 miljoen kost. Kan dat dan allemaal wel? Als gemeente hebben we bijna 14 miljoen in de Algemene reserve, ook dit jaar is er een goed resultaat geboekt. We hebben dus best geld om te investeren. Er is maar één probleem en dat is dat we als gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg en dat gaat best goed. We weten goede zorg te leveren alleen is de vergoeding van het Rijk lang niet toereikend voor de zorg die we leveren. Een probleem waar heel veel gemeenten in Nederland mee te maken hebben. De fractie van de ChristenUnie heeft veelvuldig contact gehad met onze fractie in Den Haag om aandacht te vragen voor deze problemen (ongetwijfeld de andere fracties ook). We waarderen ook de inzet van het college met wethouder Vos voorop om in allerlei gremia aandacht te vragen voor de tekorten maar ook vooral voor het niet te volgen verdeelmodel dat voor Oldebroek wel heel erg nadelig uitvalt. Uiteindelijk heeft de regering 1 miljard beschikbaar gesteld wat betekent dat we in Oldebroek voor dit jaar 4 ton en voor 2020 en 2021 3 ton extra krijgen. Een druppel op de gloeiende plaat. We blijven hoop putten dat onze bestuurders in Den Haag gaan inzien dat dit echt niet kan, en dat het verdeelmodel na 2022 voor ons rechtvaardiger zal uitpakken. 

In de tussentijd wordt van ons gevraagd om de begroting structureel sluitend te maken. We zijn blij dat het college de problematiek vroegtijdig heeft onderkend en aan de slag is gegaan. Met de ambtelijke organisatie zijn verdien- en bespaarmogelijkheden gevonden van 2 miljoen. Drastische maatregelingen in de dienstverlening, bedrijfsvoering en leefomgeving maar ook verhogingen van verschillende leges. Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij dat de ambtelijke organisatie maar ook alle raadsfracties constructief mee hebben gedacht in deze lastige situatie. Samen Sterk! Geen politiek gedoe maar gericht op de zaak op orde krijgen. 

Daarmee was echter het gat nog niet gedicht. Het college had ons een voorstel gedaan om naast al deze bezuinigingsvoorstellen de OZB met 10% te verhogen en voor de jaren 2022 en 2023 een stelpost voor de jeugdkosten op te nemen in de verwachting dat er tegen die tijd een beter model zal zijn en we in Oldebroek meer geld uit Den Haag zullen ontvangen. Geen gebruikelijke manier van begroten maar omdat heel veel gemeenten dezelfde problemen hebben zijn er signalen dat dit door de provincie als toezichthouder geaccepteerd zal worden. In de commissievergadering werd al snel duidelijk dat meerdere partijen moeite hadden met de voorgestelde OZB-verhoging. De insteek van de ChristenUnie is steeds geweest dat we niet willen bezuinigen op de zorgtaken en dat voor ons verder alles bespreekbaar is. We hebben goed geluisterd en hebben geprobeerd een compromis te vinden waar alle partijen mee zouden kunnen leven. Dit heeft geresulteerd in een amendement (aanpassing van het voorstel) wat uiteindelijk door alle partijen werd gesteund. Daarin is afgesproken om de OZB met 5% te verhogen (dat betekent ongeveer € 20,- per jaar voor een gemiddeld huis van € 350.000,= WOZ) en een verhoging van de toeristenbelasting (van € 1,13 naar € 1,50).  Daarnaast zijn de te verwachten uitgaven voor jeugdzorg met € 100.000,= naar beneden bijgesteld. Het blijft lastig om te voorspellen hoe hoog de uitgaven (openeinderegeling) zullen zijn en wat de ingezette preventieve maatregelingen op gaan leveren. Wethouder Vos gaf al wel een waarschuwing dat op basis van de nieuwst cijfers deze inschatting waarschijnlijk te rooskleurig zal blijken. 

Het college gaat nu met de ambtelijke organisatie aan de slag om al deze voorstellen te verwerken in de begroting waar we dan in oktober/november een definitief besluit over moeten nemen. De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven dat we de zorg die nodig is willen blijven bieden en niet verder willen bezuinigen op voorzieningen. We willen de lastenverhoging voor inwoners natuurlijk zoveel mogelijk beperken maar als alle middelen zijn uitgeput kun je soms niet anders. Als verschillende bezuiniggingsvoorstellen die nog niet allemaal even hard zijn het niet halen zullen we misschien nog wel moeten. De toekomst zal het leren. 

Fractie ChristenUnie

Labels

« Terug

Reacties op 'Raad weet lastenverzwaring te beperken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.