Terugblikken op 2018

Jaarrekening 2018maandag 22 juli 2019 10:30

Het laatste onderwerp wat de raad donderdag 11 juli behandeld heeft, voordat zij met “zomerreces” is gegaan, betreft het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2018. We kunnen terugkijken op een financieel gezien goed jaar met mooie resultaten. Een jaarrekening die afsluit met een voordelig resultaat van 1 miljoen en een positief resultaat in het grondbedrijf van bijna 3 miljoen euro welke bij vaststellen van het Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) ten gunste is gekomen van de algemene reserve.

Het sociaal domein en dan met name de jeugdzorg heeft helaas nog voor een financiële domper gezorgd. De kosten daarvan waren beduidend hoger dan het hiervoor beschikbaar gestelde rijksbudget. Dat heeft ervoor gezorgd dat de bodem van het Reserve Sociaal Domein, waar tot nu toe de extra kosten vanuit betaald werden, in 2018 snel in zicht kwam en nu in 2019 dan ook is bereikt. Dit heeft vergaande gevolgen voor de komende begroting(en). Zie hiervoor: https://oldebroek.christenunie.nl/k/n6121/news/view/1278146/58129/raad-weet-lastenverzwaring-te-beperken.html

Maar de jaarrekening over 2018 is meer dan alleen financieel, het is ook een jaarverslag waarin de ontwikkeling staan van het ingezette beleid. Een paar punten hebben we daarbij naar voren gehaald.

Er zijn goede vorderingen gemaakt bij de inzet op participatie, het meenemen van kwetsbare inwoners in een traject naar werk of passende dagbesteding. Het Sociaal team en het CJG worden steeds meer gevonden door onze inwoners, de juist zorg op de juiste plek. Ook preventie is daarbij een belangrijk onderwerp, problemen aan de voorkant oppakken om zo te gaan voor een dalende zorgvraag in de toekomst.

Op economisch gebied hebben we de tijd weer mee, grondverkoop voor woningbouw en bedrijfsvestigingen zorgen niet alleen voor een mooi financieel resultaat, maar ook voor werkgelegenheid voor de inwoners van onze gemeente. We vinden dit dan ook een zeer belangrijk punt, wat ons betreft mag hier nog wel wat meer op ingezet worden. Er liggen voldoende inbreidingslocaties en de vraag naar met name seniorenappartementen is groot. En als we er dan ook nog een plus op kunnen verdienen in het grondbedrijf dan is dat mooi meegenomen. We hebben het college nogmaals gevraagd hier extra op in te zetten.

We kennen onze beperkingen als kleinere gemeente, samenwerken waar dat kan is dan ook goed, om zo elkaar te versterken. Dat doen we binnen onze gemeentegrenzen met Oldebroek voor Mekaar (OvM) en Dorpsgericht werken. Daarbuiten o.a. in de Samenwerking Noord-Veluwe (SNV), in NEO verband (Nunspeet, Elburg en Oldebroek) en in de Regio Zwolle. In deze samenwerkingen zijn diverse resultaten geboekt, maar ook hier is het belangrijk om de voordelen met elkaar te blijven zoeken en te benoemen.  

De voordelen van samenwerking zitten erin dat je elkaar voorthelpt, niet afremt. Maar misschien nog wel meer in het elkaar wat gunnen en als dat er onvoldoende is, dan is het wat ons betreft ook tijd om weer afstand te nemen, we denken daarbij vooral aan de SNV, maar ook NEO-samenwerking baart ons enigszins zorgen.

Maar wat betreft de fractie van de ChristenUnie is de jaarrekening en het jaarverslag 2018 er vooral één waar we blij mee mogen zijn. Van onze kant dan ook de complimenten aan het college en de ambtelijke organisatie voor de resultaten die er in 2018 geboekt zijn!

 

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug