Voorlopig nog geen nieuwe nota cultuurbeleid

Cultuur kleurt het levenmaandag 05 oktober 2009 19:39

Cultuur is in de ruimste zin van het woord alles wat de mens maakt en heeft gemaakt.
Cultuur geeft kleur aan een samenleving en zorgt voor een eigen identiteit. Stel je voor dat er geen muziek zou zijn, geen boeken, geen mooie gevels, geen schilderijen, geen informatie over wat er vroeger is gebeurd enz. Wat de gemeente wil bereiken en wat voor visie zij heeft ten aanzien van cultuur, staat beschreven in een cultuurnota.

Om te komen tot een definitieve nota gemeentelijk cultuurbeleid Oldebroek is de discussienota ‘Met cultuur bereik je meer’ opgesteld. Deze nota gaat in op landelijke trends, rijksbeleid, provinciaal beleid, en de huidige stand van zaken op cultureel gebied in onze gemeente. Ook de komende ontwikkelingen, zoals de vorming van het steunpunt cultuureducatie, de aanstelling van een cultuurmakelaar en de komst van de combinatiefunctionarissen onderwijs, sport en cultuur in 2010.

Tijdens een interactieve bijeenkomst hebben de leden van de Commissie Samenleving de aanbevelingen besproken en aangegeven welke onderdelen voorrang moeten krijgen.

Op grond daarvan wil de gemeente Oldebroek met de volgende punten de komende jaren aan de gang gaan:

  • Aanstellen van een cultuurmakelaar
  • Basisvoorziening muziekonderwijs bevorderen
  • Heroverweging subsidies muziekkorpsen
  • Zoeken binnen het huidige beleid naar sturingsmogelijkheden en financieringsbronnen

Afwegingen

Op zich vinden wij het een goede zaak dat begonnen wordt met een goede structuur voor de jeugd wat betreft cultuurparticipatie en educatie. Onderwijs speelt immers een grote rol in de cultuurontwikkeling van kinderen.

Een cultuurmakelaar kan hierbij een grote rol spelen. Hij/zij kan vraag en aanbod bij elkaar brengen en weet ook beter de weg te vinden in subsidieland. Hierbij hebben we het college het advies meegegeven om niet alleen te kijken voor samenwerking naar Hattem en Heerde, maar ook naar de regiogemeenten. Dit heeft het college ook toegezegd.

Wensen

Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk dat de gemeente in gesprek gaat met de muziekkorpsen. In de college-informatie staat namelijk dat de korpsen nog tot 2013 eigen middelen in kunnen inzetten om de periode te overbruggen waarvoor nog geen financiële dekking is. Wij kunnen dat niet rijmen met de noodkreet van de korpsen enige tijd geleden.

 

De wethouder heeft het gesprek met de korpsen inmiddels toegezegd.

Wij hopen dat er binnen het huidige beleid creatief gezocht gaat worden naar samenwerkingsvormen die een win-win situatie kunnen opleveren Daar zijn al hele mooie voorbeelden van: studenten( van de kunstaccademie) die voor studiepunten lesgeven op de basisschool bij voorbeeld.

Verder zal er nog een wijziging plaatsvinden in de bekostiging van de lokale omroepen. De bedoeling is dat gemeenten volgend jaar wettelijk verantwoordelijk worden voor de bekostiging van de lokale omroepen. De Loco zal dus een subsidieaanvraag moeten doen om voor dit geld in aanmerking te komen; onze partij vindt dat de gemeente dan welwillend tegenover een subsidieverzoek van de Loco moet staan. Wel mag van deze organisatie – net als van alle andere die subsidie ontvangen – verwacht worden enig inzicht te geven in de urgentie ervan en de eigen mogelijkheden.

Inge de Vries – de Jong
Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht