ChristenUnie helpt paardensportverenigingen in het zadel

vrijdag 19 februari 2010 14:30

Dankzij een wijzigingsvoorstel van de ChristenUnie dat in de raadsvergadering van 16 februari steun kreeg van de PvdA kunnen de Noordveluwe ruiters en ponyclub Oosterwolde verder met hun plannen om hun sport uit te oefenen aan de Brandsweg. Het voorstel van het college om grond ter beschikking te stellen aan de verenigingen was voor de ChristenUnie en een raadsmeerderheid een brug te ver. Er is ook grond aan de Rambonnetweg aangekocht door de gemeente voor de mogelijke komst van de Heuvelruiters. De pachtkamer doet binnenkort uitspraak in hoeverre deze grond wel pachtvrij kan worden verkregen. Zodra hier duidelijkheid over is zal wat betreft de ChristenUnie deze grond weer verkocht worden nu de verenigingen het niet eens konden worden over één lokaal hippisch centrum in Wezep.

Op 30 juni 2009 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen waarbij de Noordveluweruiters en Ponyclub Oosterwolde alsmede de Heuvelruiters gevraagd is om met een gemeenschappelijk plan te komen tot de realisatie van één hippisch centrum. De ChristenUnie heeft er nooit een geheim van gemaakt dat wij de realisatie van één hippisch centrum alleen zagen zitten als de clubs zelf met een goed plan zouden komen. Nu er helaas geen gemeenschappelijk plan is gekomen kan de conclusie voor onze fractie niet anders zijn dat de gemeentelijke bemoeienis niet verder moet gaan dan alleen een planologische medewerking. Dit brengt met zich mee dat een ander onderdeel van het amendement uitgevoerd moet worden te weten de verkoop van de verworven gronden. Onze fractie wil niet wachten tot de Heuvelruiters duidelijk maakt wanneer ze wil verhuizen. In het amendement hebben we een duidelijk ultimatum gesteld met de daarbij behorende consequenties en het komt politiek ongeloofwaardig over daar nu geen gehoor aan te geven. Kortom zodra duidelijk is dat de gronden pachtvrij geleverd kunnen worden aan de gemeente dan zal het college de gronden ook meteen weer moeten verkopen. In juni 2009 hebben we begrepen dat dit zonder verlies zou kunnen. Mocht op basis van een uitspraak van de pachtkamer eind deze maand blijken dat de te verwerven gronden niet pachtvrij opgeleverd kunnen worden dan zal naar wij aannemen de koopovereenkomst ontbonden worden en valt er dus ook geen grond te verkopen door de gemeente.

Wat overblijft uit de eerdere aan de raad voorgelegde plannen is de huisvesting van de Noordveluwe ruiters en Ponyclub Oosterwolde aan de Brandsweg in Wezep. In voorgaande raadsvergaderingen zijn hier door de diverse fracties waaronder die van de ChristenUnie al diverse uitspraken over gedaan en dan met name over de financiering.

Het college voelde zich geroepen wel een financiële bijdrage te moeten leveren omdat ook de Heuvelruiters de grond destijds in erfpacht heeft gekregen van de gemeente. De fractie van de ChristenUnie deelt niet de mening van het college om het rechtsbeginsel van gelijke behandeling van stal te halen. Dat zou met zich meebrengen dat je ook een derde ruitervereniging die zich ergens wil vestigen in Wezep een stuk grond in erfpacht zou moeten aanbieden. En heb je het over een tweede korfbal-, voetbal- of tennisvereniging die een nieuwe stek in Wezep wenst dan kun je die vereniging ook niet in de kou laten staan. Met andere woorden toepassing van dit rechtsbeginsel van gelijke behandeling zou een ongewenste precedentwerking met zich meebrengen.

Voor de ChristenUnie reden is het voorstaande reden om niet akkoord te gaan met het collegevoorstel. Wij willen de paardenverenigingen niet in de kou laten staan en stellen voor dat de verenigingen samen met Stal Van de Berg dusdanige afspraken maken dat zij voor langere tijd gebruik kunnen maken van de nieuw te bouwen hal. Als die constructie er komt dan kan wat ons betreft de sportbestemming gegeven worden aan de grond waar de erfpacht voor wordt verleend.

Ons amendement waarin dit was opgesloten kreeg in eerste instantie geen meerderheid in de raad. Na een kleine wijziging op ons amendement kon de fractie van de PvdA wel ons voorstel steunen waarmee een raadsmeerderheid was ontstaan. De wijziging op ons amendement betrof het aanhouden van de aangekochte grond tot het moment dat de pachtkamer een uitspraak heeft gedaan over de vermeende pacht op die grond. Als die duidelijkheid er is zal het college weer terug komen naar de raad met een nieuw voorstel en zal de ChristenUnie ongetwijfeld wederom voorstellen om de grond te verkopen aangezien er geen gemeenschappelijk plan voor één lokaal hippisch centrum zal komen.

Henk van Bergeijk

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie helpt paardensportverenigingen in het zadel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.