ChristenUnie wil juiste afslag niet missen

Henk mei 2010zaterdag 08 februari 2014 20:14

Voor iedereen is duidelijk dat er iets moet gebeuren aan de huidige op- en afritten van de A28 in Wezep. De rotonde bij garage Schaftenaar slibt nu al regelmatig dicht met verkeer en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Maar ook de komst van nieuwe bedrijven naar het bedrijventerrein H20 vraagt op een verbeterde aansluiting op de A28. De ChristenUniefractie heeft het Collegevoorstel gesteund om variant B nader uit te werken. Een keuze voor een geheel nieuwe aansluiting op de A28 ter hoogte van de Voskuilerdijk. SGP, PvdA en de VVD dachten er net zo over waarmee het raadsbesluit met ruime meerderheid is aangenomen.

Na een zorgvuldige voorbereiding en afstemming met de bevolking en bedrijfsleven heeft het College van B en W een tweetal varianten ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Een variant A waarbij de bestaande aansluiting op de A28 zou worden opgewaardeerd met een forse impact voor een aantal woningen en een bedrijf in de omgeving van de huidige rotonde. En een variant B waarbij is uitgegaan van een geheel nieuwe aansluiting op de A28 ter hoogte van de Voskuilerdijk met een parallelweg aan de overzijde van de A28.

Met de voorliggende gegevens is voor de fractie van de ChristenUnie het duidelijk dat variant B de voorkeur heeft. Niet in de laatste plaats omdat deze aansluiting het beste is voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein H20. Voor met name logistieke en distributiebedrijven zal de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein alleen maar toenemen hetgeen ook al is benoemd in de beleidsnotitie vernieuwd perspectief waartoe vorig jaar is besloten en waarmee de provincie Gelderland heeft ingestemd. Maar ook tijdens informatieavonden is wel duidelijk geworden dat voor verreweg de meeste aanwezige bewoners van Wezep Noord de voorkeur uit ging naar variant B en dat kunnen we goed begrijpen. We moeten er niet aan denken dat al het toekomstige vrachtverkeer over de rondweg naar de A28 zal moeten rijden en welke consequenties dat zal hebben voor bewoners van Wezep Noord. En dat er meer vrachtverkeer zal komen is een gegeven er ligt nl. een bedrijventerrein waar uiteindelijk meer bedrijven zullen komen. Daarom moet er nu nagedacht worden over een toekomstbestendige oplossing regeren is vooruit zien!

De kosten van beide varianten ontlopen elkaar niet veel te weten circa 1 miljoen euro. Voor een bedrag van 10 miljoen euro is al een dekking  te weten 5 miljoen heeft de provincie Gelderland toegezegd en ook 5 miljoen is er gereserveerd door Ontwikkelingsmaatschappij H20 voor deze ontsluiting. Voor een bedrag van 6 tot 7 miljoen is nog geen dekking gevonden ook dat zal een onderdeel van de uitwerking zijn. Het college gaf aan goede gesprekken met provincie en Rijkswaterstaat te voeren en er vertrouwen in te hebben een dekking te zullen vinden.

Met de keuze voor variant B is nog niet gezegd dat deze variant er ook daadwerkelijk zal komen. Er is door de gemeenteraad besloten om deze variant nader uit te werken en er zal nog besluitvorming aan de raad worden voorgelegd over alle vervolgstappen. Daarom is het verbazend dat de fractie van de ABO beide varianten afwijst en het maar zo wil laten (rotonde vervangen door stoplichten en alles is opgelost). Dat vinden we onverantwoord en problemen vooruit schuiven. We weten dat ABO het liefst zo snel mogelijk het hele H2O bedrijventerrein wil ontmantelen maar dat kost sowieso 7 a 8 miljoen waar zeker geen dekking voor is.  Het CDA wil geen keuze voor variant B maken aangezien het twijfelt aan de groeipotentie van het bedrijventerrein H2O terwijl de lijsttrekker van het CDA H2O juist weer omarmt. Woordvoerder van de Weerd opperde zelfs om beide varianten te onderzoeken en daarvoor nog 25 of 50 duizend extra beschikbaat te stellen.  Het standpunt van het CDA en ABO getuigt van weinig ambitie en vertrouwen. Variant B is de enige realistische oplossing voor de verkeersproblemen met betrekking tot de aansluiting op de A28.  Oldebroek heeft toekomstgerichte besluitvorming nodig, daarom is deze verdere  verkenning alleszins verantwoord.  

Voor de benodigde vervolgstappen heeft onze fractie ingestemd met de verstrekking van een krediet van 25.000 euro. Wel heeft ondergetekende als woordvoerder namens onze fractie, aandacht gevraagd voor het voorkomen van ongewenst sluipverkeer door Wezep. In het verkeerscirculatieplan zal hier terdege rekening mee worden gehouden. Niet alle ondernemers is Wezep zijn op voorhand blij met de keuze voor variant B omdat er minder verkeer langs hun pand zal komen. We zijn blij met de toezegging van College naar aanleiding van onze vraag, dat het in gesprek zal blijven met deze bedrijven om te zoeken naar mogelijkheden om de nadelen voor deze bedrijven zo gering mogelijk te doen zijn. Hierbij denken wij onder andere aan een goede bewegwijzering. Ook is door de fractie van de ChristenUnie gevraagd bij de uitwerking van de plannen daar waar mogelijk rekening te houden met de overlast die bewoners van Wezep Noord hebben en die ook kenbaar gemaakt is in de commissievergadering van 15 januari 2014 en dan hebben we het over geluid en fijnstof. Het College heeft toegezegd eventuele noodzakelijke aanpassingen meteen mee te nemen bij de uitwerking van de plannen.

Henk van Bergeijk


 

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil juiste afslag niet missen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.