Belangrijke stappen voor H2O

Nieuwe aansluiting A28woensdag 10 oktober 2018 11:52

De raadsvergadering van 27 september was een belangrijke in de geschiedenis van het bedrijventerrein H2O! In deze vergadering is zowel het nieuwe bestemmingsplan voor H20 alsmede het bestemminsplan voor de nieuwe aansluiting op de A28 goedgekeurd. 

In 2013 is het vernieuwd perspectief vastgesteld voor het bedrijvenpark H2O, een vernieuwde visie en koers met een herprofilering naar een regionaal bedrijvenpark, hiervoor was ook een nieuw bestemmingsplan nodig. Onderdeel van het vernieuwd perspectief is een goede ontsluiting van het bedrijventerrein. Na het doen van een variantenstudie heeft de gemeenteraad in 2014 gekozen voor een nieuwe op- en afrit op de A28 nabij de Voskuilerdijk. Met deze gekozen variant is er voor een optimale ontsluiting van het bedrijventerrein gekozen en een ontlasting van de verkeersdruk op de doorgaande route door de kern van Wezep. 

De ChristenUnie heeft tijdens de behandeling van de bestemmingplannen o.a. aandacht gevraagd voor het risico van sluipverkeer via de Voskuilerdijk, hierover hebben ook verschillende aanwonenden van deze weg ingesproken in de commissie. Onze fractie is van mening dat er gelijk bij de aanleg van de afslag al in samenspraak met belanghebbenden naar het ontmoedigen van sluipverkeer moet worden gekeken en niet pas na een evaluatie over 3 jaar. De Wethouder heeft toegezegd dit eerder op te pakken en hierover in contact te treden met omwonenden en andere betrokkenen. 

De bestemmingsplannen hebben een behoorlijk lange doorlooptijd gehad, o.a. een aanvulling op de PlanMer, het maken van een verkeerscirculatieplan, het doorrekenen van de geluidseffecten en de nodige afstemming met Rijkswaterstaat en provincie kosten veel tijd. Ook de afstemming met de gemeenten Kampen en Zwolle en de provincies Overijssel en Gelderland over de programmering van dit regionale bedrijventerrein in de marktregio heeft de nodige tijd gekost. Maar de hierbij betrachte zorgvuldigheid is zeker in ons voordeel bij het vaststellen van dit ontwerpbestemmingsplan. 

Een belangrijk onderdeel van deze plannen is de financiële onderbouwing daarvan. Dit heeft ons, en ook onze partners in H2O, veelvuldig beziggehouden. Met name de financiële onderbouwing voor de nieuwe op- en afrit heeft voor de nodige hoofdbrekers gezorgd, mede door de steeds hogere eisen die daaraan gesteld werden, o.a. door Rijkswaterstaat. De ChristenUnie is verheugd dat de provincie Gelderland bereid is om dit project voor eigen rekening en risico over te nemen en de meerkosten daarvan, welke onze eigen al toegezegde bijdrage te boven gaan, voor haar rekening neemt. 

De burgermeester heeft in de raadsvergadering nogmaals nadrukkelijk bevestigd dat er geen koppeling is tussen het voeren van gesprekken met een ‘bestuurlijke verkenner’ en de financiële bijdrage van de provincie en zo hoort het ook wat ons betreft. Dat wil niet zeggen dat de ChristenUnie het nut niet ziet van een verkenner welke de bestuurskracht van de Noord Veluwe in kaart gaat brengen, maar dat gaat dan wat ons betreft wel verder dan alleen de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek! 

De beide bestemmingsplannen zijn unaniem door de raad aangenomen. Ook de gemeente Hattem heeft onlangs al ingestemd met de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan van het Hattemse deel. De ChristenUnie is blij met deze eensgezindheid en nu is het hoog tijd om aan de slag te gaan! De economie is vol op stoom en bedrijven zijn op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. In de afgelopen jaren zijn er al de nodige gronden verkocht, recent ontvingen wij weer informatie over de komst van een tweetal bedrijven die bij elkaar ongeveer 2 hectare afnemen. Wij hebben er vertrouwen in dat het bedrijvenpark zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen en bijdraagt aan de werkgelegenheid in onze gemeente. 

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug

Reacties op 'Belangrijke stappen voor H2O'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.