Financiën gemeente Oldebroek weer op orde

euro-870757_1280.jpgwoensdag 13 november 2019 09:25

In de raadsvergadering van 7 november is de meerjarenbegroting 2020 – 2023 vastgesteld. De ChristenUnie is blij en dankbaar dat, ondanks de donkere financiële wolken welke er waren, we toch een zo goed als sluitende begroting hebben kunnen vaststellen. Maar ook dat de uitgangspunten uit het bestuursakkoord ‘met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’ overeind zijn gebleven. Belangrijke speerpunten voor ons zijn: hoe willen we omgaan met de Schepping, hoe willen we omgaan met elkaar en zorg bieden aan hen die kwetsbaar zijn.

In onze beschouwing zijn we ingegaan op de hectiek van deze tijd en wat dat met mensen doet. De prestatiedruk en het hoge consumptiepatroon eisen een hoge tol van mens en natuur en is in onze ogen op lange termijn niet houdbaar. Als samenleving en politiek staan we voor de keuze: kiezen we voor altijd maar meer, of voor een leven waarbij we economie en ecologie weer in balans brengen, een leven zoals de Schepper het bedoeld heeft.

We hebben speciaal aandacht gevraagd voor mensen in eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dat 10% van alle inwoners In Oldebroek, zo’n 2.300 personen, zeer ernstig eenzaam zijn en ruim 7.000 inwoners voelen zich matig eenzaam. Een andere zorgengroep welke we benoemd hebben is ‘mensen met verward gedrag’. Er zijn steeds meer mensen die niet meekunnen in de hectiek van onze samenleving. De uitgaven voor met name jeugdzorg blijven ons ook zorgen baren. We vinden het belangrijk dat zorg geleverd wordt wat nodig is maar moet ook alles wat kan? Tegen elke prijs? We beseffen ons dat dit een precaire discussie is maar moet was ons betreft wel worden gevoerd. We steunen het uitgangspunt wat benoemd is in de begroting ‘Goed is goed genoeg’. We denken dat dit uitgangspunt te rechtvaardigen is, maar we beseffen ons ook dat dit kan gaan schuren in de uitvoering. De fractie van de ChristenUnie is dan ook blij met de toezegging van de wethouder om hierover met de raad in gesprek te zullen gaan.

Andere punten waar we aandacht voor hebben gevraagd zijn: Het tempo van woningbouw.  Dit moet wat ons betreft omhoog. Meer aandacht voor nieuwe woonvormen voor met name senioren zoals generatiewoningen. Een toekomstvisie, waar we de komende decennia in onze gemeente willen gaan bouwen. Meer aandacht voor verkeersveiligheid en dan met name het fietsverkeer. Het college heeft toegezegd dat dit allemaal prioriteit zal krijgen het komende jaar. We zullen dat kritisch volgen. Verder is er toegezegd dat er in het eerste kwartaal van 2020 een voorstel komt voor Sport en Cultuur, over hoe we dit willen stimuleren en welke middelen daar dan bij horen. Ook zal er in dat kwartaal een nieuw speelbeleid (over speeltuintjes) aan de raad worden aangeboden om over te discussiëren. In het laatste kwartaal van dit jaar staat het nieuwe afvalbeleid op de agenda. De kosten voor de afvalstoffenheffing gaan ruim € 20,- per huishouden omhoog. Vooral omdat de belasting op het restafval almaar hoger wordt. We zullen flink stappen moeten maken om het restafval te verminderen. Genoeg ambities voor het komende jaar!

Speciaal aandacht hebben we gevraagd voor de biodiversiteit in onze gemeente door bijvoorbeeld het inzaaien van de bermen met speciale (bloemrijke) mengsels die goed zijn voor de instandhouding van de insecten en het gefaseerd maaien van de bermen. We hebben een motie ingediend om dit op te nemen in de beheerplannen. Deze motie werd nagenoeg unaniem (behalve VVD) gesteund.

De ChristenUnie is erg blij dat de begroting weer op orde is. De enorme tekorten die er begin van dit jaar waren hebben ons heel wat hoofdbrekens gekost. Er is daarna hard gewerkt en in de raadsvergadering van 11 juli hebben we de zogenaamde verdien- en bespaarmogelijkheden van zo’n 2 miljoen vastgesteld. Deze voorstellen zijn uitgewerkt in de begroting en daardoor is deze ook zo goed als sluitend. De ChristenUnie is blij dat we op deze manier de begroting structureel weer op orde hebben en dankbaar dat de ambities uit de bestuursovereenkomst overeind zijn gebleven. Wel vinden we het zorgelijk dat we daarvoor de OZB met 5% hebben moeten verhogen. In onze ogen doordat we als gemeente steeds meer taken van de Rijkoverheid krijgen toebedeeld waar geen correcte vergoedingen tegenover staan. We zijn hoopvol omdat er vorige week een motie in de Tweede Kamer is aangenomen waarin de regering wordt gevraagd deze ongelijkheid te onderzoeken en in kaart te brengen. Als fractie van de ChristenUnie zullen we dit blijven volgen en onze contacten in Den Haag blijven benutten om te waken dat de kosten van besluiten in Den Haag worden afgewenteld op de portemonnee van onze inwoners.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
AB 2020 def.[36616].docx51,9 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Labels

« Terug