Werk aan de winkel op het Meidoornplein

Visie Meidoornpleindinsdag 24 december 2019 17:00

Op donderdag 12 december is er in de raad van Oldebroek weer gesproken over de Revitalisering van het Meidoornplein. Na de eerste fase in 2015 - 2016 was het de bedoeling dat de ondernemers zelf de tweede fase voor hun rekening zouden nemen. De ChristenUnie was dan ook teleurgesteld dat het college met een voorstel kwam waar een budget van twee miljoen euro werd gevraagd . Aan de andere kant zien we ook wel de voordelen van het slopen van oude panden en verplaatsing van de Lidl en daardoor meer parkeergelegenheid. Met inachtneming van de randvoorwaarden die het college na de commissievergadering had opgesteld hebben we ingestemd met het voorstel.

De fractie van de ChristenUnie vond de visie van het college, wat niet meer was dan een aantal plaatjes, weel te mager om vast te stellen. Daarom hebben we samen met SGP, VVD en PvdA/Burgerpartij Oldebroek een amendement ingediend. Hierdoor wordt de visie geschrapt en worden de randvoorwaarden als voorwaarden meegegeven voor het te maken plan. Verder is er een opdracht om met meerdere varianten naar de raad te komen. Dit amendement kon rekenen op de steun van alle partijen, behalve het CDA. Het CDA gaf aan geen geld te kunnen bijdragen zonder dat er  een plan is. Zonder een uitspraak van de raad om het geld beschikbaar te stellen kunnen het college en de initiatiefnemers echter geen verdere stappen ondernemen en zou er nooit een plan komen. Omdat het college terug moet komen met meerdere varianten en daarbij ook rekening moet houden met de randvoorwaarden behouden we onze controlerende functie op het geld wat wordt besteed aan de Revitalisering in fase II.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we nog wel enkele punten extra benadrukt. Zo missen wij de andere ondernemers in het plan, wij willen graag weten wat zij concreet bij gaan dragen. De gemeente legt geld bij en dan verwachten we ook dat alle partijen hierin hun bijdrage hebben. Verder is het noodzakelijk dat voetgangers zich welkom voelen op het Meidoornplein. Het laden en lossen van de winkels moet ook verkeersveilig zijn. Denk hierbij aan de situatie bij de Kruidvat, waar veel problemen ontstaan bij het laden en lossen. Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder als hier een vrachtwagen staat. Daarom moet het plein verkeersveilig ingericht worden, zodat alle verkeersdeelnemers zich veilig voelen.

Ons grootste zorgpunt is het ontstaan van een ‘flessenhals’ bij de Clematisstraat als de Plus naar voren wordt uitgebreid. De Clematisstraat is de hoofdingang naar het winkelcentrum en daarom moet er extra zorgvuldig om worden gegaan met de verkeerssituatie hier. Wij vinden het onwenselijk als de kruising straks onoverzichtelijk wordt en er onveilige situaties zullen ontstaan. Wij verwachten hier dan ook een bevredigende oplossing voor alle verkeersdeelnemers en de uitstraling van deze hoek.

Uiteraard zien wij ook positieve kanten aan het hele verhaal: meer parkeerplekken, een frissere uitstraling en minder lege panden. Het meest belangrijke in de verdere planvorming is het betrekken van meerdere partijen, zodat het echt een totaalplan wordt. Vooral het meenemen van buurtbewoners vinden we heel belangrijk, want deze partij is het meest betrokken en maakt de levendigheid op het Meidoornplein dagelijks mee. Hiermee wordt ook draagvlak gecreëerd en dit is noodzakelijk om het plan te doen slagen.

Wij wensen het college en verder ook alle partijen, waaronder de ondernemers en buurtbewoners veel succes en wijsheid toe met het verder uitwerken van de plannen. Wij hopen dat er uiteindelijk een variant uitgewerkt wordt waar alle partijen blij mee zijn. Een sympathiek voorstel met een hele mooie bedoeling, dat moge duidelijk zijn, maar er is letterlijk en figuurlijk nog veel werk aan de winkel.

Labels

« Terug