Een flinke stap naar minder afval

IMG_0202 3.jpgvrijdag 27 december 2019 09:49

Met unanieme instemming heeft de gemeenteraad besloten om over te gaan tot invoering van diftar in onze gemeente. Een belangrijke stap om de hoeveelheid restafval te verminderen tot de afgesproken kilo’s in de VANG-doelstelling.
Om de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstelling van 100 kg in deze coalitie-periode en 30kg in 2025 te halen, moeten de nodige stappen genomen worden. Waar eerdere voorstellen om dit doel te bereiken in de afgelopen jaren als niet besluitrijp door de commissie teruggegeven werden aan het college, is er nu grote eenstemmigheid over de voorgestelde aanpak van het college.

De fractie van de ChristenUnie is blij dat het nu duidelijk is welke stappen er worden genomen om de hoeveelheid restafval te verminderen. En om meerdere redenen. De eerste reden is duurzaamheid. Te veel waardevolle grondstoffen verdwijnen er nu met het restafval naar de vuilverwerker en worden daar, als ze er niet door nascheiding uitgehaald kunnen worden, uiteindelijk verbrand. Dat is zeer onwenselijk als we naar een duurzame, circulaire economie willen. Een tweede, ook niet onbelangrijke reden is dat de kosten van het verbranden van afval snel stijgen door de steeds hogere WMB-belasting (Wet Belasting op milieugrondslag) die daarop geheven wordt. Doen we niets, dan zal de afvalstoffenheffing de komende jaren alleen maar stijgen. 

Om tot de gewenste VANG-doelstelling te komen: minder kilo’s restafval, hebben de colleges van Nunspeet, Elburg en Oldebroek (NEO), een tweetal voorstellen geschreven om zo tot een gezamenlijke aanpak van het afvalprobleem te komen. Wel worden de voorstellen aan de afzonderlijke raden ter besluitvorming voorgelegd. De voorgestelde aanpak is als volgt.

Als eerste het voorstel om over te gaan tot het “invoeren van een tariefprikkel huishoudelijk restafval”, beter bekend onder de naam diftar. Nu wordt door ieder huishouden een gelijk, vast bedrag per jaar betaald voor het legen van de (grijze) container met restafval, ongeacht hoe goed of slecht gescheiden het afval wordt aangeboden. Bij het invoeren van en tariefprikkel, diftar, zal dit nieuwe tarief opgebouwd zijn uit twee delen, een lager jaarlijks vastrecht en een betaling per leging van de container. Met een betere scheiding van het afval en minder aanbieden van de grijze container zijn de inwoners zelf meer aan zet om de kosten voor het verwerken van afval in de hand te houden. 

Ten tweede vraagt het college de raad om akkoord gaan met de realisatie van een grondstoffenstation, (milieustraat) voor de NEO-gemeenten. Dit station zal in het geografische midden van de drie gemeenten aangelegd worden, in Elburg. Belangrijke reden om het gezamenlijk te doen is dat op deze manier de aanleg- en exploitatiekosten gedrukt kunnen worden en zo betaalbaar blijven.`Het grondstoffenstation is een belangrijke flankerende maatregel om tot minder kilo’s restafval te komen. 

De fractie van de ChristenUnie is positief over de twee gedane voorstellen. Het zijn goede stappen om tot het gewenste verminderen van het restafval te komen.

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde tariefprikkel in de vorm van betalen per leging van de grijze container. In de praktijk blijkt dat de gewenste daling van de kilo’s restafval zonder een ‘vorm van tariefprikkel’ niet gehaald wordt. Het in de voorstellen indicatief verwerkte middentarief van 6- 8 euro per leging laat zien dat het voor huishoudens goed mogelijk is om de kosten voor verwerken van afval in de hand te houden. Bij 20 keer aanbieden van de container zullen de jaarlijkse kosten gelijk zijn aan de huidige tarief opbouw. Bij een nog lagere frequentie van aanbieden zal het zelfs een voordeel opleveren t.o.v. de huidige situatie. 

De realisatie van een grondstoffenstation is een belangrijke schakel in het proces naar een betere scheiding van het afval. Flankerend beleid maakt het scheiden van het afval makkelijker, je moet tenslotte wel ergens met reststoffen naar toe. Regelgeving op dit gebied is ook aangescherpt en gemeenten zijn verplicht om een brengstation in te richten waar tenminste 18 reststoffen naar toe kunnen. Uiteraard wil iedere inwoner het brengstation zo dicht mogelijk in de buurt hebben, maar we snappen de locatiekeuze, een logisch gevolg van de ligging in de regio. Het ophalen van papier en karton, (papier container) en de takkenroute blijven in stand. Tevens heeft de fractie van de ChristenUnie, net als de andere fracties, er bij de wethouder op aangedrongen om, waar mogelijk, bestaande brenglocaties voor Klein Chemisch afval (KCA) in stand te houden. 

De keuze voor het invoeren van diftar is tegelijk ook een duidelijke keuze voor het nascheiden van Plastic, Metalen verpakkingen en Drinkkartons (PMD). Onze afvalverwerker, Omrin, heeft het proces van nascheiden ondertussen zo geperfectioneerd dat dit betere resultaten oplevert dan het scheiden door huishoudens vooraf. Vooral is onze fractie blij dat er nu duidelijkheid is hoeveel van de kilo’s herbruikbare reststoffen die er door het nascheiden worden uitgehaald, meetellen in de opgave van de gemeente. Duidelijk is geworden dat we al lang niet meer op de altijd gecommuniceerde 224 kg zitten En de verwachting is dat we door de invoeringen van diftar, door de realisatie van het grondstoffenstation en de nascheiding van Omrin, uitkomen op 86 kg restafval per inwoner per jaar! Het blijken haalbare doelstellingen! 

Maar het behalen van successen staat of valt wat ons betreft met goede communicatie! We hebben dit in de raadsvergadering nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Leg goed uit aan onze inwoners waarom we dit doen, wat de wettelijke verplichtingen zijn, wat de (financiële) gevolgen zijn als we niets doen en waarom de keuze is gevallen op het systeem van nascheiding. Invoeren van het nu voorgestelde kan op termijn een voordeel € 160.000, -- p/j opleveren 

De aangenomen voorstellen zijn een belangrijke stap tot invoering van diftar in 2021. Maar belangrijk voor het benodigde draagvlak en een succesvolle invoering zijn ook de in 2020 nog verder uit te werken thema’s. Zoals het doelgroepenbeleid, wat gaan we doen voor o.a. de minima, mensen met een medische indicatie en grote gezinnen etc. Ook het tarievenbeleid moet nog worden vastgesteld voor de invoering.

We kijken met belangstelling uit naar voorstellen hierover van het college! 

Fractie ChristenUnie Oldebroek

IMG_0202 3.jpg

Labels

« Terug

Reacties op 'Een flinke stap naar minder afval'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.