Geen fusie nu en in de nabije toekomst voor Oldebroek

kop veluwe.jpgmaandag 09 maart 2020 21:27

Op 26 september 2018 kreeg de gemeente Oldebroek een brief van provincie Gelderland dat ze bereid waren om de aanleg van de nieuwe afslag op de A28 over te nemen en alle risico’s voor haar rekening te willen nemen. In dezelfde brief werd gelijk melding gemaakt dat met Heerde en Hattem afspraken waren gemaakt om een verkenner in te zetten om naar de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op de Noord-Veluwe te kijken. Andere gemeenten werden gevraagd om daaraan mee te doen.

Gelijk ontstonden er allerlei verhalen dat de provincie in ruil voor de afslag gemeenten zou dwingen tot samenwerking en misschien wel tot een fusie. De ChristenUnie is echter nooit bang geweest voor een dwingende provincie, dat is nooit de bestuurlijke lijn van het provinciebestuur geweest en daar was ook geen reden voor. We hebben de inzet van de verkenners daarom ook altijd als een kans gezien en geenszins als bedrieging.

Anderhalf jaar later licht er een rapport. ‘Samen voor de Kop van de Veluwe’. In de raadsvergadering van 5 maart is dit rapport besproken. De fractie van de Christenunie is blij met dit rapport. Er wordt geconstateerd dat de gemeenten op de Noord Veluwe hun rol als lokaal bestuur naar behoren vervullen en daar zijn we blij mee. In het rapport wordt echter ook gewezen op de, veelal complexe, taken die er steeds meer naar de gemeenten toe komen. Een kleine gemeente is dan kwetsbaarder en de kwaliteit van de dienstverlening zou omlaag kunnen gaan. Belangrijke punten die voor de ChristenUnie ook altijd de motivatie is geweest om samenwerking te zoeken.

De economisch sterke regio Zwolle biedt volop kansen, het advies om actief te participeren in de regio Zwolle steunen we dan ook helemaal. Regio Zwolle is voor ons naast de deur en is een belangrijke partner als het gaat over economie, werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg. De aanbeveling in het rapport van de verkenners dat provincie Gelderland de regio Noord-Veluwe hierin meer zou moeten ondersteunen zullen we zeker gebruiken richting het provinciebestuur.

Dit is één gedeelte van het rapport, meer participeren in de regio Zwolle. Dit vergt de nodige actie maar is niet de meest moeilijke. Participeren is dan toch wat anders dan samenwerken. In het rapport is het treffend omschreven: “Hoewel het gebied van een afstand misschien een eenheid lijkt, zijn voor mensen in het gebied duidelijk grenzen waarneembaar”. Er wordt dan melding gemaakt van ‘de bult van de Veluwe’ en dat de Hanzesteden weer anders zijn dan plattelandsgemeente Oldebroek. We zien de verschillen natuurlijk ook, het gaat dan wat ons betreft vooral om mensen, sentimenten en gevoelens en daar moeten we ook niet lichtvoetig mee omgaan vooral als je wilt gaan denken aan fuseren. Daarom is het ook goed dat de bevindingen van de verkenners duidelijk geformuleerd zijn; dat een fusie nu en in de nabije toekomst niet aan de orde is. Oldebroek blijkt de enige gemeente te zijn die daarover na wil denken de andere gemeenten niet. We zijn blij dat dit duidelijk is dan kunnen we ons nu helemaal richten op de samenwerking zonder ‘angstscenario’s’ voor de toekomst.

In het rapport wordt aanbevolen om meer werk te maken van de samenwerking op bedrijfsvoeringtaken. Een aanbeveling waarmee we wat de ChristenUnie betreft flink mee aan de slag moeten. Er wordt wat ons betreft terecht opgemerkt dat de NEO-samenwerking stagneert als de ‘goede bedoelingen op ambtelijk niveau niet voldoende blijken te zijn’. We denken dat er vooral kansen zijn om de beleidsarme bedrijfsvoeringstaken samen op te pakken en daar dan ook concrete afspraken over te maken. In het rapport wordt dit ‘niet vrijblijvende bundeling van krachten’ genoemd. Een mooie positieve benadering ook voor gemeenten die de urgentie van samenwerking nog minder inzien. We hebben dan ook opgeroepen oog te houden voor deze gemeenten. Stappen zetten maar de lijntjes niet breken. En wat ons betreft kan die samenwerking zo breed mogelijk zijn, als Hattem ook mee wil doen zien we dat als een versterking.

Een ander belangrijk punt uit het rapport waar Oldebroek ook nadrukkelijk op wordt aangesproken is de ICT-samenwerking in H2O en de bedrijfsvoering samenwerking in NEO. Dit is op termijn onwenselijk staat er geschreven en dat onderschrijven wij. We lezen in dit rapport dat de provincie opgeroepen wordt hier een faciliterende rol in te nemen gericht op het wegnemen van financiële belemmeringen. Met dit rapport in de hand voldoende kansen om dit probleem op te lossen zouden we zeggen.

We kunnen ons voorstellen dat u als lezer (als u nog niet bent afgehaakt) denkt waar gaat dit allemaal over en waar maken ze zich druk om. We hopen dat dat dan zo blijft en u hier ook niets van merkt. We doen dit alles om te zorgen dat de dienstverlening en vooral ook de kwaliteit daarvan op een goed peil blijft voor een betaalbare prijs. Zodat het nog lang goed leven, wonen en werken is in een zelfstandig Oldebroek.

Labels

« Terug