Uitstel RES

Uitstel RES.jpgdinsdag 14 april 2020 17:33

Woensdag 8 april jl. kwam er bericht vanuit het nationaal programma RES (Regionale Energie Strategie) dat het tijdschema voor het opleveren van de RES is verruimd met 3 maanden. Hier is door vele betrokken bij dit proces ook om gevraagd.

Het coronavirus en de gevolgen daarvan heeft grote gevolgen voor ons doen en laten. Ons werk doen we als het even kan vanuit huis, of anders met behoorlijke aanpassingen en beperkingen, op locatie. Schoolgaande kinderen volgen al sinds enige tijd de lessen op afstand via de computer. Zo proberen we zo goed en zo kwaad als het kan in deze omstandigheden ons normale leven voort te zetten. Zo ook in de politiek. De fractie van de ChristenUnie heeft al een aantal digitale vergaderingen met elkaar gehad, en we worden er steeds bedrevener in!

Ook de gemeenteraad zal binnenkort haar eerste digitale vergadering gaan houden. Ook het raadswerk gaat immers gewoon door. Wel is er een keuze gemaakt in de te behandelen onderwerpen. Wat is urgent en wat kan op een later tijdstip ook nog wel. Een van de onderwerpen welke (zo leek het), geen uitstel kon dulden, is de behandeling van de ‘Concept-RES Noord-Veluwe’. Er was een strak schema opgesteld: consultatie raad en stakeholders begin april en besluitvorming in de raad uiterlijk 1 juni a.s.

Omdat er strak vastgehouden werd aan dat schema hebben we als fracties de voor de consultatie geplande extra commissievergadering in een aantal rondes via de mail gedaan. Op deze manier kon de visie van de raad op de concept-RES toch nog worden inbracht bij de stuurgroep die bezig is om daar een definitief voorstel van te maken. Zo zou je ook de besluitvorming over de bestuurlijk vastgestelde concept-RES in een digitale raadsvergadering kunnen doen. Immers “nood breekt wetten” en op deze manier zou het dan toch weer op tijd gelukt zijn. Maar dat voelt niet goed.

De regionale Energie Strategie (RES) is een proces waarin geregeld wordt waar wij in onze regio (Noord-Veluwe) duurzame energie gaan opwekken met behulp van zonne- en windenergie, om op gemeentelijk niveau aan de afspraken uit het klimaatakkoord te voldoen. Keuzes die een enorme impact gaan hebben op hoe onze omgeving eruit gaat zien in de komende jaren. Keuzes waar ook veel ander ‘stakeholders’ bij betrokken zijn, denk hierbij aan: agrariërs, natuurorganisaties, dorpsbelangen, bedrijvenkringen en natuurlijk ook onze inwoners.

Belanghebbenden die door de beperkingen die er zijn i.v.m. het coronavirus onzes inziens niet voldoende gehoord kunnen worden. Ook een debat van ‘face to face’ in de raad leek niet gevoerd te kunnen worden.

De fractie van de ChristenUnie heeft dan ook bij de schriftelijke consultatieronde haar zorg uitgesproken over de, in onze ogen, ernstige inperking van het democratisch proces in deze en aangedrongen op uitstel van de besluitvorming tot een tijdstip waarin deze wel weer normaal kan plaatsvinden. Ook vanuit allerlei lokale en regionale fracties en door andere betrokkenen is daarop aangedrongen. We zijn dan ook blij dat het nationaal programma RES besloten heeft om het tijdschema met 3 maanden te verlengen. Dit geeft hopelijk genoeg ruimte om een voorstel met deze importantie op een normale manier in een raadsvergadering te behandelen.

Voor verder informatie over de RES: https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx

Labels

« Terug