Natúúrlijk, natuurlijk spelen!

thumbnail_20200529_123513.jpgvrijdag 29 mei 2020 12:06

Tijdens de afgelopen commissievergadering is het speelbeleids- en beheerplan door de commissie besproken. Er is unaniem gekozen voor uitwerking van het tweede scenario, namelijk het behouden van de speellocaties en de keuze voor zo veel mogelijk natuurlijke speelaanleidingen. De fractie van de ChristenUnie staat achter dit scenario, want kinderen kunnen hiermee zelf op ontdekking gaan. Daarnaast was dit opgenomen in het bestuursakkoord en sluit het aan bij het onlangs bereikte preventieakkoord in de gemeente.

Enkele jaren terug is er geprobeerd om onderhoud en beheer van speelplekken te laten uitvoeren door bewoners. Dit heeft echter niet tot het gewenste effect geleid, waardoor er door de raad budget is vrijgemaakt voor een nieuw speel- en beleidsplan. Er zijn wandelingen geweest (met kinderen) langs verschillende speelplekken en daarbij zijn verschillende aspecten georiënteerd. Denk bijvoorbeeld aan populaire speelplekken, maar ook welke speelplekken bij drukke wegen liggen. Verder is er een enquête gehouden onder inwoners en uiteindelijk zijn er drie scenario’s blijven liggen:

- Scenario 1: De huidige speelplekken blijven zoveel als mogelijk gehandhaafd. Als er dan nieuwe speeltoestellen nodig zijn dan zal er een gelijkwaardig toestel voor terugkomen.
Scenario 2: Alle speellocaties worden behouden en er worden zoveel mogelijk natuurlijke speelaanleidingen ingericht.
- Scenario 3: Meer aandacht voor centrale buurtspeelplekken. Inrichting met traditionele speeltoestellen, maar wel stimulans om natuurlijke speelaanleidingen te verzorgen. Dit scenario heeft echter als nadeel dat de kleinere speelplekken minder aandacht krijgen.

Zoals eerder benoemd is de keuze unaniem op scenario 2 gevallen. Het geld wat we structureel beschikbaar hebben gesteld is niet allemaal nodig en ook hebben we nu een goed plan om speeltuinen in stand te houden. Belangrijk is dat de gemeente en inwoners samen optrekken bij de instandhouding van de speelplekken. Wij hebben er vertrouwen in dat zowel inwoners als de gemeente hun steentje bijdragen. De gemeente spreekt bewoners aan op hun verantwoordelijkheid betreffende gebruik en beheer van speeltuinen, maar ook is het mogelijk dat hierbij onderhoudsbudget beschikbaar gesteld wordt voor bewoners. Hiermee kunnen ze zelf investeren in de benodigde middelen voor onderhoud en verbetering van de speelplek. 

We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat speellocaties blijvend geëvalueerd worden. Mocht blijken dat er nog maar weinig gebruik gemaakt wordt van speelplekken dan zal de gemeente in gesprek gaan met de omwonenden om een passende oplossing te verzinnen. Verder kregen we ook de toezegging dat er bij nieuwbouwprojecten altijd gekeken wordt of daar aanleiding is voor nieuwe speelplekken. Kinderen moeten te allen tijde op een veilige manier kunnen spelen zonder daarbij gevaarlijke wegen over te moeten steken.

Tot slot gaat de gemeente de lokale producent van speeltoestellen, IJslander, zoveel als mogelijk betrekken bij aanbestedingen van nieuwe toestellen. We zijn blij met deze toezegging van de wethouder, omdat wij het heel erg belangrijk vinden om producten zoveel mogelijk plaatselijk of regionaal in te kopen. Dat IJslander er ook nog eens een duurzaam concept op nahoudt is een extra stimulans om hen zoveel mogelijk te betrekken.

Kortom, wij geloven dat het nieuwe speelbeleid mede kan bijdragen dat de toekomstige generaties gezond opgroeien en uitgedaagd worden.

Labels

« Terug