Uitdagend financieel perspectief voor Oldebroek

cashbox-1642989_1920.jpgdinsdag 21 juli 2020 19:26

Zoals in de meeste gemeenten gebruikelijk is kijken we ook in Oldebroek halverwege het jaar vooruit naar het komende jaar. Het college van B&W stelt dan een perspectievennota (PPN) op, met een overzicht van de financiële situatie en worden er voorstellen gedaan voor de meerjarenbegroting 2021-2024. Alle fracties in de raad krijgen daarna de gelegenheid om daarop te reageren zodat de wensen en aanbevelingen meegenomen kunnen worden bij de opstelling van de begroting. Normaliter een mooie gelegenheid voor de fracties om punten aan te dragen waarvan ze vinden dat er extra inzet nodig is. De laatste jaren is het echter zoeken waar nog op bezuinigd kan worden om de begroting sluitend te krijgen.

Ook dit jaar blijkt dat er weer bijna 1 miljoen bezuinigd moet worden om de begroting sluitend te krijgen. Dit door wederom tekorten op Jeugdzorg en een sterke stijging voor loonkostensubsidies welke nodig zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst te krijgen. Vorig jaar moesten we rond de 2 miljoen besparen en moest zelfs de OZB met 5% worden verhoogd. Het college is van mening dat lastenverhoging voor inwoners moet worden vermeden. Alle fracties waren het daar volkomen mee eens. Dat betekent wel dat er andere wegen gevonden moeten worden waarop dan wel kan worden bezuinigd. We kregen daartoe een overzicht met verdien- en bespaar mogelijkheden. Kale cijfers met nog weinig onderbouwing wat dat gaat betekenen. Enkele voorbeelden; € 200.000 taakstellend op de personeelsbegroting, € 200.000 taakstellend op inhuur, € 55.000 beperking openingstijden gemeentehuis, € 25.000 stopzetten autokostenvergoeding WMO. Als fractie van de Christenunie hebben we aangegeven op voorhand geen oordeel te geven maar hebben we wel gevraagd om een verdere uitwerking met daarbij ook de gevolgen goed in beeld te brengen zodat we bij de begrotingsvaststelling verantwoorde keuzes kunnen maken.

We hebben onze complimenten gegeven aan het college voor de inzet welke ze plegen om de begroting rond te krijgen maar ook voor de inzet om onze nood in Den Haag onder de aandacht te brengen. Wethouder Vos was één van de initiatiefnemers voor het protest op 2 juli in Den Haag van heel veel wethouders uit het hele land die met dezelfde problematiek te maken hebben. Een Rijksoverheid die steeds meer taken naar gemeenten schuiven en daar niet of onvoldoende middelen tegenover zetten. Dat kan zo niet doorgaan en moet veranderen. Minister Ollongren verschuilt zich weer achter het starten van een nieuw onderzoek. Een geëigend middel om een beslissing voor je uit te schuiven en gemeenten in de tussentijd met de problemen op te zadelen.

De meicirculaire laat onverwachts een meevaller van 5 ton zien maar dat geld zullen we nog hard nodig hebben want de kosten van de coronacrisis en de problemen bij zwembad de Veldkamp krijgen we ook nog op ons bord. Daarom lijkt het ons verstandig om ons wat dat betreft niet rijk te rekenen maar proberen met enige reserve te begroten.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we nog wel speciaal aandacht gevraagd voor enkele zaken die in onze ogen aandacht verdienen. Als eerste de kosten voor de Jeugdhulp die we maar niet onder controle krijgen. We vinden dat we als raad daar nog nadrukkelijker met elkaar over in gesprek moeten om te bepalen welk niveau van zorg we goed genoeg vinden. Een lastige en misschien wel pijnlijke discussie, maar wel één die we zullen moeten voeren. Verder hebben we aandacht gevraagd voor de overlast van een kleine groep jongeren op het Meidoornplein. Wat ons betreft kan het niet zo zijn dat de politie en daarmee de openbare orde door sommige jongeren niet meer serieus wordt genomen. Het kan niet zo zijn dat ouders van bepaalde jongeren de andere kant opkijken en daarmee hun eigen kind de rug toe keren. De ChristenUnie wil dat er een plan komt, waarbij we de jongeren al vanaf het consultatiebureau en de scholen goed in het oog hebben en niet uit het oog verliezen. De samenwerking tussen het CJG, de scholen, de politie en vooral het straathoekwerk moet meer gestalte krijgen, waarbij de focus meer moet liggen op de signalen van de jongeren zelf, dan op symptoombestrijding. Het college gaf aan dat dit probleem hun volle aandacht heeft en er bovenop te zitten. We zullen dit nadrukkelijk volgen.

Andere zorgpunten die we vaker onder de aandacht brengen zijn; de woningbouw die wat ons betreft wel versnellen mag, de woningcorporaties die in Oldebroek wel heel erg weinig doen, de leefbaarheid van het buitengebied en een verder uitwerking van onze ambitie om een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie te zijn in 2025. Geen groot wensenlijstje, want we beseffen dat er weinig te besteden valt en het nog een flinke opgave wordt om zonder lastenverhoging de dienstverlening en het voorzieningenniveau op peil te houden. 

Labels

« Terug