Maatwerk en beleid

Kleine Woldweg 10.jpgvrijdag 02 oktober 2020 16:30

In de laatstgehouden raadsvergadering hebben we als fractie van ChristenUnie tegen een voorstel tot bestemmingsplanwijziging van het college gestemd. Een bijzonderheid omdat we als raad kaders hebben vastgesteld waarbinnen het college kan handelen of met moverende redenen kan afwijken. In dit geval waren we samen met de fracties van ABO en CDA niet overtuigd dat het college hieraan heeft voldaan. De SGP-fractie deed nog een verwoede poging om het voorstel van de eigen wethouder te redden maar de raad stemde in grote meerderheid tegen (6 voor en 11 tegen).

Wat is er aan de hand?

Op locatie Kleine Woldweg 10 in Oosterwolde is een varkenshouderij gevestigd. Dit bedrijf heeft al langer problemen van financiële en milieutechnische aard. Om deze problemen op te lossen is er door de varkenshouder in samenwerking met de wethouder naar een oplossing gezocht. Het bedrijf laten stoppen en gebruik laten maken van de functieveranderingsregeling Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB) leek daarbij een oplossingsrichting.

Wat is het beleid?

In 2017 is het VAB-beleid na uitvoerige discussie in de raad geactualiseerd. We hebben toen o.a. besloten om bij 2000 m² of meer aan te slopen agrarische bebouwing twee vrijstaande woningen terug te mogen bouwen. Dit beleid is erop gericht om stoppende boeren te stimuleren om de overbodig geworden schuren te slopen en zodoende verrommeling tegen te gaan.

Maatwerk of nieuw beleid?

Twee bouwkavels waren in deze situatie financieel echter niet toereikend. Daarom is er een oplossing gezocht in het taxeren van het complex en dit te vermeerderen met de sloop- sanerings- en herontwikkelkosten. Dit bedrag moest dan door verkoop van bouwkavels weer worden terugverdiend. Dit betekende dat er 5 bouwkavels moesten worden verkocht om quitte te kunnen spelen. In de tussentijd werd duidelijk dat het bedrijf ook in aanmerking komt voor een landelijke subsidie voor de saneringsregeling varkenshouderij. Door deze subsidie weer af te trekken komt de berekening op 3,5 bouwkavel, afgerond 4.

De onderbouwing van het college is de ruimtelijke kwaliteit van het perceel en de omgeving te verbeteren. Het bedrijf heeft in 2012 een bouwvergunning gekregen om het bedrijf te verdubbelen en dat is volgens het college ongewenst en daarom is bovengenoemde constructie verdedigbaar.

Onze kanttekeningen. 

  1. In 2012 is er een vergunning afgegeven waarin onderbouwd is dat de nieuwe varkensschuur planologisch prima inpasbaar is. Het kan niet zo zijn dat we nu een draai van 180 graden maken en bepleiten dat we om planologische redenen dit moeten voorkomen. Daarbij komt dat nieuwe stallen aan veel meer eisen moeten voldoen waardoor uitstoot van geur en fijnstof alleen maar zou verminderden.
  2. De kwaliteitsverbetering kunnen we ons nog wel wat bij voorstellen. Vier burgerwoningen of een grote varkensschuur naast je huis. Maar er zijn wel meer locaties waar dit speelt. De planologische verbetering geldt zeker niet voor het aangrenzende veehouderijbedrijf
  3. Het uitgangspunt van de milieuoverlast mag wat ons betreft niet de motivatie zijn om hieraan mee te werken. Overtredingen mogen niet worden beloond.
  4. We hebben in 2017 het huidige VAB-beleid vastgesteld. We hebben daarin bewust ingestoken op maximaal twee nieuwe woningen. Dit om te voorkomen dat er te veel aan woningen in het buitengebied, op plekken waar het mogelijk niet gewenst is, worden gebouwd.
  5. Dit is geen variatie op VAB-beleid of maatwerk maar compleet nieuw beleid. Met een marktwaarde toets en berekenen hoeveel woningen er teruggebouwd mogen worden, wordt er een precedent geschapen. We zullen nieuwe aanvragen dan op eenzelfde manier moeten behandelen. Op locaties waar de waarde van de opstallen vele malen groter is dan op deze locatie zullen dan kleine dorpjes gebouwd gaan worden. Iets wat wij zeker niet willen.

Het verweer van de SGP-fractie.

De SGP-fractie haalt zelfs de landelijke politiek erbij. Er wordt verwezen naar de oproep van landbouwminister Carola Schouten die gemeenten oproept om maatwerk te leveren bij de warme sanering varkenshouderij. We zijn het helemaal eens dat we maatwerk moeten leveren op dergelijke locaties en daar is ook ruimte voor in het beleid. Maar dat is heel wat anders dan bovenop de warme sanering (wat betekent dat er een flinke vergoeding wordt betaald bij stoppen) er door de gemeente zoveel bouwkavels moeten worden toegestaan totdat de ondernemer er financieel voldoende uitspringt. Maatwerk betekent voor ons goede planologische invulling en geen inkomenspolitiek. De SGP verwijt de partijen die vast willen houden aan afgesproken beleid van ‘oude politiek’. Wat ons betreft liever oude politiek dan gelegenheidspolitiek.  

We vinden het goed dat er bij problemen naar oplossingen wordt gezocht, we noemen dat maatwerk. Maar wat ons betreft wel binnen de kaders die door de raad zijn vastgesteld. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, die we niet met maatwerk kunnen oplossen, dan kan dat vragen om nieuw beleid. Beleid wat d.m.v. een collegevoorstel naar de raad komt en waar we met elkaar over in debat gaan en bezien of we dat nieuwe beleid willen. Beleid wat vervolgens, als het door de raad wordt vastgesteld, kan worden toegepast. Zodat de regels duidelijk zijn en voor iedereen hetzelfde, kortom een betrouwbare overheid.

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Maatwerk en beleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.