Begroting 2021-2024

wallet-2292428_1920.jpgwoensdag 11 november 2020 12:08

In de raadsvergadering van donderdag 5 november heeft de raad van gemeente Oldebroek de meerjarenbegroting 2021-2024 unaniem vastgesteld. Alle partijen waren het wel met elkaar eens dat we in deze onzekere tijden geen grote plannen moeten maken maar wel de taken die er liggen moeten uitvoeren.

Als fractie van de ChristenUnie zijn we blij dat het college van B&W erin is geslaagd om, zonder lastenverzwaring, een sluitende begroting te presenteren. Ook dit jaar moest er weer flink (1 miljoen) bezuinigd worden om de begroting rond te krijgen. Er zijn nog steeds grote tekorten op jeugdzorg. We krijgen nog steeds te weinig geld van het Rijk om de kosten die we maken te kunnen betalen. Voor 2022 is er wel extra geld beschikbaar gesteld maar we blijven er in Den Haag op aandringen om dit ook structureel beschikbaar te stellen. Dit wordt vooruitgeschoven zodat een nieuwe regering, na de verkiezingen in 2021, hierover zal moeten besluiten.

In de begrotingsvergadering hebben we onze algemene beschouwingen gegeven op de begroting. Die kunt u hieronder integraal lezen maar de belangrijkste punten willen we noemen. We hebben specifiek aandacht gevraagd voor de problemen op het Meidoornplein. Wij vinden het niet acceptabel dat een kleine groep jongeren zoveel overlast veroorzaakt. Wat ons betreft moet er echt wat gebeuren. Op onze vraag welke plannen het college heeft kwam het antwoord dat er geen plannen meer worden gemaakt maar dat er zal worden opgetreden. Dat antwoord is ons uit het hart gegrepen, we zijn benieuwd naar de uitwerking.

Een ander punt waar we aandacht voor gevraagd hebben en wat min of meer mee te maken heeft met bovenstaande is het middelengebruik. We constateren een steeds groter wordend probleem. Jongeren die steeds vaker maar ook steeds jonger drugs gebruiken. We hebben opgeroepen om met een gedegen plan van aanpak te komen en daar een breed pallet aan deskundige partijen bij te betrekken zoals CJG, politie, straathoekwerk, afvaardiging van primair en voortgezet onderwijs. Maar ook de kerken want ook daar is de problematiek niet onbekend. Wat ons betreft moet er nu echt wat gebeuren. We zijn de overlast meer dan zat maar nog meer zijn we begaan met deze jongeren. We zien de gevolgen, hele gezinnen worden ontwricht en de toekomst wordt vergooid. Dat mogen en willen we niet laten gebeuren. Gelukkig werd ons voorstel helemaal omarmd door de burgemeester namens het college. Ze gaf aan om ook bestuurlijk te bekijken of de APV nog meer aangepast kan worden om meer repressief op te kunnen treden.

We hebben onze zorgen uitgesproken over de woningbouw in onze gemeente. Er is een enorme vraag naar woningen ook in Oldebroek. De ambitie in de begroting; om 70 nieuwe woningen per jaar te bouwen, vinden wij te laag. Maar wat erger is, dat ambitieniveau wordt al jaren niet gehaald. We maken ons zorgen of er nu maar ook in de toekomst wel voor alle inwoners een betaalbare en passende woning is. Daarom vinden we het belangrijk om na te denken over hoe we dat gaan veranderen, waar we in de toekomst kunnen bouwen en hoe we nieuwe woonvormen een kans kunnen geven. We willen graag met het college maar ook met andere partijen hierover in gesprek. Daarom hebben we onlangs een opiniërende nota geschreven met onze visie daarop. Gelukkig gaven de meeste partijen aan dat ze onze zorgen delen en dat gesprek wel aan te willen gaan.

We hebben vorig jaar december besloten dat we per 2021 met de afvalinzameling overgaan op DIFTAR (vast tarief per jaar en betaling per lediging). We hebben onze zorgen uitgesproken dat nog steeds bij veel inwoners niet voldoende duidelijk is wat er nu precies gaat gebeuren en waarom. Wij, en met ons meerdere partijen, hebben er bij de wethouder op aangedrongen om dit nog beter te communiceren. Er is toegezegd dat er een duidelijke flyer zal worden gemaakt die huis aan huis zal worden verspreid.

De Regionale Energie Strategie (RES) is een proces waar we onze zorgen al eerder over hebben uitgesproken. De RES 1.0 en de uitwerking daarvan heeft grote gevolgen op de leefomgeving van onze inwoners. We vinden het dan ook een voorwaarde dat inwoners en belanghebbenden hierover mee kunnen praten. Maar maatregelen rond corona maken fysieke bijeenkomsten onmogelijk. Wij hebben er daarom voor gepleit dat het college gaat lobbyen voor uitstel van de besluitvorming rond de RES 1.0. De wethouder heeft toegezegd daar zijn best voor te zullen gaan doen. Wij zullen dat nauwlettend volgen.

Financieel zijn we nog steeds een gezonde gemeente. Onze reserves zijn de laatste jaren echter flink gekrompen. We hebben dan ook heel wat investeringen gedaan of gepland. Denk aan nieuwe scholen, nieuwe brandweerkazerne in Oldebroek, Hart van Oosterwolde, Meidoornplein, Erika Terpstrahal. We zijn daar blij mee, we doen dat allemaal in het belang van de leefbaarheid in onze gemeente. Gelukkig hebben we de meeste zaken aardig op orde maar dat betekent wel dat we de komende jaren heel voorzichtig zullen moeten zijn met nieuwe plannen. Voor nu ligt de prioriteit op ondersteuning bieden voor mensen en bedrijven die het moeilijk hebben met de gevolgen van de coronacrisis.

Deze crisis leert ons wel weer om na te denken wat er nu echt belangrijk is in ons leven. We kunnen en moeten plannen (begroting) maken maar uiteindelijk is het God die bepaalt wat er gebeurt. Dat geeft ons als fractie van de ChristenUnie dan ook de hoop en het vertrouwen voor de toekomst.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
algemene beschouwing begroting 2021.docx20,1 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Labels

« Terug