Concept-Regionale Energiestrategie

image1.pngmaandag 03 augustus 2020 09:25

De fractie van de ChristenUnie is een groot voorstander van duurzame energie. Zo kent u ons ook, wij vragen daar zeer regelmatig de aandacht voor. En toch hebben we grote moeite met het voorstel van het college om in te stemmen met de volgende stap in de procedure van de Regionale Energiestrategie (RES), een verplichting, opgelegd vanuit het rijk aan de gemeenten. Maar waar zit onze moeite dan? Allereerst hebben we moeite met de ‘doordenderende trein’, hetgeen het proces in onze ogen is, maar ook wat we allemaal moeten doen in opdracht van Den Haag en dat in een moordend tempo.

In coronatijd hebben wij en anderen verzocht om uitstel van de RES-procedure zodat het debat over de concept-RES ook “face to face” kon worden gevoerd. We schreven in april hierover het volgende: https://oldebroek.christenunie.nl Het uitstel is er (gedeeltelijk) gekomen. Maar er is ook voor gekozen om de regionale consultatieronde met alle raden uit de RES-Regio Noord-Veluwe niet meer te houden. Ook de vooraf geplande extra commissievergaderingen waar de lokale fracties uit de gemeente Oldebroek onderling het debat aan zouden gaan over de concept-RES, zijn niet meer gehouden. Uiteindelijk zijn de ideeën over RES door de verschillende fracties op papier gezet en doorgestuurd naar de stuurgroep-RES. En dan ligt er, zonder debat vooraf door de fracties en zonder debat in de regio, een voorstel van het college aan de raad om in te stemmen met de concept-RES.

In een recent artikel in het VNG-magazine stond onder de kop: “Door de strot geduwd? Douwe Jan Elzinga over de RES” het volgende te lezen over de RES: https://vng.nl/artikelen/door-de-strot-geduwd-douwe-jan-elzinga-over-de-res

Dit artikel verwoordt nu precies waar voor de fractie van de ChristenUnie de moeite zit bij de RES-procedure. We zien de noodzaak van het verduurzamen van onze energievoorziening en we zien ook zeker de voordelen ervan om dit vraagstuk regionaal op te pakken. Maar toch, we zijn evengoed benauwd dat we de controle over het geheel verliezen.

We hebben als fractie van de ChristenUnie moeite met de schaalgrootte van de RES. Deze doet ons erg denken aan de procedure rond de luchthaven Lelystad, de Alderstafels. Op een schaal die voor het gemiddelde raadslid al niet eens meer is te volgen, laat staan voor de meeste inwoners die hierbij nog verder op afstand staan. We weten nu wat het proces van de Alderstafel voor onze regio heeft betekend, ondanks de vele protesten lopen de aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport over onze gemeente. De inbreng uit de regio in dat proces was groot, maar toch lijkt de invloed daarvan gering. Daar zit ook onze angst bij het instemmen met de concept-RES, je zegt min of meer gedwongen “ja” in een aantal deeltrajecten en voor je het weet kun je niet meer terug.

Onze weerstand zit hem ook in de concept-RES uitgewerkte 3 scenario’s. Deze 3 scenario’s zijn schetsen hoe en waar er in de RES-regio Noord-Veluwe, duurzame energie opgewekt kan worden. 3 scenario’s waarin in alle gevallen de gemeente Oldebroek een fors aandeel levert aan de regionale opgave.

Zie voor de scenario’s: https://energiestrategienv.nl/concept-RES

In scenario B, worden er een aantal windturbines ingetekend in de Polder van Oosterwolde, een gebied met belangrijke natuurwaarden voor o.a. de Grutto. En een zeer belangrijk gebied voor de agrariërs in onze gemeente. Daar zijn we gelijk ook heel duidelijk over geweest; windturbines op deze locatie zijn voor de fractie van de ChristenUnie onacceptabel! Ook de koppeling met ander dossiers, zoals de vernatting van de Polder van Oosterwolde en de landbouwtransitie horen niet thuis in de RES. Dossiers die in dit traject zomaar een eigen leven kunnen gaan leiden, dossiers die elk voor zich een zorgvuldig afweging verdienen.

In de scenario’s A en C zien we in beide een grote opschaling van de hoeveelheid windturbines in onze gemeente. Als we alleen al naar het percentage potentieel geïnstalleerde MW aan windenergie bekijken is dat een aandeel tussen de 36 en 53%. Dat is 39 en 45% in aantallen turbines voor de gemeente Oldebroek.  In deze twee scenario’s lijkt het erop dat we “gestraft worden” voor ons progressieve beleid op duurzaamheid de afgelopen jaren. Met de argumentatie, daar gebeurt toch al wat, goed om dan maar op die locaties te clusteren.  

De fractie van de ChristenUnie is van mening dat onze reactie op papier, gedaan in de consultatieronde, onvoldoende tot niet terug te vinden is in de concept-RES. Wij hebben dat in de commissievergadering, voorafgaand aan de raadsvergadering, ook uitvoerig besproken. Het college heeft daarop aangegeven dat de schriftelijke inbreng van de fracties uitdrukkelijk deel uitmaken van de verdere procedure om tot een definitieve RES.

Ook is er in deze commissie uitvoerig gesproken over de status van de genoemde scenario’s in de concept-RES. Daaruit kwam naar voren dat we deze moeten zien als denkrichting, niet als scenario’s waaruit gekozen moet worden of als scenario’s die de richting van het eindresultaat al aangeven. Voor een definitieve RES staan alle mogelijkheden nog open.

Omdat we ons, ondanks de toelichting en toezeggingen van het college, toch zorgen maken of onze lokale reactie op de concept-RES wel voldoende gehoord en meegenomen wordt door de stuurgroep-RES hebben we een amendement op het voorstel ingediend. Met dit amendement, mede ingediend door de fracties van de ABO, de SGP, het CDA en de PvdA/Burgerpartij Oldebroek, hebben we onze al eerder genoemde bezwaren op de concept-RES onderdeel gemaakt van het te nemen besluit. Dit om zo onze bezwaren nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de stuurgroep-RES die de komende tijd aan de slag gaat met een definitieve RES (RES 1.0). Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen door de raad.

Naast dat wij als raad goed meegenomen worden in het proces van de RES is het van minstens even groot belang dat u als inwoner van onze gemeente goed meegenomen wordt in het proces om te komen tot een definitieve RES. In de procedure om te komen tot een RES heeft het in gesprek gaan met alle betrokkenen een belangrijke plaats. Maar door de grootschaligheid maken we ons wel zorgen of dit voldoende gaat gebeuren.  Daarom hebben de fracties van de ChristenUnie, de ABO, de SGP het CDA en de PvdA/burgerpartij Oldebroek ook in een motie het college opgedragen om er op toe te zien dat onze inwoners maximaal worden meegenomen in de procedure. Ook deze motie is aangenomen.

Voor de exacte inhoud van het amendement en de motie verwijzen wij u naar de bijlagen bij dit artikel.

Uiteraard blijven wij ook in de komende tijd dit dossier nauwkeurig volgen!

 

Fractie ChristenUnie Oldebroek

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement RES 09-07-2020.docx123,9 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
image1.png512,0 kBimage/pngdownload
Motie RES 09-07-2020.docx122,7 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Concept-Regionale Energiestrategie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.