Polder Oosterwolde mooi houden met boeren

images (1).jpgdonderdag 29 oktober 2020 10:59

De fractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over voorgestelde aanpassingen in de omgevingsverordening van de provincie Gelderland en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Oldebroek.

Veel landbouwgronden in onze gemeente vallen onder het planologisch regiem Groene Ontwikkelzone (GO) en of weidevogelgebied. In het voorstel wordt dit gewijzigd in Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het GNN is volgens de omschrijving bestaande natuur en nog te realiseren nieuwe natuur. De fractie van ChristenUnie maakt zich zorgen over de ontwikkelmogelijkheden en bedrijfsvoering van de agrarische ondernemers in deze gebieden als voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd. Veel agrarisch ondernemers in onze gemeente zijn actief bezig met natuur- en of weidevogelbeheer. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat dit gestimuleerd wordt maar ook dat er ontwikkelmogelijkheden blijven, we zullen ze hard nodig hebben om het mooie buitengebied in stand te houden.

In deze plannen worden ook wijzigingen voorgesteld om ontwikkelmogelijkheden voor windturbines op bepaalde locaties te vereenvoudigen. De ChristenUnie wil er zeker van zijn dat dit geen betrekking heeft op de polder Oosterwolde.

Daarom heeft de ChristenUnie aan het college van B&W van Oldebroek gevraagd of ze bekend zijn met de voorgestelde aanpassing in de verordening en of ze de zorgen van de fractie delen. In vervolg daarop is de vraag of er al een zienswijze over is ingediend en of het college anders bereid is dit alsnog te doen. Het ontwerp ligt van 2 oktober 2020 tot en met 13 november 2020 ter inzage. Er is dus nog tijd om een zienswijze in te dienen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Schriftelijke vragen fractie ChristenUnie over aanpassing Omgevingsverordening Gelderland (website).14,3 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Polder Oosterwolde mooi houden met boeren'

Prins, ir. (Geert Jan) [1321690]
Geplaatst op: 10-11-2020 16:50
Dit is mijn zienswijze: de polder Oosterwolde is nog altijd mooi, maar is grotendeels ten prooi gevallen aan agrarische productieverhoging. De ruilverkaveling is een belangrijke historische factor in dezen. Daarnaast de komst van kunstmest en een laag waterpeil t.b.v. de agrarische productie. Door klimaatverandering kan er tot op de dag van vandaag gras geoogst worden, wat deels opgeslagen wordt in plastic in de polder. De boerenerven zien er uit als bedrijventerreinen. Dit proces zet door, ook door het gemeenschappelijk landbouwbeleid vanuit de Europese Unie. Andere waarden in de polder komen daarmee onder druk, niet alleen de weidevogels, maar ook landschap, flora en fauna. Na Arkemheen is de polder het rijkste gebied in Gelderland qua weidevogels, mede dankzij de subsidies en zeker ook de vrijwilligers, maar vooral door het feit dat het gebied zich goed leent voor veenweidenatuur. Gezien de landelijke teloorgang aan weidevogels, is verdere bescherming in de polder goed. Toetreding van het gebied tot het Gelder Natuurnetwerk is daarom een goede stap en op termijn verwacht ik dat delen van de polder Natura 2000 gebieden worden.

Recentelijk is er ook een rapport verschenen dat toont dat de impact van agrarisch natuurbeheer via subsidies niet geweldig is. Wellicht moet je aan andere drijfveren bij mensen raken dan subsidies? Vanuit de Bijbel zijn christenen geroepen rentmeester te zijn. Als je dat begrip vertaalt naar: wij zijn God's voorman en staan boven de rest van de schepping en moeten het maximale uit die schepping trekken dan is dat niet mijn interpretatie. Het gaat m.i. veel meer om het zorg dragen voor het geschapene, vanuit onze kennis en kunde, en verantwoordelijkheid. Die schepping trekt aan het kortste eind in het huidig agrarisch bestel. Neem daarbij diepere vragen rond ethiek, internationale solidariteit e.d. dan is de vraag of het agrarisch systeem dat grotendeels wordt aangestuurd vanuit Brussel qua regelgeving en gedomineerd wordt door een aantal grote agribusiness interests, recht doet aan onze opdracht rentmeesters te zijn.

Ik zie graag dat de oude Zuiderzeepolders, waaronder Polder Oosterwolde open blijven, vrij blijven van zonneparken en windturbines, en dat we na gaan denken over hoe we die andere waarden van het gebied, zoals de diversiteit aan het geschapene, cultuurhistorie, recreatie, etc. meer ruimte geven boven verdere agrarische intensivering. We kunnen wel heel makkelijk achter 'de boer' aanhuppelen, maar de ene boer is de andere niet, en net als elke andere ondernemer kan een boer en voor kiezen invulling te geven aan rentmeesterschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid e.d. of productiemaximalisatie.

Dat de agrarische sector er ook verstandig aan doet niet blind te varen achter de agrarische intensiveringslobby getuigt m.i. ook de doorlopende trend van verlies aan boerengezinnen. Je kunt als politieke partij wel zeggen: "Wij staan pal achter onze boeren", maar wellicht zeg je daarmee ook dat je pal staat achter een systeem of proces dat het aantal boerengezinnen in de tijd vermindert.

We moeten de boerenfamilies in de polder helpen om in alternatieven te gaan denken, buiten het agrarische productiemaximalisatie-denken om. Dat is niet makkelijk, zeker niet in een behoudende cultuur als die van onze gemeente. Het begint met anders denken. Met omdenken. Met buiten gebaande paden durven denken. Met diepere vragen over het waarom we werken zoals we nu werken en of dat op termijn houdbaar is.

Ik steun jullie kritische monitoring op de plannen vanuit de Regionale Energiestrategie. Maar ik zou het fijn vinden wanneer t.a.v. de toekomst van onze buitengebieden, als de polder Oosterwolde, meer integraler vanuit het gebied wordt gedacht, van de waarde van die gebieden niet enkel voor de agrarische ondernemers, maar ook voor God's schepping die daar nog in relatieve rijkdom is te ervaren, ook al is er ook veel verloren gegaan, voor de cultuurhistorie, voor recreatie en wellicht ook voor sociaal-economische ontwikkeling die gaat om het realiseren van meerwaarde, en niet enkel om meer raaigrassnedes en tonnen maïs per hectare. De boeren die in dat denken blijven hangen, zullen elkaar op termijn wegconcurreren, want zo werkt het systeem van het kapitalisme nu eenmaal. In de Bijbel heet dat mammon geloof ik... Van de Christen Unie fractie verwacht ik een breder perspectief op de buitengebieden dan het behouden van wat er nu is, want die gebieden zijn niet statisch en stilstand is achteruitgang, m.n. voor het landschap en voor God's prachtige cadeau aan ons: biodiversiteit.

De polder Oosterwolde is zoveel meer dan agrarisch productiegebied.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.