Wikken en wegen met windmolens

windmolens Van Wervenzaterdag 15 januari 2011 19:19

Opnieuw ligt de vraag op het bord van de gemeenteraad van Oldebroek of we de plaatsing van 4 windmolens in Hattemerbroek langs de A 50 mogelijk willen maken. Willen we als gemeente niet alleen belijden dat we voor duurzame energie zijn of willen we hier ook aan meewerken. En kan dit op de locatie en hoeveel overlast geeft het…een moeilijke afweging.

In 2007 hebben we als gemeenteraad van Oldebroek het bestemmingsplan goedgekeurd dat de plaatsing van 4 molens langs de A 50 in Hattemerbroek mogelijk moest maken.  Later is in procedure bij de Raad van State dit plan vernietigd omdat de RvS van mening was dat een plan-MER (=Milieu Effect Rapportage) onderzoek wel uitgevoerd had moeten worden. Het hele plan inclusief de 3 geplande molens in Hattem en de 5 geplande molens in Kampen moet volgens de uitspraak als één plan beschouwd worden ongeacht de besluitvorming. Ook het cumulatieve effect (opstapeling van hanzelijn en H2O en windmolens) in Hattemerbroek dient volgens de rechter te worden onderzocht in een plan-MER procedure.

Initiatiefnemer Van Werven B.V. heeft bij de gemeente opnieuw een verzoek tot bestemmingsplanwijziging ingediend om de plaatsing van deze 4 molens mogelijk te maken. Het college stelt ons als raad voor om deze procedure door de provincie te laten uitvoeren omdat deze meer deskundigheid op dit vlak in huis heeft. Ook zullen er veel kosten gemaakt moeten worden die dan ook voor rekening van de provincie komen.

We willen natuurlijk wel graag baas blijven op ons eigen grondgebied en hadden wel wat moeite met een overrulende rol van de provincie. Door wethouder Hoorn en een medewerker van de provincie werd ons in de commissievergadering echter toegezegd dat hier geen sprake van zal zijn. Het plan wordt gemaakt in overleg met Oldebroek en er zal niets gebeuren wat wij niet willen. Met deze toezegging kunnen we als fractie van de ChristenUnie wel meegaan met het voorstel van het college om de procedure door de provincie te laten uitvoeren.

Blijft over de vraag of we deze molens nog wel willen in Hattemerbroek.

Als partij zijn we voorstander van duurzame energie. We zijn met elkaar bezig de aarde in een snel tempo leeg te roven. Als rentmeesters van deze schepping hebben we een verantwoordelijkheid  naar onze kinderen en de generaties daarna. Er zullen dus maatregelen genomen moeten worden om de CO² uitstoot tegen te gaan. Het beste middel daartoe is energiebesparing. Maar ook de inzet van duurzame energie als windenergie, zonne-energie en biovergisting kunnen hier een bijdrage aan leveren. Ook wij kennen de discussies of dit dan wel of niet rendabel is, maar zolang er geen betere alternatieven zijn blijven wij ervoor kiezen om deze vormen van energieopwekking te stimuleren.

Dan de punten zoals overlast door geluid, risico’s voor vogels, en horizon vervuiling. Hiervoor zijn allerlei onderzoeken nodig (in dit geval een plan-MER, wat een zware procedure is). Voor ons is dat niet te beoordelen, en we moeten er vanuit gaan dat deze normen voldoende garanties geven voor het welzijn van omwonenden. We zijn blij dat er nu wel een plan-MER procedure gevolgd moet worden. Dit onderzoek brengt alle gevolgen en belastingen op milieugebied in beeld en maakt ook de toetsing mogelijk ofdit wel of niet acceptabel is.

Blijft voor ons over de vraag: hoeveel impact gaan deze molens hebben op de omgeving van Hattemerbroek? En hoe verhoudt de 'milieuschade' zich ten opzichte van de 'milieuwinst' in groene energie? We zijn voorstanders van de opwekking van duurzame energie en willen er ook niet voor weglopen als dat in onze eigen achtertuin gepland staat. Maar hoeveel mag het kosten? Deze discussie hebben we nog niet uitputtend gevoerd, en dat gaan we zeker nog doen. Dat zal een lastige afweging worden.

Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug

Reacties op 'Wikken en wegen met windmolens'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.