Maak begrotingsbehandeling aantrekkelijker voor de burger

vrijdag 28 januari 2011 11:53

Met een nieuw initiatiefvoorstel wil de fractie van de ChristenUnie de jaarlijkse begrotingsbehandeling doorzichtiger en aantrekkelijker maken voor de burgers en de media. Tegelijkertijd kan daarbij de behandeling doelmatiger worden voor raad, college en ambtenaren.

Kern van het initiatiefvoorstel is dat de fracties hun algemene beschouwingen onder embargo inleveren bij de griffier, en dat deze samen met een eerste reactie van het college publiek worden gemaakt in Huis aan huis. Daarmee is een eerste ronde voor de burgers transparanter en beter vergelijkbaar. Tegelijkertijd wordt duidelijk waar de speerpunten liggen van de verschillende fracties. In de vergadering kan daarover sneller en efficiënter worden doorgesproken. Alle fracties krijgen in veel kortere rondes de gelegenheid hun speerpunten in te brengen en op elkaar en het college te reageren (al dan niet met een PowerPoint presentatie e.d.). Zo kan transparanter en gerichter en in minder ronden naar besluitvorming worden gewerkt.

Voordelen

De fractie noemt als duidelijke voordelen een open en voor de bevolking volgbare en meer aantrekkelijke behandeling, en tegelijkertijd een meer effectieve en veel efficiëntere behandeling. Het staat fracties vrij om al in een vroeg stadium moties en/of amendementen aan te kondigen of te verspreiden, zodat in tweede termijn college en fracties erop kunnen reageren. Het prikkelt fracties en college tot een meer dualistische manier van werken door zich op het beleid, en minder op de details te richten. De media kunnen op basis van de publicatie in Huis aan huis al een beeld vormen van wat partijen wensen, en vervolgens op één avond afrondend verslaan wat de uitkomsten zijn. Met de invoering van dit voorstel zijn geen extra kosten gemoeid; wel verwacht de fractie een relatief grote besparing op ambtelijke inzet.

Achtergronden

De fractie vindt de jaarlijkse behandeling van de begroting het belangrijkste moment in de jaarlijkse bestuurlijke en politieke besluitvorming. Het gaat om het beleid van de gemeente in de meest brede zin: de begroting is de financiële voorwaarde voor het kunnen verrichten van alle taken waarvoor gekozen wordt dan wel die door hogere overheden en wetten worden opgelegd. De huidige procedure kent een veelheid aan fasen, stappen en vergadermomenten. Vooral de commissie- en raadsbehandeling vergen veel tijd. Dat maakt het voor de betrokken burgers e de media niet aantrekkelijk om dat hele proces mee te maken. De fractie denkt dat met dit voorstel de huidige dinsdagavond gevolgd door de woensdagmiddag teruggebracht kunnen worden tot één avond. Daarnaast heeft het voorlezen van de algemene beschouwingen door de huidige zes raadsfracties, totaal anderhalf uur, nadelige kanten heeft. Fracties weten van elkaar niet wat ze gaan zeggen, het college evenmin, en dat noodzaakt tot vele tussentijdse pauzes om standpunten voor te bereiden enz.

De fractie meent dat ook dit voorstel is een goed voorbeeld van hoe vorm kan worden gegeven aan de gewenste bestuurlijke vernieuwing zoals beschreven in het bestuursakkoord Vernieuwen en verbinden. Daarin is burgerbetrokkenheid een van de speerpunten.

Ton van Leijen, fractievoorzitter
Klik op onderstaande link om het inititatiefvoorstel te downloaden
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
initiatiefvoorstel transaparante en efficiente begrotingsbehandeling194,5 kBapplication/msworddownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Maak begrotingsbehandeling aantrekkelijker voor de burger'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.