Algemene Beschouwingen begroting 2015

begrotingmaandag 03 november 2014 16:20

Op 13 november 2014 zal de gemeenteraad van Oldebroek de begroting 2015 vaststellen. De ChristenUnie Oldebroek heeft vooraf de Algemene Beschouwingen over de begroting aan het papier toevertrouwd en openbaar gemaakt. In de raadsvergadering zal uiteraard nog op een aantal specifieke onderdelen van de begroting gediscussieerd worden met het College en de andere raadsfracties. Enkele onderdelen uit de Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie zijn onderstaand weergegeven.

Meer verantwoordelijkheid geven

De aanpak die de ChristenUnie voor staat is allereerst mensen meer gelegenheid geven verantwoordelijkheid te dragen.

Effect van de transitie van het sociale domein

Eén van de moeilijkste vragen die op dit moment gesteld kan worden is: “Wat is in 2015 het effect van de transitie van het sociale domein op het welzijn van de burgers van onze gemeente?” De transitie moest in korte tijd voor elkaar gemaakt worden, zodat het per 1 januari 2015 functioneert.  De ChristenUnie is wel van mening dat in de gemeente Oldebroek alles op alles is gezet om een en ander op tijd klaar te hebben. De ChristenUnie pleit voor een goede communicatie en afstemming tussen alle spelers op het sociaal domein.

Mantelzorgers

De ChristenUnie maakt zich zorgen over het grote appèl dat gedaan wordt op mantelzorgers en de grote groep andere vrijwilligers; houden ze het vol en blijft de kwaliteit van zorg gewaarborgd? Blijft goede zorg betaalbaar vraagt de ChristenUnie zich hardop af.

Onderwijs

De ChristenUnie is blij met het plan dat de schoolbesturen samen met de gemeente hebben opgesteld om de diversiteit van basisscholen in Wezep terug te brengen tot 3 integrale kindcentra’s. Wij geloven dat hiermee de kwaliteit van onderwijs wordt verbeterd. Wel vraagt de ChristenUnie aan het College hoe het College betrokken blijft bij dit proces en op welke wijze het College de raad zal informeren over het vervolg.

Duurzaamheid

De gemeente Oldebroek sluit zich weer aan bij het regionale klimaatactieplan Noord-Veluwe en heeft verder een aantal concrete, nieuwe doelen benoemd. In regio Noord-Veluwe verband zijn er verschillende organisaties actief die hierbij ook een helpende hand kunnen bieden. De ChristenUnie vraagt het college welke concrete stappen het College gaat zetten teneinde de ambitie en doelen die leiden naar duurzaamheid nader in te vullen?

Woningbouw

De fractie vindt dat het College wel iets meer ambitie op het gebied van woningbouw mag tonen. Het onderzoek naar de starterleningen vraagt bijvoorbeeld dringend om een vervolg.

Afvalstoffenscheiding

Met het College is de fractie het eens dat de afvalstoffenscheiding veel beter kan. Een betere scheiding zal op termijn voor de burger tot een lager tarief voor de grijze en groene container leiden.

Sluitende begroting

Voor 2014 zien we een sluitende begroting maar voor de jaren na 2015 zien we negatieve begrotingssaldi. Ontwikkelingen op rijksniveau volgen elkaar echter in een hoog tempo op. Wij zien met instemming dat sporen worden voorgesteld die ertoe leiden tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Ook de voorgestelde aanpak om de bezuinigingen samen met de samenleving te doen juichen we toe. Want voldoende draagvlak is hiervoor zeker nodig.

Voor de volledige Algemene beschouwingen klik op onderstaande download

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2014-11-13 Algemene beschouwingen (2)221,4 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug