Motie over Grondwet, LHBTQ+, en gemeente Oldebroek

poppy-1128683.jpgdonderdag 11 maart 2021 21:55

In de afgelopen jaren vlamt met enige regelmaat in de regio, maar ook in onze gemeente, de discussie op over het hijsen van de regenboogvlag. Vaak op momenten dat er speciale aandacht is voor mensen met een LHBTQ+ geaardheid, denk hierbij o.a.  aan de 11e oktober, ‘coming out day’. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij als fractie van de ChristenUnie niet altijd goed weten of we hier wel of niet mee moeten instemmen. Aan de ene kant willen we aandacht hebben voor de problematiek waar mensen met een LHBTQ+ achtergrond tegen aan kunnen lopen, aan de andere kant willen we waken voor symboolpolitiek te gaan. Als we alleen een vlag hijsen en verder niets doen is dat laatste het geval. Daarom is een verdere verdieping in dit onderwerp noodzakelijk.  Maar zoals het vaak gaat, de agenda van alle dag neemt je in beslag en voor je het weet ben je weer een jaar verder.

Maar we zijn van mening dat dit niet correct is en dat het onderwerp seksuele diversiteit en de groep mensen die vaak aangeduid wordt als LHBTQ+’ers, wat staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Queer, (ook wel aangeduid als Questioning (zoekende, ontdekkende)) onze oprechte aandacht verdient. En die aandacht gaat, zoals hiervoor ook al vermeld, wat ons betreft verder dan alleen het hijsen van een vlag. De zoektocht hoe dan wel is het afgelopen najaar begonnen met een gesprek over dit onderwerp met de fractie van de PvdA / Burgerpartij Oldebroek. En hoe verschillend we ook zijn als fracties, we vonden elkaar wel op één belangrijk punt in deze discussie: het belang om als volksvertegenwoordigers op te komen voor de rechten van alle inwoners in onze gemeente, zoals dit is vastgelegd in de Grondwet, art 1.: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Dat is de basis voor de motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ geworden (een onderwerp indienen door de raad dat niet op de agenda staat) die de ChristenUnie mede namens de fracties van de PVDA / Burgerpartij Oldebroek, de ABO en de VVD  de afgelopen raadsvergadering heeft ingediend.

Maar waarom dan deze motie, is er een probleem met uitsluiting van deze groep in onze gemeente, is er sprake van discriminatie op grond van geslacht? Hoe meer wij ons erin verdiepen, hoe meer wij de noodzaak zien om hiermee aan de slag te gaan. Ook in onze gemeente zijn er voorbeelden van LHBTQ+’ers die in een ernstige identiteitscrisis zitten en die - nadat ze uit de kast durven te komen - lastiggevallen worden op straat en bedolven worden onder scheldwoorden. Gedrag dat intimiderend is voor de betrokkene en ook voor zijn of haar omgeving, partner, familie, en vrienden. Dat is het zichtbare, maar misschien maken we ons nog wel meer zorgen om wat niet zichtbaar is, wat onder de oppervlakte zit.

Uit een gesprek met het straathoekwerk nr. 13 kwam naar voren dat het een beladen onderwerp is bij een deel van de jongeren in onze gemeente. Iets waar je niet over praat en als dat wel gebeurt, dit nogal eens in krachttermen wordt afgewezen. De groepsdruk en de mentaliteit van hard werken en niet zeuren is groot. Maar ook het verhaal van een jongere die door vader in elkaar geslagen wordt als deze met een andere dan verwachte geaardheid naar buiten komt. De machteloosheid bij ouders om hier mee om te gaan, de sociale druk van buiten die dat met zich mee brengt, het gevoel van schaamte en een gezin dat al dan niet letterlijk uit elkaar valt.

Ook het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) geeft aan dat het een onderwerp is waar bijna niet over gesproken wordt. Op dit moment begeleiden ze o.a. een aantal transgenders, mensen die vaak denken dat ze de enige zijn in de gemeente Oldebroek. Het is een actueel thema, ze krijgen regelmatig vragen op het spreekuur of via huisartsen en proberen dan uitleg te geven. Ook van het Agnieten College krijgen wij te horen dat het onderwerp moeilijk bespreekbaar is.

Je zou gezien het feit dat er maar weinig over gesproken wordt zomaar de conclusie kunnen trekken dat het dan in onze gemeente wel mee zal vallen, maar dat is onzes inziens een geheel verkeerde conclusie! Landelijke cijfers van Movisie, hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken, geven aan dat 4 tot 7% van de bevolking in de LHBTQ+ groep valt en er is geen enkele reden om aan te nemen dat het in onze gemeente anders is gesteld met deze cijfers. Tevens blijkt uit de cijfers dat 20 tot 40% te maken krijgt met negatieve reacties en geweld.

Ook uit cijfers van 113 zelfmoordpreventie blijkt dat het percentage suïcidepogingen onder de LHBTQ+’ers 4 maal zo hoog is als onder de rest van de bevolking.

Wij vragen van het college het volgende in onze motie: om met een plan van aanpak te komen om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTQ+’ers te verbeteren en dit waar nodig “in te bedden” in de beleidstukken van de gemeente; de lokale LHBTQ+ gemeenschap nadrukkelijk te betrekken bij het opstellen van dit plan van aanpak; om met LHBTQ+ gemeenschap en de rest van de samenleving het gesprek aan te gaan. En tevens te komen met een advies richting de raad over het belang van het wel of niet hijsen van de regenboogvlag op “coming out day” (11 oktober), als teken van betrokkenheid met en de acceptatie van de LHBTQ+’ers; en de uitwerking van bovenstaande uiterlijk voor het zomerreces ’21 aan te bieden aan de gemeenteraad zodat het in de raad van september besproken kan worden.

Wat willen we nu bereiken met de ingediende motie? Het bevorderen van een inclusieve samenleving waarin LHBTQ+’ers zichzelf mogen zijn en waaraan zij veilig kunnen deelnemen. Dit betekent dat je je als (gemeentelijke) overheid, naast het inzetten voor een veilige omgeving waar inwoners hun geloof kunnen belijden, scholen mogen oprichten en hun politieke voorkeur kunnen uitdragen ook zorgt draagt voor een omgeving waar niemand gediscrimineerd en uitgesloten wordt om zijn of haar huidskleur, geslacht en/of seksuele geaardheid. Belangrijke sleutel om dit te bereiken is zorgen voor openheid, een samenleving waar het veilig en vertrouwd voelt om te laten zien wie je bent en daar het gesprek over durven aan te gaan.

We hebben van tevoren in de fractie uitgebreid over dit onderwerp en de ingediende motie gesproken. Het is een ingewikkeld onderwerp waar wij als fractieleden, maar ook onze achterban, verschillend in zullen staan. Maar het is ook een onderwerp dat wij als fractie van de ChristenUnie niet zomaar kunnen laten liggen. Allereerst om redenen zoals hiervoor beschreven.  Maar ook omdat we door onze houding hierin iets kunnen laten zien van de grote liefde van Jezus voor ons mensen. Hij is het die niet oordeelt, maar met liefde naast eenieder wil staan. De motie is in de raadsvergadering van 11 maart aangenomen met 15 stemmen voor en 4 tegen. Wij hebben er vertrouwen in dat het college met een goede uitwerking van het in de motie gevraagde zal komen en wij daar als raad in september verder met elkaar over door kunnen spreken.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Ondertekende motie LHBTQ+.pdf439,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug