Raamovereenkomst prestatieafspraken 2023-2028 met woningbouwcorporaties

Samen Recht Doen.png04-02-2023 20:55 04-02-2023 20:55

Wat we allemaal belangrijk vinden is een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk. Helaas is de beschikbaarheid van de juiste woningen niet vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot.

Als ChristenUnie zijn we blij dat er een betere afstemming is tussen gemeente en de corporaties. Fijn om te lezen dat de raamovereenkomst breed gedagen is. Naast overleg met de corporatie is er ook samenspraak geweest met de bewonersraad en huurdersorganisatie. Dit is ook de afdrong van het raadsgesprek die we een paar maanden geleden hebben gehad.

Deze raamovereenkomst heeft als belangrijke doelstelling om iedereen een passende woning te geven, de doorstroom naar de juiste woning te bevorderen en mensen een duurzame woning te geven. Dit onderschrijven wij, want iedereen verdiend toch een warm en fijn thuis.

We zien in de raamovereenkomst diverse doelstellingen, deze kunnen wat betreft de ChristenUnie wel concreter, zodat we de komende 4 jaar ook als raad deze afspraken kunnen blijven monitoren.

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat samen met de corporaties meer sociale huurwoningen worden gebouwd. In de raamovereenkomst wordt 78 woningen toegevoegd in de komende periode, waarvan ook 40 tijdelijke woningen onderdeel zijn. Bij de presentatie van de woondeal Noord Veluwe zijn de eerste inzichten gegeven in de benodigde woningen vanuit het behoefte onderzoek. We wachten de terugkoppeling van het College af over de uitkomsten van dit onderzoek. Wel kan de conclusie worden getrokken dat we in de nieuwe plannen die we gaan ontwikkelingen gemiddeld 30% sociale huurwoningen zullen moeten gaan realiseren.

We zijn blij dat er afspraken zijn gemaakt om woningen beschikbaar te stellen voor verschillende zorgbehoevende en kwetsbare groepen en vooral dat er vraaggericht wordt gekeken i.p.v. aanbod gericht. Maar we maken ons wel zorgen over de verdeling van het aantal woningen en de doorstroom.

We horen diverse verhalen dat oudere inwoners willen verhuizen binnen de kern (bijv. naar een senioren woning), maar alleen een toewijzing kunnen krijgen buiten de kern of vaak zelfs buiten onze gemeente. Vooral voor mensen die bijvoorbeeld mantelzorg nodig hebben is dat lastig. Ouderen blijven ook liever in hun eigen kern wonen en daar is mantelzorg ook vaak eenvoudiger te regelen. Daarbij heeft een verhuizing buiten de kern of de gemeente vaak een veel grotere impact.

We zouden het als ChristenUnie goed vinden dat er in de toekomst in onze prestatieafspraken meer wordt geregeld om mensen met economische of sociale binding met de gemeente ook daadwerkelijk een plek te geven waar ze geworteld zijn, met name nu landelijk hier ook meer ruimte voor lijkt te komen. Zodat elke inwoner gelijke kansen heeft op een woning.

Het is goed dat het verduurzamen van de woningvoorraad voor sociale huurwoningen op de agenda staat, met name die woningen die een slecht energielabel hebben. Het is een positief gegeven dat de woningen met slechte labels in 2024- 2026 worden verduurzaamd. Bij de begroting is de motie van de ChristenUnie over de energieadviseurs aangenomen. We vinden het belangrijk dat ook huurders geholpen worden door een energieadviseur, energiecoach of informatie over maatregelen die zij kunnen nemen.  Mooi dat hier thema-bijeenkomsten voor worden georganiseerd. We gaan er vanuit dat bewoners hier ook actief bij worden betrokken en mee kunnen denken. Een mooi voorbeeld hiervan is de op 28 januari, door dorpsbewoners georganiseerde energiemarkt in Oosterwolde.

De raamovereenkomst is een integraal stuk. In de regio zijn we hier een voorloper van. Waar er naast afspraken over wonen, ook gekeken wordt naar zorg en welzijn. Aandacht voor Minimabeleid en Schuldhulpverlening,  preventieve maatregelen voor vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en in deze tijd erg belangrijk energiearmoede. Een prettige woning is niet alleen een mooie stapel stenen, maar gaat verder. Fijn dat ons integrale beleid vanuit Oldebroek ook meegenomen is in deze afspraken.

Het is belangrijk om te starten bij wat we vandaag kunnen doen en niet bij wat we in de toekomst willen behalen.

Labels

« Terug