Schriftelijke vragen over huisartsenzorg door ChristenUnie

christenunie logo oldebroek afkorting vierkant_burned (3).jpgdinsdag 30 januari 2024 19:06

Op jl.11 december 2023 stelde ChristenUnie schriftelijke vragen aan het college over de zorgen die er ontstaan zijn omtrent de huisartsenzorg in Oldebroek. Ook het CDA heeft in de commissievergadering van november mondelinge vragen gesteld over dit onderwerp.

Vragen die ontstonden na aanleiding van een bezoek en goed gesprek met de huisartsen van praktijk Dahliastraat. ChristenUnie deelt deze zorgen en vragen en wil duidelijkheid van het college. Vestiging in een nieuw te bouwen gezondheidscentrum in het ontwikkelingsplan van centrum Oldebroek is onbetaalbaar en onhaalbaar geven de huisartsen aan, mede ook doordat diverse partijen afhaken. Echter weegt ook de vergoeding die huisartsen ontvangen voor huisvestingskosten niet op tegen de lasten die vestiging in het gezondheidscentrum met zich mee zouden brengen. Daarnaast blijft het onzeker wanneer het gezondheidscentrum daadwerkelijk opgeleverd gaat worden. Die tijd hebben we niet, aldus de huisartsen, want dan gaat de zorg vastlopen.

De huisartsen hebben zelf een alternatieve locatie gevonden die men geschikt acht om een moderne praktijk definitief te kunnen vestigen om zo de huisartsenzorg in Oldebroek te kunnen bestendigen. Om dit mogelijk te maken is echter een wijziging van bestemming nodig. Afgelopen week bleek uit de beantwoording van de vragen door het college dat er nog een aantal gesprekken te voeren zijn om het proces van de bestemmingsplanwijziging helder te kunnen beantwoorden.

 

De fractie van de ChristenUnie

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage beantwoording schriftelijke vragen:

1. In de ontwikkelingsplannen van Oldebroek centrum staat de realisatie van een medisch centrum opgenomen.

Op welke termijn is de verwachting dat het medisch centrum opgeleverd zal worden?

Antwoord: Onze planning is oplevering over uiterlijk 3 jaar, dus in Q1 2027, tenzij een belanghebbende een zienswijze doorzet tot de Raad van State, want dan zijn we de regie over de planning kwijt.

Kan het college aangeven welke medische diensten op dit moment gebruik willen gaan maken van dat centrum?

Antwoord: De huisartspraktijken in Oldebroek, de Apotheek Oldebroek en Fysio Contour uit Oldebroek waren de beoogde medische diensten waarmee de gesprekken werden gevoerd. De huisartsen haken af omdat het hen te lang duurt. Daardoor haakt de apotheek ook af. Fysio Contour heeft inmiddels zijn huurlocatie aan de van Sytzamalaan kunnen aankopen en blijft daar gevestigd.

Wij begrijpen dat de huidige plannen niet lijken te passen in de huisvestingsvergoeding die de huisartsen op dit moment ontvangen. Waardoor verhuizing naar het medisch centrum op deze gronden onbetaalbaar is. Ziet het college mogelijkheden om op financieel vlak tegemoet te komen in de financiering van dit plan?

Antwoord: Overal in Nederland is de huisvestingsvergoeding ontoereikend om een nieuwe praktijk te kunnen kopen/huren. In de overeenkomst met de ontwikkelaar zal de gemeente voorwaarden opnemen voor wat betreft programma en maximale koop-/huurprijzen. Dat betekent dat de gemeente ook een maximale koop- of huurprijs zal opnemen in het anterieure contract. Uitgangspunt daarvoor is de marktconforme prijs per m2 die volgens de afdeling Bouwadvies van de LHV gemiddeld voor een nieuw te bouwen praktijkruimte moet worden betaald. Dat bedrag ligt inderdaad hoger dan de huidige vergoeding.

 

2. Als er geen nieuwe praktijkhouder gevonden kan worden (wat niet de verantwoordelijkheid is van de gemeente), dan kan het zijn dat de zorginkopers er voor kiezen om de zorg in te kopen bij een landelijke commerciële partij. De effecten hiervan hebben we dichtbij kunnen volgen in de gemeente Zwolle.

Deelt het college de zorg dat een commerciële partij de zorg over zou kunnen gaan nemen en de gevolgen die dat kan hebben op het niveau van zorgverlening in onze gemeente?

Antwoord: De gemeente wil zich inzetten voor een huisartsenzorg die past bij de schaal en aard van Oldebroek.

Begrijpt het college ook dat om gemotiveerde praktijkhouders te krijgen een up tot date huisartsenpraktijk essentieel is en dat de huisartsen alle medewerking nodig hebben van de gemeente om dit op korte termijn te kunnen realiseren?

Antwoord: Ja, daarom zet de gemeente zich ook in voor een gezondheidscentrum waar naast de huisartsen meer disciplines zich kunnen vestigen, zoals de apotheek en aanverwante voorzieningen.

3. Huisartsen geven aan zelf een alternatieve locatie te hebben gevonden, waar doelen haalbaar en betaalbaar zijn en waarvoor geen verdere investeringen van de gemeente nodig zijn. Echter moet deze locatie nog een bestemmingsplanwijziging krijgen naar maatschappelijke doeleinden. In de beantwoording richting de vragen van het CDA is aangegeven dat in het vooroverleg van januari gekeken zal worden naar de ruimtelijke haalbaarheid. Kan het college aangeven aan welke mogelijk ruimtelijke belemmeringen gedacht kan worden die invloed kunnen hebben op deze bestemmingsplanwijziging?

Antwoord: Het vooroverleg vindt plaats op woensdag 31 januari 2024.

Wat zijn de te doorlopen stappen om die bestemming om te zetten naar maatschappelijke functie? En welke termijn neemt dat in beslag? Zijn er mogelijkheden om dit proces te versnellen?

Antwoord: Na het overleg van 31 januari hopen wij daar meer over te kunnen zeggen.

Heeft het college een positieve grondhouding voor deze bestemmingsplanwijziging of zijn er belangrijke afwegingen die er toe leiden dat het college de huisartsen liever in het zorgcentrum wil huisvesten?

Antwoord: Het college heeft een voorkeur voor vestiging van de huisartsen samen met andere zorgaanbieders in een multidisciplinair gezondheidscentrum. Daarom is het college ook bereid ter overbrugging van de praktijk Oost-Ozinga een tijdelijke ruimte beschikbaar te stellen in de vorm van een kant en klare Portakabin, te vestigen op bijvoorbeeld het schoolplein van de vertreklocatie van de Regenboogschool.

Labels

« Terug