Krediet Eben Haëzerschool voor uitbreiding, renovatie en verbetering van de ventilatie besproken

samen+recht+doen.pngwoensdag 05 april 2023 11:48

In de raadsvergadering van 9 maart 2023 is een aanvraag van de Eben Haëzerschool voor uitbreiding, renovatie en verbetering van de ventilatie besproken.

De Eben Haëzerschool heeft aangegeven behoefte te hebben aan twee extra lokalen als gevolg van groei van het aantal leerlingen en kan ook aantonen dat ze deze lokalen langdurig nodig heeft. Dat de gemeente voor deze uitbreiding moet zorg dragen leverde in deze raadsvergadering dan ook geen discussie op.

Levensduur verlengende renovatie wordt straks volgens nieuwe wetgeving onderdeel van nieuw op te stellen beleid. Door nu al kaders te stellen kun je voorsorteren op nieuw beleid. Als ChristenUnie vinden we  het verstandig, om nu je toch twee nieuwe lokalen moet bouwen en daarvoor al een lokaal moet afbreken, de twee overblijvende lokalen te renoveren, omdat renovatie straks in nieuw beleid wel geregeld gaat wordenen de school dan niet opnieuw door een verbouwing heen moet.

Daarnaast heeft de Eben Haëzerschool een subsidie toegekend gekregen voor verbetering van de ventilatie. Tot nu toe was het uitgangspunt van de gemeente om daar niet aan bij te dragen. Een goed binnenklimaat en daarmee goede onderwijshuisvesting voor kinderen is volgens de ChristenUnie een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbestuur. Daarom vinden wij dat de gemeente 20 procent van de investering voor verbetering van ventilatie moet bijdragen.

Bovenstaande uiteenzetting inzake renovatie en bijdrage aan verbetering ventilatie wijken af van het voorstel van het college. Op grond van de huidige wet en regelgeving kon het college geen ander voorstel doen dan uitbreiding. De ChristenUnie heeft dan ook samen met andere partijen een amendement ingediend waarbij een goed binnenklimaat en een levensduur verlengende renovatie nu al mogelijk wordt. Dit amendement is unaniem aangenomen.

Labels

« Terug