Voorkeursrecht zoekgebieden Wonen en Werken

samen+recht+doen.png20-04-2023 21:04 20-04-2023 21:04

Het vestigen van voorkeursrechten is een instrument die de “Wet voorkeursrecht gemeenten ons geeft. Het doel van het vestigen van voorkeursrechten is om de gemeente een betere positie in de grondmarkt te geven. Waarbij bepaald wordt dat in het geval de grondeigenaar de grond wil verkopen hij dit als eerste aan de gemeente moet aanbieden, er is geen verplichting tot verkoop. We kopen als gemeente dus nog niks en de grondprijs ligt ook nog niet vast. Het voorkeursrecht zorgt ervoor dat we de pas afsnijden van eventuele projectontwikkelaars of andere investeerders die grond opkopen om deze in een later stadium voor een hogere grondwaarde weer door te verkopen. Want u zult begrijpen, daar profiteert de inwoner van Oldebroek niet van. Dit voorkeursrecht geeft het college drie jaar te tijd om voor de aangewezen gebieden een visie te ontwikkelen en te onderzoeken of een ontwikkeling wel kan plaatsvinden.

Met het vestigen van deze voorkeursrechten hebben diverse mensen zich gemeld met hun zorgen. Bijvoorbeeld via het indienen van een zienswijze en met de aangeboden petitie in de raadsvergadering van 20 april 2023. Ook hebben diverse inwoners zich rechtstreeks bij ons als fractie gemeld. Goed om te zien dat deze betrokkenheid er is, om Oldebroek ook daadwerkelijk Oldebroek te houden, in alle mooie dingen die onze gemeente te bieden heeft.  Veel van de bezwaren en zienswijzen hebben te maken met het open landschap en de weidegebieden, maar ook bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid. Het gaat daarbij niet alleen om de mogelijke locaties voor bedrijven op de Broeklanden, maar ook over de woningbouwlocaties.

Het argument dat het open landschap wordt aangetast is een belangrijk aandachtspunt voor de ChristenUnie, want een van de onderdelen die Oldebroek zo ‘Oldebroek’ maakt is het landelijk en open karakter. We moeten dit meewegen, maar op elke locatie waar maar voorkeursrechten worden gevestigd hebben we te maken met open en landelijk karakter.

Zoals eerder uitgelegd is dit een eerste verkenning. De geluiden die we gehoord hebben laten zien dat dit signalen zijn die we zeker mee moeten nemen in de verdere afweging bij het vervolgonderzoek en dat deze argumenten wat betreft de ChristenUnie ook zwaar meegewogen mogen worden. Deze signalen hebben we ook onder de aandacht gebracht in de twee commissie behandelingen over dit onderwerp. De wethouder heeft hier de toezegging gedaan dat hij de zienswijzen, maar ook de geluiden die daarna zijn gekomen, mee zal nemen in de verdere onderzoeken. Ook nieuwe of nog niet gemelde zorgen of juist ideeën kunnen natuurlijk nog steeds kenbaar worden gemaakt. Met het vestigen van voorkeursrecht op deze zoekgebieden is er dus een eerste stap gemaakt. Maar dat wil wat betreft de fractie van de ChristenUnie niet zeggen dat het college nu haar ogen sluit voor andere opties. Als die zich voordoen horen wij die natuurlijk graag!

Er moet nog heel veel onderzoek worden gedaan en voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden zullen we dus over de uitgewerkte visie nog met het college in gesprek gaan, daarna volgt er nog een bestemmingsplanprocedure. Dit zijn meerjarige projecten, zij laten ons nogmaals zien hoe belangrijk het project ‘versneld wonen’ is om de woningnood die er op dit moment is, in te vullen. Maar met deze stap kijken we vooruit naar wat op de lange termijn nodig is.

Door CVO zijn twee amendementen ingediend tijdens de raadsvergadering. Beide gaat over het niet vestigen van voorkeursrechten op de genoemde gebieden. Bij Oldebroek- Oost met het argument dat het terrein wordt gebruikt voor de schapenmarkt en bij Broeklanden om zorgen over de toenemende verkeersdruk als hier ontwikkeling plaatsvindt. Te vroeg wat de ChristenUnie betreft. In de op te stellen visie worden alle argumenten gewogen. Hier horen verkeersonderzoek en de positie van de schapenmarkt natuurlijk bij.  Laten we dit eerst afwachten voordat we op voorhand al gebieden gaan afschieten.

Voor de Broeklanden wordt nog het argument genoemd dat er al een intentieovereenkomst met Elburg is. Zoals in het amendement opgenomen gaat dit inderdaad om de intentie om de ontwikkeling te onderzoeken. Ook hier staat nog niks vast. Deze intentieovereenkomst laat zien dat het college goed luistert en invulling geeft aan participatie, mooi om dit samen te doen. Want buren betrek je toch in belangrijke ontwikkelingen? Net zoals met de grondeigenaren gesprekken worden gepland over de onderzoeken en potentiële ontwikkelingen. Allemaal onderdelen van participatie die we hier in de raad zo belangrijk vinden.

We zien dus geen gegronde argumenten om de voorkeursrechten niet te vestigen. We wachten de onderzoeken vanuit het college af en zullen dan beoordelen of op basis van de aangeleverde onderbouwing een ontwikkeling doorgang kan vinden. De ChristenUnie heeft daarom niet ingestemd met de amendementen en de voorgestelde motie. De ChristenUnie heeft wel ingestemd met het voorstel van het college.

De ChristenUnie zal het vervolgtraject nadrukkelijk blijven volgen!

Labels

« Terug