Ontwikkelingen woningbouw gemeente Oldebroek

samen+recht+doen.png05-04-2023 11:51 05-04-2023 11:51

Als gemeenteraad hebben we de afgelopen raadsvergadering en commissievergadering diverse ontwikkelingen m.b.t. woningbouw besproken.

Woonvisie Noordeinde

Allereerst hebben we als gemeenteraad de woningbouw visie voor Noordeinde vastgesteld. In deze visie is aangeven wat belemmeringen zijn voor woningbouw in Noordeinde maar ook wat de kansrijke gebieden zijn. Als ChristenUnie zijn wij blij dat er toch van alles mogelijk is in Noordeinde terwijl Noordeinde ook best dicht bij natura 2000 gebied ligt. Wij vinden het belangrijk dat er ook in de kleine kernen gebouwd kan voor de eigen inwoners. Met name jongeren die graag in Noordeinde willen blijven wonen of terug willen naar Noordeinde kunnen er geen woning vinden. Deze visie is een volgende stap voor initiatieven voor woningbouw in Noordeinde.

Haalbaarheidsonderzoek WHC

Daarnaast is het haalbaarheidsonderzoek voor WHC afgerond. Daar kwam uit dat het op dit moment niet haalbaar is om WHC te verplaatsen en op de plek van WHC woningen te bouwen. Bij de Fractie van de ChristenUnie overheerst bij dit onderzoek een gevoel van teleurstelling dat het plan niet haalbaar is. We hebben ingestemd met dit haalbaarheidsonderzoek met de hoop en verwachting dat het haalbaar zou zijn. Woningbouw  en een nieuw sportpark voor WHC zou een mooie win-win situatie zijn geweest, maar helaas de uitkomst is negatief. Tegelijkertijd weten we dat als we een onderzoek doen het antwoord ook nee kan zijn. We vinden dat het haalbaarheidsonderzoek op een goede manier is aangepakt en ook goed dat de omwonenden continue betrokken zijn geweest.

Wij hebben destijds het college duidelijke kaders meegeven en bijvoorbeeld de benadrukt dat het hele project de gemeente geen geld mag kosten en we vinden het daarom ook goed dat het college hier aan vast houdt. Ook het voor haar rekening nemen van 12 miljoen euro aan risico vinden wij erg hoog. Dat kan de gemeente niet voor haar rekening nemen. Ook gezien de ontwikkelingen in de woningmarkt die op dit moment zichtbaar zijn.

We hadden gehoopt dat ook vanuit WHC meer inspanning was geleverd, door bijvoorbeeld een ledenraadpleging te verrichten . Met name omdat hiermee ook de betrokkenheid vanuit de club zichtbaar wordt en ook de wil om achter een eventueel plan te gaan staan. Natuurlijk begrijpen wij ook dat hier veel mitsen en maren bij zitten en onzekerheid over de invulling. Mede omdat er nog geen concreet plan ligt, die volledig is ingevuld. Het is jammer dat de projectontwikkelaar niet akkoord wil de gaan met de taxatiewaarde van de grond die door de gemeente is vastgesteld. De gemeente kan hier niet zomaar instemmen met een hoge prijs, aangezien ze dan niet toegestane steun geven aan een marktpartij. Als de prijs ‘markt’ prijs betaalt zou worden dan zou een groot deel van het berekende verlies al opgelost zijn. We hebben het college gevraagd ons te blijven informeren over eventuele vervolgstappen en mogelijke andere opties die wel uitvoerbaar zijn.

Voorkeursrecht en zoekgebieden

 De gemeente heeft op verschillende percelen voorkeursrecht gelegd in de gemeente Oldebroek om in de toekomst woningbouw mogelijk te maken. Naast diverse gebieden in Wezep en Oldebroek die aangewezen zijn als zoekzone voor eventuele woningbouw is er ook een gebied aangewezen waar in de toekomst mogelijk een bedrijventerrein gerealiseerd kan worden. Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de gemeente gebruik maakt van het voorkeursrecht. Mooi dat we de zoekgebieden wonen en werken zo snel op de agenda zijn gekomen. Het is een belangrijk aandachtspunt uit ons verkiezingsprogramma en ook een belangrijk aandachtspunt in het college uitvoeringsprogramma.

Aangewezen zoekgebieden voor wonen geven inclusief de huidige planvorming meer invulling dat we op basis van de woningopgave nodig hebben, zo zijn er voldoende gebieden om in de toekomst woningbouw mogelijk te maken.

In de raadsvergadering van april zal dit onderwerp weer op de agenda staan, waarbij de raad gevraagd wordt om met de gevestigde voorkeursrechten in te stemmen. Het voorkeursrecht vestigen is slechts een eerste stap in een langer proces. Verdere uitwerking en planvorming is nodig om te kijken of er ook daadwerkelijk woningen gebouwd kunnen worden.  Daarbij is het belangrijk dat belanghebbenden en omwonenden goed bij het verdere proces betrokken worden.

Versneld wonen

Er worden gelukkig niet alleen visies opgesteld en haalbaarheidsonderzoek gedaan. Naast het inzetten op meer woningbouw voor de komende jaren wordt ook ingezet op de mogelijkheden voor versneld wonen. Hiermee willen we zorgen dat er ook op de korte termijn extra woningen beschikbaar komen. Het college is eerst “on tour” geweest in de ze woonkernen van onze gemeente om in gesprekken met inwoners ideeën op te halen om versneld woonruimte te realiseren. Daarna is er door het college een opiniërende nota voorgelegd, waarin een vijftal sporen zijn beschreven om dat doel te bereiken. Het onderzoeken van extra woonruimte op (boeren)erven, huisvesting d.m.v. tijdelijke woningen, ondersteunen van starters, het bevorderen van doorstroming in het woningbestand en het waar mogelijk vereenvoudigen van procedures. De ChristenUnie fractie kan zich zeker vinden in deze versnelling en pleit er dan ook voor om volop in te zetten op alle vijf sporen.

Labels

« Terug