Helicopterview CU Oldebroek over vliegroutes Lelystad

foto lelystad routedinsdag 26 september 2017 08:58

De laatste maanden is de te verwachten overlast van het vliegverkeer van Lelystad Airport veelvuldig in het nieuws. Voor Oldebroek is er eigenlijk weinig nieuws onder de zon. In 2014 hebben we als gemeente al bezwaar gemaakt tegen de geplande vertrekroute over Oosterwolde en Wezep. De bezwaren zijn grotendeels weerlegt of met andere woorden, van tafel geveegd. De route is in 2015 vastgesteld. Nu de aansluitroutes moeten worden ingevuld is het verzet massaal en dat begrijpen we heel goed. We hopen dat dit nog wijzigingen tot gevolg zal hebben voor wat betreft de route over Oldebroeks grondgebied. We begrijpen echter ook heel goed dat als we met elkaar steeds meer gaan vliegen, deze vliegtuigen ergens moeten stijgen en landen. Als fractie van de ChristenUnie blijven we dit met onze fractie in Den Haag nauwgezet volgen en monitoren of dit binnen de afgesproken normen en regels wordt uitgevoerd.

In 2014 werden we in Oldebroek geconfronteerd met het voornemen van de ‘Alderstafel’ dat er een vliegroute van Lelystad Airport over Oosterwolde en Wezep was gepland. Het gemeentebestuur van Oldebroek heeft toen een zienswijze ingediend om op te komen voor de belangen van onze inwoners. Als fractie van de Christenunie hebben we aangedrongen om vooraf een zgn. nulmeting te laten doen om zodoende een goed referentiekader te hebben waar we aan kunnen toetsen. De B+ variant over Oosterwolde en Wezep is in april 2015 vastgesteld. Er is ons toen toegezegd dat de nulmeting zou worden uitgevoerd. Het is belangrijk dat deze nulmeting een jaar voordat er wordt gevlogen wordt uitgevoerd om een goed referentiekader te hebben. Omdat het ministerie hier geen actie in onderneemt heeft het college onlangs besloten om dit samen met Elburg als gemeenten zelf op te gaan pakken, dit heeft uiteraard onze instemming.

 Nu de aansluitroutes (voor ons, de route na Wezep) vastgesteld moeten worden blijkt dat er o.a. over Teuge gevlogen zal worden, met alle consequenties van dien. Ook in andere delen van het land worden de gevolgen duidelijk en komen mensen in opstand wat begrijpelijk is. Waar we nu nog hoop op hebben is de B++ variant welke door Teuge is bedacht en volgens Eurocontrol passend is binnen het besluit van april 2015. We hebben begrepen dat er binnenkort een overleg zal plaatsvinden tussen Eurocontrol en LNVL om de mogelijkheden van deze variant te bespreken. Wij zijn benieuwd naar de uitkomsten hiervan. Wat we wel begrepen hebben is dat het besluit dat Lelystad Airport in april 2019 open moet momenteel niet meer ter discussie staat in Den Haag. Wel moet de Tweede Kamer in november nog een besluit nemen over het voorstel van de staatsecretaris. In het eerste debat hierover zijn veel kritische vragen gesteld, er is nog heel wat uit te leggen.

 In de Oldebroekse politiek speelt de discussie of de belangen van onze gemeente wel goed behartigd zijn. Het besluit om voor de variant B+ te kiezen is genomen door de zgn. Alderstafel http://www.alderstafellelystad.nl , daar waren de gemeentes van de Noord Veluwe formeel niet in vertegenwoordigd. Wel was er één ‘toehoorderszetel’ beschikbaar voor de Noord Veluwe. Deze werd ingenomen door de toenmalige voorzitter van het RNV, de burgemeester van Nunspeet, Dhr. van Hemmen. Door te suggereren dat deze er mede voor gezorgd heeft dat de route over Elburg en Oldebroek komt en niet over Nunspeet worden er insinuaties gemaakt die niet hard te maken zijn en niet fair en gezien de positie als toehoorder al helemaal niet geloofwaardig.

Waar we ons als fractie van de ChristenUnie op richten is dat we er vanuit gaan dat de B+ variant doorgaat en we de overlast willen beperken. Er is nu afgesproken dat de vliegtuigen op 6000ft (1800 m) zullen vliegen maar er wordt ook gesproken om zo snel mogelijk naar 9000ft door te stijgen. Dat klinkt mooi maar als dat doorstijgen boven Oldebroek zal gebeuren neemt de overlast alleen maar toe. Op de informatieavond vorige week dinsdag in Zwolle hebben we gezien dat de overlast aan geluid dan toeneemt van 45-50 dB naar 65 dB en dat zouden we niet moeten willen want dat is echt vervelend. Verder vinden we het belangrijk dat er op korte termijn een informatieavond wordt georganiseerd in onze eigen gemeente. De wethouder heeft toegezegd dat hij samen met Elburg zal proberen dit te organiseren. Het is dan natuurlijk wel nodig dat de deskundigen van de landelijke overheid, die deze besluiten nemen daar aan mee willen werken.

Tot nu toe zijn we erg teleurgesteld in de opstelling van deze autoriteiten. We begrijpen dat er soms besluiten genomen moeten worden in het algemeen belang maar dan is het wel belangrijk dat er goed uitleg en verantwoording wordt geven voor die besluiten. In het advies wat de ‘Alderstafel’ aan de minister stuurt schrijven ze notabene zelf: “De voorkeur voor routevariant B+ betekent wel dat er extra aandacht in de informatievoorziening zal dienen te zijn voor de gemeenten in Overijssel (zoals Kampen, Zwolle en Zwartewaterland) en in Gelderland (zoals Elburg en Oldebroek) die bij B+ meer te maken krijgen met de effecten van het vliegverkeer dan in andere varianten. De extra aandacht zal mede vorm krijgen door in dat gebied te houden informatiebijeenkomsten door de Alderstafel.”

Als fractie van de ChristenUnie zullen we ons blijven inzetten om de mogelijke hinder zoveel mogelijk te beperken en te zorgen dat inwoners naar behoren zullen worden geïnformeerd.

 

Fractie ChristenUnie

Labels

« Terug