Realisering ‘Wezeper Veste’ een stap dichterbij

donderdag 23 november 2017 22:20

De gemeenteraad heeft 16 november jl. de grondprijs vastgesteld van de benodigde gronden voor het seniorenproject ‘Wezeper Veste’. Met het vaststellen van de grondprijs is het laatste onderdeel om dit project mogelijk te maken ingevuld zodat de initiatiefgroep nu verder kan met de ontwikkeling van het plan.

De ChristenUnie is blij met initiatieven vanuit de samenleving, zo ook met het plan voor de ‘Wezeper Veste’.  Een project waarin een groep senioren uit onze gemeente, samen met een projectontwikkelaar, bezig zijn met het realiseren van huisvesting die bij hun wensen past. We hebben in de afgelopen jaren menigmaal gesproken over passende huisvesting voor senioren. In het door de coalitie opgestelde bestuursakkoord spreken we erover, maar ook bij de behandeling van de woonvisie hebben we hier aandacht voor gevraagd. 

In de raadsvergadering van 6 juli jl. heeft de raad (gedeeltelijk) ingestemd met het verzoek van het college: “in principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan dit initiatief”, een besluit wat zeker de nodige gevolgen heeft. Allereerst de verkoop van de Slash-locatie aan de stationsweg, en de bereidheid om mee te werken met een bestemmingswijziging van deze locatie. Uiteraard onder voorbehoud van een goede ruimtelijke onderbouwing en acceptabel inrichtingsplan van de toekomstige bouwlocatie. Ook heeft de raad ingestemd met de verkoop van openbaar groen aan de initiatiefgroep om de gewenste omvang van project op deze locatie mogelijk te maken. Een locatie die bij uitstek een geschikte is voor seniorenhuisvesting, dicht bij openbaar vervoer, winkels en andere voorzieningen. 

Waar de fractie van de ChristenUnie, en een groot gedeelte van de raad, niet mee in kon stemmen was de door college en initiatiefnemers overeengekomen grondprijs. Waar de ChristenUnie moeite mee had was de verkoop van 1100 m2 grond onder de noemer ‘semi-openbaar’ voor een symbolisch bedrag van 1 euro. Hiermee wordt een precedent geschapen voor soortgelijke verzoeken in de toekomst en dit wilden wij en een groot deel van de raad voorkomen. Het besluit is dan ook geamendeerd aangenomen, met de opdracht aan het college om met een nieuw voorstel voor de te hanteren grondprijs te komen. 

Donderdag 16 november stond het voorstel voor de grondprijs op de agenda. Dit nieuwe prijsvoorstel heeft helaas niet de gewenste duidelijkheid opgeleverd die de indieners van het amendement van 6 juli jl. wensten. De ‘route’ die is gevolgd om tot de grondprijs te komen is niet die de raad voor ogen had bij het indienen van het amendement. De combinatie van de ‘gekozen route’, antwoorden op vooraf gestelde technische vragen, de behandeling in de commissie en nagekomen college-informatie, maakte dat de fractie van de ChristenUnie niet meer een weloverwogen, positief besluit, op dit voorstel kon nemen. 

Omdat de initiatiefgroep al geruime tijd bezig is met het project ‘Wezeper Veste’ en graag verder wil, achtte de ChristenUnie het niet verantwoord om het voorstel (wederom) terug te geven aan het college. Daarom is de ChristenUnie met een amendement gekomen en heeft deze samen met de fracties van de ABO en SGP ingediend. In dit amendement is op een heldere, overzichtelijke manier de te berekenen grondprijs aangeven. Het amendement is aangenomen in de raadsvergadering waarmee de verkoopprijs van de grond is vastgesteld. De initiatiefgroep kan nu volop verder gaan met de ontwikkeling van de ‘Wezeper Veste’!

Labels

« Terug