Zonnepark Heidehoeksweg

Zonnepark Heidehoeksweg.jpgdinsdag 17 maart 2020 12:36

De gemeenteraad heeft donderdag 5 maart jl. ingestemd met het bestemmingsplan Zonnepark Heidehoeksweg. Hiermee is weer een mooie stap gezet op weg naar een toekomst bestendige, klimaatneutrale energievoorziening in onze gemeente. 

De locatie van het zonnepark met een oppervlakte van circa 2,5 hectare is gelegen op een gedeelte van het voormalige recreatieterrein Heidehoek. Om tot de legalisatie van de huisvesting van arbeidsmigranten te komen op een gedeelte van het terrein, heeft de gemeente gezocht naar een totaalvisie voor deze, al jaren illegaal in gebruik zijnde locatie. Dit is nu gerealiseerd door het gedeelte wat bestemd was voor verblijfsrecreatie, te bestemmen voor huisvesting voor arbeidsmigranten en het andere deel zelf aan te kopen om daar het oprichten van een zonnepark mogelijk te maken. De raad heeft eerder al ingestemd met de aankoop van deze grond.

In het landelijk afgesloten klimaatakkoord is afgesproken dat we de CO2 uitstoot in 2050 met 95% moeten hebben teruggedrongen. Als gemeente gaan we ervoor om per 2025 een klimaatneutrale organisatie te hebben. Daarnaast staan we als gemeente in Regio-verband voor de opgaven van de Regionale Energie Strategie, de RES. Om deze doelstellingen te bereiken is de opwekking van duurzame energie van groot belang.

Dat betekent natuurlijk niet dat we zomaar klakkeloos allerlei zonneparken toestaan in onze gemeente om de genoemde doelstelling maar te gaan halen. Er zal bij een aanvraag sprake moeten zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing en het moet planologisch en milieutechnisch uitvoerbaar zijn. Het bestemmingsplan Heidehoeksweg voorziet daarin. Naast de ‘gewone’ beoordelingscriteria voor het beoordelen van een bestemmingsplan hebben we eerder hiervoor een aantal regels vastgelegd.

In november 2018 heeft de raad ingestemd met het rapport: ‘Verkenning grootschalige duurzame energieopwekking’. Daarin zijn o.a. opgenomen een 10-tal afwegingskaders waaraan de raad initiatieven voor grootschalige opstellingen van duurzame energie gaat toetsen. Afwegingskaders die van belang zijn om draagvlak te vinden en te behouden bij onze inwoners voor dit soort projecten die een meer dan gemiddelde impact kunnen hebben op hun leefomgeving.  Dit project is wat ons betreft een goed voorbeeld hoe de inpassing van een zonnepark moet zijn. Zaken als een goede inpassing in de omgeving, toepassen op laagwaardige grond en voor een tijdelijk gebruik scoren hier hoog.

De fractie van de ChristenUnie maakt er geen geheim van dat wij voorstander zijn om waar mogelijk “grip te houden op eigen grond’. De aankoop van de benodigde grond voor dit zonnepark is een mooi voorbeeld daarvan. Wat ons betreft streeft het college ernaar om, uiteraard binnen af te spreken kaders, gronden aan te kopen die bestemd zijn voor opwekking van duurzame energie. Zo hebben we meer grip op dit ingrijpende proces en vloeit een   gedeelte van het exploitatieresultaat van deze gronden terug naar de gemeentelijke kas en dus naar onze inwoners. En na afloop van de exploitatieperiode heeft de gemeente wederom beschikking over deze gronden. Wat onze fractie betreft heeft het de voorkeur dat exploitatie van het zonnepark wordt overgelaten aan een derde partij, bij voorkeur een energie coöperatie. 

Labels

« Terug